Strona główna » Larpy » Warsztaty o istocie postaci

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6 — 15

Larp poprowad­zono na:

Postać. Wszyscy jesteśmy osoba­mi. Jesteśmy, prawda?
Mimo to jesteśmy różni. Chodz­imy inaczej, mówimy inaczej, zachowu­je­my się inaczej. Każdy ma swój włas­ny styl bycia. I bard­zo dobrze.
Jed­nak od cza­su do cza­su przy­dało­by się udać kogoś innego. I wtedy pojaw­ia się pytanie:
z czego tworzyć w głowie mod­el roli, w którą nigdy wcześniej nie było nam dane się wcielić?

Opis

Bywa­ją takie sytu­acje, w których nie chce­my przy­pom­i­nać „codzi­en­nego siebie”.

Zdarza się tak w larpie, pod­czas sesji RPG, w teatrze, czy może…  Może zdarzyć się też w prawdzi­wym życiu. Na mafi­jnym przesłucha­niu? Roz­mowie o pracę? Pier­wszej wiz­y­cie w rodzin­nym domu naszej dziew­czyny lub chłopaka?

W takich sytu­ac­jach przy­da­je się, żebyśmy zachowywali się jak ktoś trochę inny – może dos­to­jniejszy? Spoko­jniejszy? Jeszcze inny? W takich momen­tach musimy wyglą­dać aut­en­ty­cznie, zależy nam na zain­tere­sowa­niu i sza­cunku odbior­cy.  Trze­ba zro­bić wszys­tko, by wid­zowie, współ­gra­ją­cy (lub mafiozi) zas­tanaw­iali się: „on taki jest, czy gra takiego?”. 

Pod­czas warsz­tatów poćwiczymy:

  • wczuwanie się w role;
  • szy­bkie metody poszuki­wań inspirację do stworzenia postaci (ile moż­na grać wciąż tego samego starego dzi­ad­ka czy strażni­ka miejskiego ze strza­łą w kolanie? ).

Wyko­rzys­tamy postaci aby wydobyć z nich potenc­jał kome­diowy i rozbaw­ić wid­own­ię. Będziemy:

  • tworzyć oso­by, które będą intere­su­jące i zapad­ną w pamięć;
  • tworzyć różnorodne sce­ny: śmieszne, groteskowe, poważne i tragiczne;
  • dysku­tować, ćwiczyć, grać!

Zaję­cia dopa­su­je­my od potrzeb grupy. Ćwicze­nie ćwicze­niem, ale  warsz­tat to przede wszys­tkim dobra zabawa.

O nią chodzi w improwizacji.
O nią chodzi w larpach!

Ważne

Ubierz­cie się wygodnie!

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry