Warsztaty postaciowienia - 50 twarzy jednej twarzy - BlackBox 3City

Warsztaty postaciowienia — 50 twarzy jednej twarzy

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

Pomyśl o swo­jej posta­ci jak o głów­nym boha­te­rze książ­ki. Osta­tecz­nie, wszyst­kie posta­ci myślą, że są głów­ny­mi boha­te­ra­mi w swo­ich wła­snych histo­riach, prawda?

Opis

Świat jest pełen róż­no­rod­nych posta­ci — dzi­wacz­nych, brzyd­kich, pięk­nych, weso­łych, zło­wro­gich, roz­ćwier­ka­nych i posęp­nych, uro­czych i rubasz­nych. Róż­no­rod­ność jest intry­gu­ją­ca, a umie­jęt­ność wcie­la­nia się w róż­ne role z pew­no­ścią ma wie­le plu­sów. Jeże­li chcesz zyskać pew­ność sie­bie, nauczyć się róż­nych sztu­czek sce­nicz­nych albo po pro­stu prze­stać za każ­dym razem “grać sie­bie”, to zapra­sza­my na warsztaty!

Pod­czas warsz­ta­tów poćwiczymy:

  • two­rze­nie wie­lo­wy­mia­ro­wych, barw­nych posta­ci. Spró­bu­je­my wyjść poza utar­te sche­ma­ty w postrze­ga­niu danych ról, wyko­rzy­stu­jąc przy tym róż­ne tri­ki sceniczne;
  • szyb­kie reago­wa­nie na nie­spo­dzie­wa­ne sytu­acje, pozo­sta­jąc jed­no­cze­śnie “w postaci”;
  • jak nie grać typo­wej “Mary Sue”, czy­li boha­te­ra bez wad;
  • jak stop­nio­wać manie­ry­zmy i przy­wa­ry naszych posta­ci, zależ­nie od pożą­da­ne­go efektu;
  • naszą kre­atyw­ność! Przy wyko­rzy­sta­niu ćwi­czeń impro­wi­za­cyj­nych posta­ra­my się zain­spi­ro­wać uczest­ni­ków do two­rze­nia cie­ka­wych histo­rii boha­te­rów i zaba­wy nimi 🙂

Cze­go moż­na się spodziewać?

  • Nie musisz mieć doświad­cze­nia w impro­wi­za­cji sce­nicz­nej! Wystar­czy otwar­ta gło­wa i chęć do eksperymentów 🙂
  • Two­rzy­my bez­piecz­ną prze­strzeń, w któ­rej sza­nu­je­my swo­je gra­ni­ce fizycz­ne, odno­si­my się do sie­bie z życz­li­wo­ścią i nawza­jem słuchamy.
  • Będzie­my się przede wszyst­kim dobrze bawić, ale nauczy­my się tak­że prak­tycz­nych tri­ków aktor­skich, któ­re przy­da­dzą nam się zarów­no na sce­nie, jak i w sytu­acjach towa­rzy­skich lub zawodowych.