Strona główna » BlackBoxy » BlackBox OWL — Otwarte Warsztaty Larpopisania 05

Zapra­sza­my Was na dru­gie Otwar­te Warsz­ta­ty Lar­po­pi­sa­nia.

Gościć będzie nas Biblio­te­ka z Pasją w Gdy­ni Redło­wie w sobo­tę, 4 kwiet­nia. Warsz­ta­ty potrwa­ją od godzi­ny 11:00 do 16:00, dla chęt­nych — inte­gra­cja i after po… 🙂

Moż­na przy­nieść wła­sne ciast­ki i kanap­ki! 🙂

Wstęp na wyda­rze­nie jest bez­płat­ny.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Przewiń do góry