44 Roninów — wakaty i promo

Promocja

PRZYJDŹ Z PRZYJACIELEM, PRZYJDŹ Z PRZYJACIÓŁKĄ

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp “44 Roni­nów”,
możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

 • kup bilet
 • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Zapisy na postać

Jeśli chce­cie przy­go­to­wać się do gry nie­co wcze­śniej, może­cie otrzy­mać od nas rolę mailem. Jak to zro­bić? Oto krót­ka instrukcja:

 • Prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poniżej,
 • wybierz rolę, któ­ra naj­bar­dziej ci odpo­wia­da i wyda­je się naj­bar­dziej interesująca,
 • kup bilet
 • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT i poin­for­muj nas, któ­rą postać wybierasz,
 • cze­kaj na mail od nas z potwier­dze­niem rezerwacji,
 • szy­kuj strój na larp!

W przy­pad­ku wszel­kich wąt­pli­wo­ści co do pro­ce­du­ry — napisz do nas przez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub na FB (tam odpo­wia­da­my najszybciej).

Lista wakatów na larp “44 Roninów”

 1. (M) Ako­do Hon­da (Przy­do­mek: Bud­da)
  Jestem: opa­no­wa­ny, ana­li­tycz­ny, dum­ny
  Nie jestem: agre­syw­ny, gada­tli­wy, poryw­czy
  „Bud­da, kie­dy zamknie oczy nie widzi litości”
 2. (M) Ako­do Tora­gu­mi (Pseu­do­nim: Cisza)
  Jestem: gada­tli­wy, towa­rzy­ski,
  pro­fe­sjo­nal­ny
  Nie jestem: tchórz­li­wy, lek­ko­myśl­ny, boha­te­rem
  „Baw się gło­śno, pra­cuj w ciszy”
 3. (K) Ako­do Saku­ra (Pseu­do­nim: Kame­lia)
  Jestem: wyra­cho­wa­na, uśmiech­nię­ta, kur­tu­azyj­na
  Nie jestem: ser­decz­na, wsty­dli­wa, szcze­ra
  „Ależ, mój Dro­gi ja potra­fię pływać”
 4. (M) Ako­do Sama­no­ske (Pseu­do­nim: Chry­zan­te­ma)
  Jestem: brzyd­ki, nie­okrze­sa­ny, okrut­ny
  Nie jestem: miły, uczyn­ny, bez­in­te­re­sow­ny
  „Zemsta to naj­lep­szy inte­res
 5. (K) Księż­nicz­ka Ako­do Ouchi Sato­ri
  Jestem: dum­na, zde­ter­mi­no­wa­na, nie­szczę­śli­wa
  Nie jestem: próż­na, posłusz­na, zado­wo­lo­na ze swo­je­go losu
  „Sło­wik w klat­ce umiera”
 6. (M) Hida Usa­gi — Yojim­bo
  Jestem: alko­ho­li­kiem, cier­pli­wy, opie­kuń­czy
  Nie jestem: poryw­czy, okrut­ny, lek­ce­wa­żą­cy
  „Góra nie upada” 
 7. (M) Soryo Ran­ma­ru — Wędrow­ny Mnich
  Jestem: dobro­tli­wy, łagod­ny, pacy­fi­stą
  Nie jestem: poryw­czy, cynicz­ny, ego­istą
  „Nie trze­ba być wiel­kim czło­wie­kiem, żeby czy­nić wiel­kie rzeczy.”
 8. (M) Gumi­to­ra — Gospo­darz Ryoka­nu
  Jestem: marud­ny, ską­py, gościn­ny
  Nie jestem: nie­grzecz­ny, cie­kaw­ski, natar­czy­wy
  “1 Koku to ilość ryżu, wystar­cza­ją­ca do wyży­wie­nia jed­ne­go czło­wie­ka przez rok”
 9. (K) Saku­ra — Żona gospo­da­rza
  Jestem: ostroż­na, cie­kaw­ska, zazdro­sna
  Nie jestem: nie­grzecz­na, nie­wier­na, dopiesz­czo­na
  “Wie­dza jest cen­na, to ile w oczach kup­ca war­ta jest powier­nicz­ka wszyst­kich sekretów”
 10. (M) San­zo — urzęd­nik dwo­rza­nin
  Jestem: wyedu­ko­wa­ny, cier­pli­wy, roz­sąd­ny
  Nie jestem: doce­nio­ny, odważ­ny, zde­cy­do­wa­ny
  „Jest tyl­ko jed­na oko­licz­ność łago­dzą­ca zdra­dę — zwycięstwo”

Postaci dodatkowe

 1. (K) Koko­ro — wędrow­na pie­śniar­ka
  Jestem: nie­wi­do­ma, tajem­ni­cza, weso­ła
  Nie jestem: nie­po­waż­na, nie­zdar­na, przy­gnę­bio­na
  „Życie to naj­pięk­niej­sza z baśni”
 2. (K) Hana­mi — cór­ka gospo­da­rza
  Jestem: nie­zde­cy­do­wa­na, skrom­na, grzecz­na
  Nie jestem: nie­po­słusz­na, uwo­dzi­ciel­ska, stra­chli­wa
  „Każ­dy jest kowa­lem wła­sne­go losu”
 3. (M) Bo — chłop, cie­śla
  Jestem: mało­mów­ny, cier­pli­wy, kon­kret­ny
  Nie jestem: agre­syw­ny, zamoż­ny, leni­wy
  „ Drze­wo potrze­bu­je stu­le­ci by umrzeć, czło­wie­ko­wi wystar­czy chwi­la”
 4. (M) Do — chłop koniu­szy
  Jestem: ambit­ny, zde­cy­do­wa­ny, weso­ły
  Nie jestem: agre­syw­ny, okrut­ny, żona­ty
  „Samu­raj pole­ga na set­ce chło­pów, Daj­mio pole­ga na set­ce samu­ra­jów, jakim przy­wi­le­jem jest bycie chło­pem?”
 5. (M) He — chłop wytwór­ca por­ce­lany
  Jestem: zamoż­ny, pra­co­wi­ty, dum­ny z bogac­twa
  Nie jestem: podejrz­li­wy, gwał­tow­ny, bojaź­li­wy
  „Nie wszyst­ko szkło co łatwo stłuc”

Opublikowano

w

przez

Tagi: