Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.44 — Elektryczne Owce

Miejsce: Klubo­ga­le­ria Bunki­er

Czas: 21.01.2018 r. godz. 18:00

Czy to sequel słyn­nego fil­mu “Łow­ca androidów” zain­spirował Bart­ka Zioło do napisa­nia larpu “elek­tryczne Owce”? Tego nie wiemy, ale będzie okaz­ja by oso­biś­cie zapy­tać o to auto­ra gry, która pod­czas czwartej edy­cji fes­ti­walu LubLarp otrzy­mała nagrodę w kat­e­gorii “Najlep­sza Pre­miera”. Bartek Zioło to twór­ca z kilku­nas­to­let­nim stażem i bogatym port­fo­lio niebanal­nych gier. W ostat­nim cza­sie jest zaan­gażowany w pro­dukcję serii gier “Witch­er School” — jest więc nam tym bardziej miło, że zgodz­ił się odwiedz­ić 3miasto, by poprowadz­ić dla Was swo­ją najnowszą grę. Zaprasza­my Was serdecznie do Klubo­ga­lerii Bunki­er, gdzie jed­ną z sal zmien­imy dla was w pomieszcze­nie, w którym testowane są androidy. Nieza­leżnie od tego, czy bardziej kusi was bycie mechan­icznym człowiekiem, czy człowiekiem wery­fiku­ją­cym człowieczeńst­wo — obiecu­je­my wam kawał dobrej opowieś­ci. Bile­ty w cenie 40zł dostęp­ne są za pośred­nictwem ser­wisu Eve­nea. Dla posi­adaczy “Kar­ty do kul­tu­ry” zniż­ka 10% po poda­niu kodu raba­towego “KARTA DO KULTURY”. Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Elektryczne Owce

Cena bile­tu 40 zł.

Przewiń do góry