Warsztaty impro dla larpowców - BlackBox 3City

Warsztaty impro dla larpowców

Pobaw­my się. Czu­ję, że obec­nie potrze­bu­je­my luzu i dobrych wra­żeń. Zanurz­my się w świat kil­ku naj­lep­szych gier i ćwi­czeń imr­po, któ­re bawią, ale i uczą. Dzię­ki nim gra­nie w lar­py będzie bar­dziej swobodne. 

Have fun and learn girls and boys!

Opis

Warsz­ta­ty “Impro dla lar­pow­ców” to wynik kil­ku­let­nich doświad­czeń i spo­strze­żeń akto­ra i impro­wi­za­to­ra powsta­łych pod­czas gra­nia w lar­py. To pró­ba wyko­rzy­sta­nia tech­nik impro­wi­za­cji teatral­nej jako narzę­dzia pozwa­la­ją­ce­go lepiej doświad­czać i bawić się na lar­pach. To jed­na z dróg ku głęb­szej immer­sji, któ­rą tak lubi i ceni sobie wie­le lar­pu­ją­cych osób.

Pod­czas tego warsz­ta­tu poćwiczymy: 

  • tech­ni­ki impro pomoc­ne w budo­wa­niu histo­rii i rela­cji mię­dzy postaciami;
  • umie­jęt­ność odgry­wa­nia scen i prze­ka­zy­wa­nia emo­cji bez uży­cia słów lub z ich nie­wiel­ką liczbą;
  • umie­jęt­ność ogry­wa­nia prze­strze­ni gry;
  • umie­jęt­ność gra­nia cia­łem, gestem a nawet samym spojrzeniem.