BlackBox OWL — Otwarte Warsztaty Larpopisania 04

Czas: 07.03.2020 r. godz. 11:00

Zapra­sza­my Was na dru­gie Otwar­te Warsz­ta­ty Larpopisania.

Gościć będzie nas Biblio­te­ka z Pasją w Gdy­ni Redło­wie w sobo­tę, 7 mar­ca. Warsz­ta­ty potrwa­ją od godzi­ny 11:00 do 16:00, dla chęt­nych — inte­gra­cja i after po… 🙂

Moż­na przy­nieść wła­sne ciast­ki i kanapki! 🙂

Wstęp na wyda­rze­nie jest bezpłatny. 

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Otwarte Warsztaty Larpopisania

07.03.2020 r. godz. 11:00 Wstęp wolny.