Warsztaty impro dla larpowców - BlackBox 3City

Warsztaty impro dla larpowców

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

Od zawsze chcia­łem być akto­rem i grać wyma­rzo­ne przez sie­bie role.
Chcia­łem błysz­czeć w świe­tle reflek­to­rów, odgry­wać epic­kie sce­ny, głę­bo­kie i emo­cjo­nal­ne histo­rie, praw­dzi­we dramaty.
Chcia­łem roz­śmie­szać, zgry­wać się, wywo­ły­wać fale śmiechu.
Chcia­łem oglą­dać i grać w sce­nach, któ­re wyglą­da­ją jak naj­lep­sze kadry ze zna­nych fil­mów czy sztuk teatralnych.
Chcia­łem kre­acji aktor­skich i dia­lo­gów jak­by były napi­sa­ne i wyre­ży­se­ro­wa­ne przez naj­lep­szych twórców. 

Wła­śnie dla­te­go zaczą­łem grać w lar­py i…To nie zawsze tak wygląda…

Opis

Warsz­ta­ty “Impro dla lar­pow­ców” to wynik kil­ku­let­nich doświad­czeń i spo­strze­żeń akto­ra i impro­wi­za­to­ra powsta­łych pod­czas gra­nia w lar­py. To pró­ba wyko­rzy­sta­nia tech­nik impro­wi­za­cji teatral­nej jako narzę­dzia pozwa­la­ją­ce­go lepiej doświad­czać i bawić się na lar­pach. To jed­na z dróg ku głęb­szej immer­sji, któ­rą tak lubi i ceni sobie wie­le lar­pu­ją­cych osób.

Pod­czas tego warsz­ta­tu poćwiczymy: 

  • tech­ni­ki impro pomoc­ne w budo­wa­niu histo­rii i rela­cji mię­dzy postaciami;
  • umie­jęt­ność odgry­wa­nia scen i prze­ka­zy­wa­nia emo­cji bez uży­cia słów lub z ich nie­wiel­ką liczbą;
  • umie­jęt­ność ogry­wa­nia prze­strze­ni gry;
  • umie­jęt­ność gra­nia cia­łem, gestem a nawet samym spojrzeniem.