BlackBox No.120 – V Trójmiejski Weekend z Warsztatami i Larpami

Czas: 14.10.2023 r. godz. 11:00

Jak co roku otwie­ra­my kolej­ny sezon naszej dzia­łal­no­ści week­en­do­wym wyda­rze­niem skie­ro­wa­nym głów­nie do gra­czy. Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was 2 warsz­ta­ty, na któ­re zapra­sza­my do Kon­su­la­tu Kul­tu­ry w Gdy­ni oraz na larp, któ­ry odbę­dzie się w wyjąt­ko­wo magicz­nych wnę­trzach gdań­skie­go Ratu­sza Sta­ro­miej­skie­go.

Warsztaty

W pew­nych aspek­tach lar­py moż­na trak­to­wać niczym inwe­sty­cję. Opła­ca się być dobrym gra­czem i war­to sta­wać się coraz lep­szym. Im wię­cej sam/a wkła­dam w przy­go­to­wa­nie do gry, im bar­dziej sta­ram się odgry­wać moją postać — tym samym odpo­wia­da­ją współ­gra­cze. Tym wię­cej satys­fak­cji i fraj­dy larp przy­no­si wszyst­kim uczestnikom.

Chce­my odgry­wać lepiej. Tyl­ko nie zawsze wie­my, jak to zro­bić. W tym wła­śnie poma­ga­ją nam warsz­ta­ty i ćwi­cze­nia roz­grzew­ko­we pro­wa­dzo­ne przed lar­pa­mi. Pro­gram poprzed­nich BB Week­en­dów wypeł­ni­li­śmy nimi po brze­gi — rów­nież taki­mi, na któ­re nigdy wcze­śniej nie zna­leź­li­śmy cza­su. W ramach tego­rocz­nej edy­cji odbę­dą się 2 dwu­go­dzin­ne spo­tka­nia warsz­ta­to­we. Jed­no to “powtór­ka na życze­nie”, zaś dru­gie zaję­cia to premiera!

Wszyst­kie warsz­ta­ty dobę­dą się w gdyń­skim Kon­su­la­cie Kul­tu­ry, przy ul. Jana z Kol­na 25.

Blok 1, 11:00 — 13:00

Warsz­ta­ty impro dla lar­pow­ców. Pro­wa­dzą­cy: Mate­usz Dymnicki

Warsz­ta­ty “Impro dla lar­pow­ców” to wynik kil­ku­let­nich doświad­czeń i spo­strze­żeń akto­ra i impro­wi­za­to­ra powsta­łych pod­czas gra­nia w lar­py. To pró­ba wyko­rzy­sta­nia tech­nik impro­wi­za­cji teatral­nej jako narzę­dzia pozwa­la­ją­ce­go lepiej doświad­czać i bawić się na lar­pach. To jed­na z dróg ku głęb­szej immer­sji, któ­rą tak lubi i ceni sobie wie­le lar­pu­ją­cych osób.

Blok 2, 14:00 — 16:00

Warsz­ta­ty sty­lu gry. Pro­wa­dzą­cy: Piotr Milewski

Lar­pu róż­nią się nie tyl­ko tema­ty­ką, kon­wen­cją czy struk­tu­rą. Róż­ne gry wyma­ga­ją róż­ne­go podej­ścia do odgry­wa­nia. Są gry, w któ­rych naj­waż­niej­sza jest rywa­li­za­cja lub osią­gnię­cie indy­wi­du­al­nych celów posta­ci. Są też takie, któ­re na pierw­szy miej­scu sta­wia­ją wspól­nie kre­owa­ną opo­wieść. Jesz­cze inne dają narzę­dzia wspo­ma­ga­ją­ce indy­wi­du­al­ne prze­ży­cia, grę bar­dziej “do wewnątrz”. Jak się w tm wszyst­kim nie pogu­bić? Odpo­wiedź jest pro­sta: nale­ży dowie­dzieć się czym jest np. gra “play 4 tro­uble”, “czym play 2 loose” a potem… Poćwiczyć! 

Larp

Sobo­ta, 17:00 — 22:00, Ratusz Sta­ro­miej­ski w Gdańsku 

W sobot­ni wie­czór zapra­sza­my Was na nowo­ze­landz­ki larp Fantasy

Co począć z Tam Linem?

Dzię­ki uprzej­mo­ści Nad­bał­tyc­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry gra odbę­dzie się w gościn­nych pro­gach Ratu­sza Sta­ro­miej­skie­go w Gdańsku. 

What to do abo­ut Tam Lin? to gra stwo­rzo­na w opar­ciu o set­ting gry fabu­lar­nej Chan­ge­ling: The Lost, zna­nej w Pol­sce pod tytu­łem Odmie­niec. Sce­na­riusz gry jest dość roz­bu­do­wa­ny, podob­nie jak świat gry. Liczą się w nim oby­cza­je, tra­dy­cje i odwiecz­ne pra­wa, a same posta­cie wypo­sa­żo­ne są w licz­ne magicz­ne umie­jęt­no­ści. Dla­te­go, aby wziąć udział w grze, nale­ży zapo­znać się z boga­tym opi­sem reguł, panu­ją­cych pod­czas spo­tkań Fae i Śmier­tel­ni­ków. War­to to zro­bić, bo radość w gra­niu Odmień­cem kry­je się w sub­tel­no­ściach, dwu­znacz­no­ściach i odczy­ty­wa­niu inten­cji skry­tych pomię­dzy wier­sza­mi pre­cy­zyj­nie dobra­nych słów.

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­ju ade­kwat­nym do magicz­ne­go set­tin­gu gry: magicz­ne­go, wcze­sne­go śre­dnio­wie­cza sil­nie infu­zo­wa­ne­go legen­da­mi i baśniami!

Bilety i wakaty na larp

Sprze­daż bile­tów na wyda­rze­nie roz­pocz­nie się 2 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 20 w ser­wi­sie Evenea.

Bile­ty na warsztaty

Bile­ty na larp

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Co począć z Tam Linem?

14.10.2023 r. godz. 17:00Cena bile­tu 70 zł. 

Warsztaty stylu gry

14.10.2023 r. godz. 14:00 Wstęp wolny.

Warsztaty impro dla larpowców

14.10.2023 r. godz. 11:00 Wstęp wolny.