BlackBox No.44 — Elektryczne Owce

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 21.01.2018 r. godz. 18:00

Czy to sequ­el słyn­ne­go fil­mu “Łow­ca andro­idów” zain­spi­ro­wał Bart­ka Zio­ło do napi­sa­nia lar­pu “elek­trycz­ne Owce”? Tego nie wie­my, ale będzie oka­zja by oso­bi­ście zapy­tać o to auto­ra gry, któ­ra pod­czas czwar­tej edy­cji festi­wa­lu LubLarp otrzy­ma­ła nagro­dę w kate­go­rii “Naj­lep­sza Pre­mie­ra”. Bar­tek Zio­ło to twór­ca z kil­ku­na­sto­let­nim sta­żem i boga­tym port­fo­lio nie­ba­nal­nych gier. W ostat­nim cza­sie jest zaan­ga­żo­wa­ny w pro­duk­cję serii gier “Wit­cher Scho­ol” — jest więc nam tym bar­dziej miło, że zgo­dził się odwie­dzić 3miasto, by popro­wa­dzić dla Was swo­ją naj­now­szą grę. Zapra­sza­my Was ser­decz­nie do Klu­bo­ga­le­rii Bun­kier, gdzie jed­ną z sal zmie­ni­my dla was w pomiesz­cze­nie, w któ­rym testo­wa­ne są andro­idy. Nie­za­leż­nie od tego, czy bar­dziej kusi was bycie mecha­nicz­nym czło­wie­kiem, czy czło­wie­kiem wery­fi­ku­ją­cym czło­wie­czeń­stwo — obie­cu­je­my wam kawał dobrej opo­wie­ści. Bile­ty w cenie 40zł dostęp­ne są za pośred­nic­twem ser­wi­su Eve­nea. Dla posia­da­czy “Kar­ty do kul­tu­ry” zniż­ka 10% po poda­niu kodu raba­to­we­go “KARTA DO KULTURY”. Do zobaczenia! 

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Elektryczne Owce

Cena bile­tu 40 zł.