Strona główna » Larpy » Co począć z Tam Linem?

Autor/zy:

Licz­ba uczest­ników: 17

Tam Lin

O I for­bid you, maid­ens a’
That wear gowd on your hair
To come or gae by Cater­haugh,
For young Tam Lin is there.

There’s nane that gaes by
Carter­haugh
But they leave him a wad,
Either their rings, or green man­tles,
Or else their maid­en­head.

Janet has kilt­ed her green kir­tle
A lit­tle aboon her knee,
And she has brod­ed her yel­low hair
A lit­tle aboon her bree,
And she’s awa to Carter­haugh,
As fast as she can hie.

When she came to Carter­haugh
Tam Lin was at the well,
And there she fand his steed
stand­ing,
But away was him­sel.

She had na pu’d a dou­ble rose,
A rose but only twa,
Till up then start­ed young Tam Lin,
Says, Lady, thou’s pu nae mae. (…)

Opis

W ruinach Carter­haugh na szkoc­kich pograniczach niedaleko Anglii zna­j­du­je się skrzyżowanie, na którym spo­tyka­ją się trak­ty wielu Światów. Tutaj, w Samhain, Fae and Śmiertel­ni zbier­a­ją się na corocznym Sądzie, którego gospo­darzem są Fae. Tego dnia zasłony pomiędzy świata­mi ustępu­ją, a isto­ty ze Królestw Śmiertel­ników, Faery i innych Miejsc prze­chodzącą z jed­nego świa­ta do drugiego. W nieogranic­zonym, nieskońc­zonym świecie wróżek, czas i przestrzeń nie ogranicza­ją niko­go. Ci, którzy żyją w radykalnie innych epokach mogą obcow­ać ze sobą w tym samym, mag­icznym momen­cie.

Królowa Wróżek prze­wodzi swe­mu Dworowi. Fae, śmiertel­ni­cy, duchy i wszyscy inni: przy­bądź­cie przed jej oblicze, aby opowiedzieć swo­je his­to­rie o pożą­da­niu, kazirodztwie, morder­st­wie i prawdzi­wej miłoś­ci. Wszyscy wierzą, że uda im się wpły­wać na przysięgłych i zgro­mad­zonych tu arbi­trów Sądu: Królowej Fae i jej nie/śmiertelnego towarzysza, Thomasa the Rhymera.

What to do about Tam Lin? to gra stwor­zona w opar­ciu o set­ting gry fab­u­larnej Changeling: The Lost, znanej w Polsce pod tytułem Odmie­niec. Sce­nar­iusz gry jest dość rozbu­dowany, podob­nie jak świat gry. Liczą się w nim oby­cza­je, trady­c­je i odwieczne prawa, a same posta­cie wyposażone są w liczne mag­iczne umiejęt­noś­ci. Dlat­ego aby wziąć udzi­ał w grze należy zapoz­nać się z bogatym opisem reguł, panu­ją­cych pod­czas spotkań Fae i Śmiertel­ników. Warto to zro­bić, bo radość w gra­niu Odmieńcem kry­je się w sub­tel­noś­ci­ach, dwuz­nacznoś­ci­ach i odczy­ty­wa­niu intencji skry­tych pomiędzy wier­sza­mi pre­cyzyjnie dobranych słów.

Wymagania

Prosimy o przy­by­cie w stro­ju adek­wat­nym do mag­icznego set­tin­gu gry: mag­icznego, wczes­nego śred­niowiecza sil­nie infu­zowanego leg­en­da­mi i baś­ni­a­mi.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełno­let­nich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stro­ju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny sek­su.

Przewiń do góry