Konwencja: Wampir: Mroczne wieki

  • New Blood

    New Blood

    New Blo­od to dra­mat o kon­flik­cie pomię­dzy poczu­ciem lojal­no­ści a ambi­cją i pra­gnie­niem speł­nie­nia oso­bi­stych celów. Larp toczyć się będzie w napię­tej atmos­fe­rze nego­cja­cji i wal­ki o coś, co na zawsze może zmie­nić odpo­wiedź na pyta­nie co to zna­czy “być wam­pi­rem”. New Blo­od to kla­sycz­ny cham­ber larp. Fun­da­men­tem gry są wcze­śniej wyge­ne­ro­wa­ne posta­cie, któ­re pozo­sta­wia­ją…