44 Roninów - BlackBox 3City

44 Roninów

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat historyczny

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 15

W tym

10
5

Larp popro­wa­dzo­no na:

壁に耳あり、障子に目あり
Kabe ni mimi ari, sho­ji ni me ari.
(dosł. Ścia­ny mają uszy, drzwi mają oczy.)

“W Japo­nii jest takie sta­re powie­dze­nie, że nie może pod jed­nym nie­bem żyć męż­czy­zna wraz z zabój­cą ojca, mat­ki, pana lub star­sze­go bra­ta. Jeże­li męż­czy­zna chce zabić takie­go mor­der­cę, musi naj­pierw zawia­do­mić o tym Hyōjōsho i okre­ślić, w cią­gu ilu dni i mie­się­cy spo­dzie­wa się swój zamiar wyko­nać, musi to być bowiem wcią­gnię­te do reje­stru urzę­du. Jeże­li zabi­je mor­der­cę bez takie­go uprze­dze­nia, sam będzie trak­to­wa­ny jako zwy­kły morderca.”

Opis

44 Roni­nów to opo­wieść o hono­rze, lojal­no­ści i zemście. Inspi­ra­cją do powsta­nia tej gry jest histo­ria jed­nej z naj­słyn­niej­szych wen­det z cza­sów feu­dal­nej Japo­nii, zna­na jako Incy­dent w Akō ery Gen­ro­ku. Gra­cze wcie­lą się w role podróż­nych, któ­rych dro­gi skrzy­żo­wa­ły się w małej gospo­dzie. Przed nimi dłu­gi wie­czór, pod­czas któ­re­go nie­zna­jo­my może stać się sojusz­ni­kiem, a przy­ja­ciel — naj­gor­szym wro­giem… Czy odwa­żysz się wstą­pić w jej pro­gi i wypić z pozo­sta­ły­mi czar­kę sake? Incy­dent w Akō (źró­dło: Wiki­pe­dia) W 1701 roku Japo­nią rzą­dził z Edo sio­gun Tsu­nay­oshi Toku­ga­wa. Cesarz prze­by­wał w sto­li­cy – Kio­to. Raz w roku cesarz wysy­łał do sio­gu­na wizy­ta­to­ra, któ­re­go nale­ża­ło ugo­ścić z nale­ży­tym mu sza­cun­kiem. W 1701 roku Tsu­nay­oshi wyzna­czył do tego dwóch ksią­żąt. Jed­nym z nich był Naga­no­ri Asa­no z hanu Akō, nie­obe­zna­ny z dwor­ską ety­kie­tą dyplo­ma­tycz­ną. Miał mu w tym pomóc mistrz cere­mo­nia­łu Yoshi­na­ka Kira, jed­nak zło­śli­wie nara­ził Asa­no na kom­pro­mi­ta­cję. Mło­dy Naga­no­ri zła­mał zasa­dę nie­do­by­wa­nia bro­ni na dwo­rze sio­gu­na i dra­snął mie­czem Kirę. Za to został ska­za­ny na seppuku. Po śmier­ci Asa­no jego mają­tek został skon­fi­sko­wa­ny. Trzy­stu jego samu­ra­jów zosta­ło rōni­na­mi. Jeden z nich, Kura­no­su­ke Ōishi (właśc. Yoshio Ōishi), zapla­no­wał zemstę. W tym celu bez­pań­scy samu­ra­jo­wie pozor­nie wie­dli bez­tro­ski tryb życia, aby zmy­lić czuj­ność Kiry. W ukry­ciu zaś Ōishi wraz z czter­dzie­sto­ma sze­ścio­ma naj­wier­niej­szy­mi rōni­na­mi gro­ma­dził broń. Dnia 14 grud­nia 1702 roku (30 stycz­nia 1703 roku) jego dru­ży­na wdar­ła się na teren chro­nio­nej posia­dło­ści Kiry. Przy­wód­ca oso­bi­ście doko­nał zemsty na spraw­cy śmier­ci swe­go pana. Gło­wa Kiry w pro­ce­sji zosta­ła zanie­sio­na na grób Asa­no do świą­ty­ni Sengaku-ji

Wymagania

Wie­my, że trud­no zna­leźć stro­je, któ­re odda­ją realia histo­rycz­nej Japo­niii. Nie jest to koniecz­ne, aby wziąć udział w grze. Będzie nam bar­dzo miło, jeśli uda wam się zna­leźć jakiś cho­ciaż deta­le, któ­re w jakiś spo­sób będą nawią­zy­wać do tego okre­su. Poza tym — ubierz­cie się w neu­tral­ne, ciem­ne (naj­le­piej czar­ne) stro­je pozba­wio­ne napi­sów. To wystarczy 🙂

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.