Strona główna » Larpy » New Blood

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 25 — 40

Larp poprowad­zono na:

Jest Rok Pańs­ki 1275.

Kaini­ci z Europy i nie tylko od wieków są zak­leszczeni w cie­niu wojny o władzę.
Nasza his­to­ria opowia­da o pewnym Tremere, który twierdzi, że z pomocą śmiertel­nego czar­o­dzie­ja znalazł sposób na stworze­nie Alchemicznej Krwi. Krwi, która nie wyma­ga żywego daw­cy; krwi, która może utrzy­mać wam­pi­ra w doskon­ałej kondy­cji bez potrze­by karmienia się śmiertel­nika­mi. Co więcej, ów Tremere gotów jest sprzedać tajem­nicę temu, kto zaofer­u­je najwyższą cenę. Jeśli to wszys­tko jest prawdą, najpotężniejsze i najbardziej wpły­wowe frakc­je wam­pirów Europy i Bliskiego Wschodu nie mogą tego zignorować.

Nieste­ty, podróżowanie w XIII wieku najeżone jest niebez­pieczeńst­wa­mi. Żaden ze starszych wam­pirów nie zamierza uczest­niczyć w spotka­niu oso­biś­cie. Zami­ast tego na aukc­je przy­by­wa­ją del­e­gac­je złożone z młod­szych Kainitów. Wydarze­nie odby­wa się w opuszc­zonym zamku niedaleko mias­ta Nîmes. Każdy ma nadzieję wygrać prze­targ na Tę Nową Krew. Kto zwycięży i zal­i­cy­tu­je najwyżej? Jakie sojusze zostaną zawarte przy okazji? Jak wielu zdrad dopuszczą się del­e­gaci? I jak daleko posuną się młodzi Kaini­ci, by zdobyć Krew i uznanie swych mistrzów?

Opis

New Blood to dra­mat o kon­flik­cie pomiędzy poczu­ciem lojal­noś­ci a ambicją i prag­nie­niem spełnienia oso­bistych celów. Larp toczyć się będzie w napiętej atmos­ferze negoc­jacji i wal­ki o coś, co na zawsze może zmienić odpowiedź na pytanie co to znaczy “być wam­pirem”.

New Blood to klasy­czny cham­ber larp. Fun­da­mentem gry są wcześniej wygen­erowane posta­cie, które pozostaw­ia­ją mar­gin­es na niewielkie mody­fikac­je i oso­bistą inter­pre­tację. Każ­da postać ma rozpisaną sieć relacji, własne cele oraz tło fab­u­larne, z którego może czer­pać w razie potrzeby.

New Blood ma bard­zo wyraźny początek i koniec. Takt gry wyz­nacza kil­ka znaczą­cych wydarzeń, ale więk­szość dra­maty­cznych scen praw­dopodob­nie będzie dziełem samych graczy. Akc­ja w bard­zo niewielkim stop­niu doty­czy świa­ta zewnętrznego. Roz­gry­wka sku­pia się na inter­akcji “tu i ter­az” pomiędzy moc­no zróżni­cow­aną grupą Kainitów, złąc­zonych przez wspólne prag­nie­nie i walkę o tę samą nagrodę. Sil­nikiem napędza­ją­cym grę będą sprzeczne motywac­je i cele — te indy­wid­u­alne, i te grupowe… Oraz nie­u­niknione kon­flik­ty skra­jnie różnych osobowości.

Wymagania

Zna­jo­mość świa­ta gry RPG “Wam­pir: Maskara­da” i “Wam­pir: Mroczne Wie­ki” nie jest wyma­gana. W grze jest kil­ka ról, w które swo­bod­nie może wcielić się oso­ba bez zna­jo­moś­ci set­tin­gu i doświad­czenia w lar­powa­niu. Oczy­wiś­cie są też role dla tych, którzy są wielo­let­ni­mi fana­mi Świa­ta Mroku. Powin­ni znaleźć w grze wiele radoś­ci w odkry­wa­niu drob­nych smaczków, meta­plotów i charak­terysty­cznych wątków.
Gra dzieje się w roku 1275. Macie więc okazję przy­wdzi­ać niesamowite kostiumy — ale nie wymagamy, by były dokład­nie dopa­sowane do tego okre­su, o ile będą po pros­tu wyglą­dać fajnie i “his­to­rycznie”.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry