Co począć z Tam Linem? - BlackBox 3City

Co począć z Tam Linem?

Tam Lin

O I for­bid you, maidens a’
That wear gowd on your hair
To come or gae by Caterhaugh,
For young Tam Lin is there.

The­re­’s nane that gaes by
Carterhaugh
But they leave him a wad,
Either the­ir rings, or gre­en mantles,
Or else the­ir maidenhead.

Janet has kil­ted her gre­en kirtle
A lit­tle abo­on her knee,
And she has bro­ded her yel­low hair
A lit­tle abo­on her bree,
And she­’s awa to Carterhaugh,
As fast as she can hie.

When she came to Carterhaugh
Tam Lin was at the well,
And the­re she fand his steed
standing,
But away was himsel.

She had na pu’d a double rose,
A rose but only twa,
Till up then star­ted young Tam Lin,
Says, Lady, tho­u’s pu nae mae. (…)

Opis

W ruinach Car­ter­haugh na szkoc­kich pogra­ni­czach nie­da­le­ko Anglii znaj­du­je się skrzy­żo­wa­nie, na któ­rym spo­ty­ka­ją się trak­ty wie­lu Świa­tów. Tutaj, w Sam­ha­in, Fae and Śmier­tel­ni zbie­ra­ją się na corocz­nym Sądzie, któ­re­go gospo­da­rzem są Fae. Tego dnia zasło­ny pomię­dzy świa­ta­mi ustę­pu­ją, a isto­ty ze Kró­lestw Śmier­tel­ni­ków, Faery i innych Miejsc prze­cho­dzą­cą z jed­ne­go świa­ta do dru­gie­go. W nie­ogra­ni­czo­nym, nie­skoń­czo­nym świe­cie wró­żek, czas i prze­strzeń nie ogra­ni­cza­ją niko­go. Ci, któ­rzy żyją w rady­kal­nie innych epo­kach mogą obco­wać ze sobą w tym samym, magicz­nym momencie.

Kró­lo­wa Wró­żek prze­wo­dzi swe­mu Dwo­ro­wi. Fae, śmier­tel­ni­cy, duchy i wszy­scy inni: przy­bądź­cie przed jej obli­cze, aby opo­wie­dzieć swo­je histo­rie o pożą­da­niu, kazi­rodz­twie, mor­der­stwie i praw­dzi­wej miło­ści. Wszy­scy wie­rzą, że uda im się wpły­wać na przy­się­głych i zgro­ma­dzo­nych tu arbi­trów Sądu: Kró­lo­wej Fae i jej nie/śmiertelnego towa­rzy­sza, Tho­ma­sa the Rhymera.

What to do abo­ut Tam Lin? to gra stwo­rzo­na w opar­ciu o set­ting gry fabu­lar­nej Chan­ge­ling: The Lost, zna­nej w Pol­sce pod tytu­łem Odmie­niec. Sce­na­riusz gry jest dość roz­bu­do­wa­ny, podob­nie jak świat gry. Liczą się w nim oby­cza­je, tra­dy­cje i odwiecz­ne pra­wa, a same posta­cie wypo­sa­żo­ne są w licz­ne magicz­ne umie­jęt­no­ści. Dla­te­go aby wziąć udział w grze nale­ży zapo­znać się z boga­tym opi­sem reguł, panu­ją­cych pod­czas spo­tkań Fae i Śmier­tel­ni­ków. War­to to zro­bić, bo radość w gra­niu Odmień­cem kry­je się w sub­tel­no­ściach, dwu­znacz­no­ściach i odczy­ty­wa­niu inten­cji skry­tych pomię­dzy wier­sza­mi pre­cy­zyj­nie dobra­nych słów. 

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­ju ade­kwat­nym do magicz­ne­go set­tin­gu gry: magicz­ne­go, wcze­sne­go śre­dnio­wie­cza sil­nie infu­zo­wa­ne­go legen­da­mi i baśniami.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.