Strona główna » Larpy » 44 Roninów

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: dra­mat historyczny

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 15

W tym

10
5

Larp poprowad­zono na:

壁に耳あり、障子に目あり
Kabe ni mimi ari, sho­ji ni me ari.
(dosł. Ściany mają uszy, drzwi mają oczy.)

“W Japonii jest takie stare powiedze­nie, że nie może pod jed­nym niebem żyć mężczyz­na wraz z zabójcą ojca, mat­ki, pana lub starszego bra­ta. Jeżeli mężczyz­na chce zabić takiego morder­cę, musi najpierw zaw­iadomić o tym Hyōjōsho i określić, w ciągu ilu dni i miesię­cy spodziewa się swój zami­ar wykon­ać, musi to być bowiem wciąg­nięte do rejestru urzę­du. Jeżeli zabi­je morder­cę bez takiego uprzedzenia, sam będzie trak­towany jako zwykły morderca.”

Opis

44 Ron­inów to opowieść o hon­orze, lojal­noś­ci i zemście.
Inspiracją do pow­sta­nia tej gry jest his­to­ria jed­nej z najsłyn­niejszych wen­det z cza­sów feu­dal­nej Japonii, znana jako Incy­dent w Akō ery Gen­roku. Gracze wcielą się w role podróżnych, których dro­gi skrzyżowały się w małej gospodzie. Przed nimi dłu­gi wieczór, pod­czas którego niez­na­jomy może stać się sojusznikiem, a przy­ja­ciel — naj­gorszym wrogiem…
Czy odważysz się wstąpić w jej pro­gi i wyp­ić z pozostały­mi czarkę sake?

Incy­dent w Akō (źródło: Wikipedia)

W 1701 roku Japonią rządz­ił z Edo sio­gun Tsunayoshi Toku­gawa. Cesarz prze­by­wał w stol­i­cy – Kioto. Raz w roku cesarz wysyłał do sio­gu­na wiz­y­ta­to­ra, którego należało ugoś­cić z należy­tym mu sza­cunkiem. W 1701 roku Tsunayoshi wyz­naczył do tego dwóch książąt. Jed­nym z nich był Naganori Asano z hanu Akō, nieobez­nany z dworską etyki­etą dyplo­maty­czną. Miał mu w tym pomóc mis­trz cer­e­mo­ni­ału Yoshi­na­ka Kira, jed­nak złośli­wie naraz­ił Asano na kom­pro­mi­tację. Młody Naganori zła­mał zasadę niedoby­wa­nia broni na dworze sio­gu­na i dras­nął mieczem Kirę. Za to został skazany na seppuku.

Po śmier­ci Asano jego majątek został skon­fiskowany. Trzys­tu jego samu­ra­jów zostało rōn­i­na­mi. Jeden z nich, Kura­nosuke Ōishi (właśc. Yoshio Ōishi), zaplanował zem­stę. W tym celu bez­pańs­cy samu­ra­jowie pozornie wiedli beztros­ki tryb życia, aby zmylić czu­jność Kiry. W ukryciu zaś Ōishi wraz z czter­dziestoma sześ­cioma najwierniejszy­mi rōn­i­na­mi gro­madz­ił broń. Dnia 14 grud­nia 1702 roku (30 sty­cz­nia 1703 roku) jego druży­na wdarła się na teren chro­nionej posi­adłoś­ci Kiry. Przy­wód­ca oso­biś­cie dokon­ał zem­sty na spraw­cy śmier­ci swego pana. Głowa Kiry w pro­cesji została zanie­siona na grób Asano do świą­tyni Sengaku-ji

Wymagania

Wiemy, że trud­no znaleźć stro­je, które odd­a­ją realia his­to­rycznej Japoni­ii. Nie jest to konieczne, aby wziąć udzi­ał w grze. Będzie nam bard­zo miło, jeśli uda wam się znaleźć jak­iś cho­ci­aż detale, które w jak­iś sposób będą naw­iązy­wać do tego okre­su. Poza tym — ubierz­cie się w neu­tralne, ciemne (najlepiej czarne) stro­je pozbaw­ione napisów. To wystarczy 🙂

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Przewiń do góry