New Blood - BlackBox 3City

New Blood

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 25 — 40

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jest Rok Pań­ski 1275.

Kaini­ci z Euro­py i nie tyl­ko od wie­ków są zaklesz­cze­ni w cie­niu woj­ny o władzę.
Nasza histo­ria opo­wia­da o pew­nym Tre­me­re, któ­ry twier­dzi, że z pomo­cą śmier­tel­ne­go cza­ro­dzie­ja zna­lazł spo­sób na stwo­rze­nie Alche­micz­nej Krwi. Krwi, któ­ra nie wyma­ga żywe­go daw­cy; krwi, któ­ra może utrzy­mać wam­pi­ra w dosko­na­łej kon­dy­cji bez potrze­by kar­mie­nia się śmier­tel­ni­ka­mi. Co wię­cej, ów Tre­me­re gotów jest sprze­dać tajem­ni­cę temu, kto zaofe­ru­je naj­wyż­szą cenę. Jeśli to wszyst­ko jest praw­dą, naj­po­tęż­niej­sze i naj­bar­dziej wpły­wo­we frak­cje wam­pi­rów Euro­py i Bli­skie­go Wscho­du nie mogą tego zignorować.

Nie­ste­ty, podró­żo­wa­nie w XIII wie­ku naje­żo­ne jest nie­bez­pie­czeń­stwa­mi. Żaden ze star­szych wam­pi­rów nie zamie­rza uczest­ni­czyć w spo­tka­niu oso­bi­ście. Zamiast tego na aukcje przy­by­wa­ją dele­ga­cje zło­żo­ne z młod­szych Kaini­tów. Wyda­rze­nie odby­wa się w opusz­czo­nym zam­ku nie­da­le­ko mia­sta Nîmes. Każ­dy ma nadzie­ję wygrać prze­targ na Tę Nową Krew. Kto zwy­cię­ży i zali­cy­tu­je naj­wy­żej? Jakie soju­sze zosta­ną zawar­te przy oka­zji? Jak wie­lu zdrad dopusz­czą się dele­ga­ci? I jak dale­ko posu­ną się mło­dzi Kaini­ci, by zdo­być Krew i uzna­nie swych mistrzów?

Opis

New Blo­od to dra­mat o kon­flik­cie pomię­dzy poczu­ciem lojal­no­ści a ambi­cją i pra­gnie­niem speł­nie­nia oso­bi­stych celów. Larp toczyć się będzie w napię­tej atmos­fe­rze nego­cja­cji i wal­ki o coś, co na zawsze może zmie­nić odpo­wiedź na pyta­nie co to zna­czy “być wam­pi­rem”. New Blo­od to kla­sycz­ny cham­ber larp. Fun­da­men­tem gry są wcze­śniej wyge­ne­ro­wa­ne posta­cie, któ­re pozo­sta­wia­ją mar­gi­nes na nie­wiel­kie mody­fi­ka­cje i oso­bi­stą inter­pre­ta­cję. Każ­da postać ma roz­pi­sa­ną sieć rela­cji, wła­sne cele oraz tło fabu­lar­ne, z któ­re­go może czer­pać w razie potrze­by. New Blo­od ma bar­dzo wyraź­ny począ­tek i koniec. Takt gry wyzna­cza kil­ka zna­czą­cych wyda­rzeń, ale więk­szość dra­ma­tycz­nych scen praw­do­po­dob­nie będzie dzie­łem samych gra­czy. Akcja w bar­dzo nie­wiel­kim stop­niu doty­czy świa­ta zewnętrz­ne­go. Roz­gryw­ka sku­pia się na inte­rak­cji “tu i teraz” pomię­dzy moc­no zróż­ni­co­wa­ną gru­pą Kaini­tów, złą­czo­nych przez wspól­ne pra­gnie­nie i wal­kę o tę samą nagro­dę. Sil­ni­kiem napę­dza­ją­cym grę będą sprzecz­ne moty­wa­cje i cele — te indy­wi­du­al­ne, i te gru­po­we… Oraz nie­unik­nio­ne kon­flik­ty skraj­nie róż­nych osobowości.

Wymagania

Zna­jo­mość świa­ta gry RPG “Wam­pir: Maska­ra­da” i “Wam­pir: Mrocz­ne Wie­ki” nie jest wyma­ga­na. W grze jest kil­ka ról, w któ­re swo­bod­nie może wcie­lić się oso­ba bez zna­jo­mo­ści set­tin­gu i doświad­cze­nia w lar­po­wa­niu. Oczy­wi­ście są też role dla tych, któ­rzy są wie­lo­let­ni­mi fana­mi Świa­ta Mro­ku. Powin­ni zna­leźć w grze wie­le rado­ści w odkry­wa­niu drob­nych smacz­ków, meta­plo­tów i cha­rak­te­ry­stycz­nych wątków.
Gra dzie­je się w roku 1275. Macie więc oka­zję przy­wdziać nie­sa­mo­wi­te kostiu­my — ale nie wyma­ga­my, by były dokład­nie dopa­so­wa­ne do tego okre­su, o ile będą po pro­stu wyglą­dać faj­nie i “histo­rycz­nie”.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.