Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.57 — 44 Roninów

Miejsce: Klubo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 06.01.2019 r. godz. 18:00

Pięćdziesią­ty Black­Box wprowadza nas w 2019 rok i jest półmetkiem pię­ciu lat naszej dzi­ałal­noś­ci. Ostat­nio wykopal­iśmy notatkę ze spotka­nia orgowskiego, które odbyło się latem 2015 roku, po zakończe­niu pier­wszego sezonu. Jed­na z lin­i­jek goś­ciła wol­ny wniosek treś­ci “coś w kli­ma­cie Japonii!!!” (pisow­n­ia oryginalna).

Real­iza­c­ja tego pos­tu­latu zajęła nam kil­ka lat, ale udało się 🙂 Zaprasza­my was na larp

44 Ron­inów

autorstwa Krzyszto­fa Cicheck­iego i Mateusza Szczygła. Grę poprowadz­imy dla Was w jed­nym z naszych ulu­bionych lokacji, czyli nieza­stą­pi­onej Klubo­ga­lerii Bunki­er w Gdańsku.

 

Tutaj zna­jdziesz LISTĘ WAKATÓW

Fast FAQ:

Czy wpuszcza­cie bez kimona? Czy trze­ba mieć włas­ną katanę? Jak się przygotować? 

Tak / Nie / Jeśli masz strój odpowiada­ją­cy realiom Cesarst­wa Japonii w XVIII wieku — weź go ze sobą. Jeśli nie — przyjdź ubrany/a w ciem­ny, jed­no­li­ty strój (czyli np czarny t‑shirt bez napisów i grana­towe spod­nie) i jeśli masz pod ręka jak­iś atry­but (np wach­larz dla Pań czy męską wer­sję najprost­szego pasa obi) — weź go ze sobą.

Na wydarze­nie prosimy nie przynosić włas­nych napoi i jedzenia.

Posi­adacze Kar­ty do kul­tu­ry mogą sko­rzys­tać jak zawsze z pro­mo­cyjnego kodu “KARTA DO KULTURY”. Bilet zaku­pi­ony ze zniżką jest ważny tylko po okaza­niu włas­nej kar­ty do kultury.

Dzi­ała dalej również promocja

PRZYJDŹ Z PRZYJACIELEM, PRZYJDŹ Z PRZYJACIÓŁKĄ

BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp “44 Roninów”,
możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzys­tać z pro­mocji? Jak to zrobić?…

  • kup bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­la­rz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wys­taw­ić dar­mowy bilet.

Pro­moc­ja trwa do wycz­er­pa­nia biletów. O przyz­na­niu bile­tu decy­du­je kole­jność zgłoszeń.

Do zobaczenia!W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

44 Roninów

Cena bile­tu 20 zł. 

Przewiń do góry