Strona główna » Larpy » Co począć z Tam Linem?

Autor/zy:

Licz­ba uczest­ników: 17

Tam Lin

O I for­bid you, maid­ens a’
That wear gowd on your hair
To come or gae by Caterhaugh,
For young Tam Lin is there.

There’s nane that gaes by
Carterhaugh
But they leave him a wad,
Either their rings, or green mantles,
Or else their maidenhead.

Janet has kilt­ed her green kirtle
A lit­tle aboon her knee,
And she has brod­ed her yel­low hair
A lit­tle aboon her bree,
And she’s awa to Carterhaugh,
As fast as she can hie.

When she came to Carterhaugh
Tam Lin was at the well,
And there she fand his steed
standing,
But away was himsel.

She had na pu’d a dou­ble rose,
A rose but only twa,
Till up then start­ed young Tam Lin,
Says, Lady, thou’s pu nae mae. (…)

Opis

W ruinach Carter­haugh na szkoc­kich pograniczach niedaleko Anglii zna­j­du­je się skrzyżowanie, na którym spo­tyka­ją się trak­ty wielu Światów. Tutaj, w Samhain, Fae and Śmiertel­ni zbier­a­ją się na corocznym Sądzie, którego gospo­darzem są Fae. Tego dnia zasłony pomiędzy świata­mi ustępu­ją, a isto­ty ze Królestw Śmiertel­ników, Faery i innych Miejsc prze­chodzącą z jed­nego świa­ta do drugiego. W nieogranic­zonym, nieskońc­zonym świecie wróżek, czas i przestrzeń nie ogranicza­ją niko­go. Ci, którzy żyją w radykalnie innych epokach mogą obcow­ać ze sobą w tym samym, mag­icznym momencie.

Królowa Wróżek prze­wodzi swe­mu Dworowi. Fae, śmiertel­ni­cy, duchy i wszyscy inni: przy­bądź­cie przed jej oblicze, aby opowiedzieć swo­je his­to­rie o pożą­da­niu, kazirodztwie, morder­st­wie i prawdzi­wej miłoś­ci. Wszyscy wierzą, że uda im się wpły­wać na przysięgłych i zgro­mad­zonych tu arbi­trów Sądu: Królowej Fae i jej nie/śmiertelnego towarzysza, Thomasa the Rhymera.

What to do about Tam Lin? to gra stwor­zona w opar­ciu o set­ting gry fab­u­larnej Changeling: The Lost, znanej w Polsce pod tytułem Odmie­niec. Sce­nar­iusz gry jest dość rozbu­dowany, podob­nie jak świat gry. Liczą się w nim oby­cza­je, trady­c­je i odwieczne prawa, a same posta­cie wyposażone są w liczne mag­iczne umiejęt­noś­ci. Dlat­ego aby wziąć udzi­ał w grze należy zapoz­nać się z bogatym opisem reguł, panu­ją­cych pod­czas spotkań Fae i Śmiertel­ników. Warto to zro­bić, bo radość w gra­niu Odmieńcem kry­je się w sub­tel­noś­ci­ach, dwuz­nacznoś­ci­ach i odczy­ty­wa­niu intencji skry­tych pomiędzy wier­sza­mi pre­cyzyjnie dobranych słów. 

Wymagania

Prosimy o przy­by­cie w stro­ju adek­wat­nym do mag­icznego set­tin­gu gry: mag­icznego, wczes­nego śred­niowiecza sil­nie infu­zowanego leg­en­da­mi i baśniami.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry