Strona główna » Larpy » Oceń mnie!

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 2.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12 — 23

Larp poprowad­zono na:

Kaw­iar­nia „Mer­ci” otwiera się dla Państ­wa na trzy testowe dni. Kel­nerzy obsługi­wać będą jedynie pod­wiec­zor­ki, jed­nak gwaran­tu­je­my pełną satys­fakcję! Wiemy, że do kaw­iarni przy­chodzi się nie tylko dla jedzenia, ale też i dla poziomu obsłu­gi, dlat­ego wdrażamy nowy sys­tem pre­miowy. Każdy kel­ner otrzy­ma pod koniec dnia spec­jal­ną ocenę od klien­tów, co zmo­ty­wu­je go do dzi­ała­nia w dniu następnym.
W Mer­ci nie tylko zjesz dobrze, ale i zna­jdziesz inteligent­nych rozmówców!
Zaprasza­my do rez­er­wowa­nia stolików!

Opis

Gra opar­ta o ideę oce­ny społecznej zaprezen­towaną w odcinku seri­alu „Black Mir­ror” o tytule „Nose­dive”. Pod­czas larpu moż­na wcielić się w KLIENTA lub KELNERA — każ­da z tych grup ma inny styl gry.

Klient ode­gra trzy różne role, wciela­jąc się w różnych goś­ci pod­czas trzech testowych dni. Będzie roz­maw­iał, oce­ni­ał, jadł, pił i hała­sował. Gra­jąc klien­tem możesz pobaw­ić się klisza­mi społeczny­mi, stereo­ty­pa­mi, ale też ode­grać emocjon­alne sce­ny rodzinne. Oso­by, które przyjdą do Mer­ci będą zróżni­cow­ane pod wzglę­dem zamożnoś­ci oraz pozy­cji społecznej, jaką sobie przyp­isu­ją. Spodziewamy się zatem wielu dram, co najm­niej kilku kon­flik­tów pomiędzy sto­lika­mi i –obow­iązkowo – wybred­noś­cią i roszczeniowoś­cią wobec obsługi.

Kel­ner otrzy­ma jed­ną rolę na początku, a przez całą grę odczu­je jej przemi­anę. Pod czu­jnym okiem Sze­fa Sali nauczy się przyrządzać potrawy, podawać kawę i kon­wer­sować z klien­ta­mi. Jego grę będzie cechował stres, pres­ja psy­chicz­na oraz specy­ficzne relac­je z inny­mi pra­cown­ika­mi. Oce­niony, po każdym dniu będzie musi­ał nosić „łatkę” i liczyć się z tym, że nastep­ny Klient będzie go trak­tował zgod­nie z oceną zaw­ies­zoną na identyfikatorze.

Jeśli lubisz baw­ić się improw­iz­a­cją, zostań klien­tem restau­racji Mer­ci. Chcesz zami­ast tego zostać kel­nerem? Przy­go­tuj się na dużą presję psy­chiczną i rozbuchane emocje.

Przewiń do góry