BlackBox OWL — Otwarte Warsztaty Larpopisania 01

Czas: 14.12.2019 r. godz. 12:00

Zapra­sza­my Was na pierw­sze Otwar­te Warsz­ta­ty Larpopisania.

Gościć będzie nas Biblio­te­ka z Pasją w Gdy­ni Redło­wie w sobo­tę, 14 grud­nia. Warsz­ta­ty potrwa­ją od godzi­ny 12:00 do 18:00, dla chęt­nych — inte­gra­cja i after po… 🙂

Moż­na przy­nieść wła­sne ciast­ki i kanapki! 🙂

Wstęp na wyda­rze­nie jest bezpłatny. 

Opis warsz­ta­tów.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Otwarte Warsztaty Larpopisania

14.12.2019 r. godz. 12:00 Wstęp wolny.