Warsztaty stylu gry - BlackBox 3City

Warsztaty stylu gry

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 20

Larp popro­wa­dzo­no na:

- Prze­pra­szam! Chy­ba coś panu wypadło!
— Bar­dzo moż­li­we! Cóż to takiego?
— Wyglą­da na waż­ny doku­ment… Oh! Czy to nie jest przy­pad­kiem testa­ment, któ­re­go szu­ka cała rodzi­na Borgiów?

Opis

Jak “grać larp”? Czy zawsze war­to wygry­wać? Czy prze­gra­na może być satys­fak­cjo­nu­ją­ca? Dla­cze­go cza­sem war­to usu­nąć się w cień? Po co wpę­dzać postać w tara­pa­ty? I przede wszyst­kim, jak dopa­so­wać styl roz­gryw­ki do tema­ty­ki gry, aby zapew­nić sobie i oso­bom współ­gra­ją­cym jak naj­cie­kaw­sze doświad­cze­nie? Zapra­sza­my na warsz­ta­ty sty­lu gry!

Pod­czas tego warsz­ta­tu dowie­my się (i oczy­wi­ście prze­ćwi­czy­my!), czym jest:

  • Play 4 Tro­uble, czy­li gra aktyw­na gra nasta­wio­na na spro­wa­dza­nie na swo­ją postać kłopotów;
  • Play 4 Sce­ne, czy­li świa­do­ma gra pro­wa­dzą­ca do powsta­wa­nia głę­bo­kich lub epic­kich scen;
  • Play 2 Lift, czy­li gra wspie­ra­ją­ca inne oso­by uczest­ni­czą­ce w larpie;
  • Play 2 Loose, czy­li gra dają­ca satys­fak­cję ze złe­go zakoń­cze­nia losów odgry­wa­nych bohaterów.

Przyjdź na warsz­tat i naucz się świa­do­me­go odgry­wa­nia ról i zarzą­dza­nia losa­mi swo­ich postaci!