Otwarte Warsztaty Larpopisania - BlackBox 3City

Otwarte Warsztaty Larpopisania

Opis

Szyb­ka ankie­ta na face­bo­oko­wej gru­pie Larp Trój­mia­sto poka­za­ła, że wie­lu z Was nosi się z zamia­rem napi­sa­nia wła­snej gry. Wię­cej Waszych gier — to poten­cjal­nie wię­cej gier do poka­za­nia na Black­bo­xie! Spo­tkaj­my się więc, by wspól­nie pisać lar­py! Masz szkic, pomysł, ideę? Nie­do­koń­czo­ny kon­cept, któ­ry od daw­na kurzy się w szu­fla­dzie? Nie wiesz o pisa­niu nic i chcesz zoba­czyć jak zacząć przy­go­dę z two­rze­niem lar­pów z pozio­mu bia­łej kart­ki? Nasze spo­tka­nie jest wła­śnie dla cie­bie! W pro­gra­mie: * krót­kie wykła­dy i pre­zen­ta­cje o pro­jek­to­wa­niu lar­pów; * 2 sesje “Fast Pro­to­ty­ping”, czy­li pisa­nia gier na czas na zada­ny temat; * “Idea spe­eda­ting”, czy­li szyb­kie pre­zen­to­wa­nie wła­snych pomy­słów (a być może szu­ka­nie współ­au­to­rów?…); * pra­ca wła­sna i feed­back od i dla pozo­sta­łych uczest­ni­ków. Uczmy się od sie­bie, twórz­my gry razem!