BlackBox No.57 — 44 Roninów

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 06.01.2019 r. godz. 18:00

Pięć­dzie­sią­ty Black­Box wpro­wa­dza nas w 2019 rok i jest pół­met­kiem pię­ciu lat naszej dzia­łal­no­ści. Ostat­nio wyko­pa­li­śmy notat­kę ze spo­tka­nia orgow­skie­go, któ­re odby­ło się latem 2015 roku, po zakoń­cze­niu pierw­sze­go sezo­nu. Jed­na z lini­jek gości­ła wol­ny wnio­sek tre­ści “coś w kli­ma­cie Japo­nii!!!” (pisow­nia ory­gi­nal­na). Reali­za­cja tego postu­la­tu zaję­ła nam kil­ka lat, ale uda­ło się 🙂 Zapra­sza­my was na larp

44 Roni­nów

autor­stwa Krzysz­to­fa Cichec­kie­go i Mate­usza Szczy­gła. Grę popro­wa­dzi­my dla Was w jed­nym z naszych ulu­bio­nych loka­cji, czy­li nie­za­stą­pio­nej Klu­bo­ga­le­rii Bun­kier w Gdań­sku.   Tutaj znaj­dziesz LISTĘ WAKATÓW Fast FAQ: Czy wpusz­cza­cie bez kimo­na? Czy trze­ba mieć wła­sną kata­nę? Jak się przygotować?  Tak / Nie / Jeśli masz strój odpo­wia­da­ją­cy realiom Cesar­stwa Japo­nii w XVIII wie­ku — weź go ze sobą. Jeśli nie — przyjdź ubrany/a w ciem­ny, jed­no­li­ty strój (czy­li np czar­ny t‑shirt bez napi­sów i gra­na­to­we spodnie) i jeśli masz pod ręka jakiś atry­but (np wachlarz dla Pań czy męską wer­sję naj­prost­sze­go pasa obi) — weź go ze sobą. Na wyda­rze­nie pro­si­my nie przy­no­sić wła­snych napoi i jedze­nia. Posia­da­cze Kar­ty do kul­tu­ry mogą sko­rzy­stać jak zawsze z pro­mo­cyj­ne­go kodu “KARTA DO KULTURY”. Bilet zaku­pio­ny ze zniż­ką jest waż­ny tyl­ko po oka­za­niu wła­snej kar­ty do kul­tu­ry. Dzia­ła dalej rów­nież pro­mo­cja

PRZYJDŹ Z PRZYJACIELEM, PRZYJDŹ Z PRZYJACIÓŁKĄ

BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp “44 Roni­nów”, możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?… 
  • kup bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.
Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

44 Roninów

Cena bile­tu 20 zł.