Oceń mnie! - BlackBox 3City

Oceń mnie!

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 2.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12 — 23

Larp popro­wa­dzo­no na:

Kawiar­nia „Mer­ci” otwie­ra się dla Pań­stwa na trzy testo­we dni. Kel­ne­rzy obsłu­gi­wać będą jedy­nie pod­wie­czor­ki, jed­nak gwa­ran­tu­je­my peł­ną satys­fak­cję! Wie­my, że do kawiar­ni przy­cho­dzi się nie tyl­ko dla jedze­nia, ale też i dla pozio­mu obsłu­gi, dla­te­go wdra­ża­my nowy sys­tem pre­mio­wy. Każ­dy kel­ner otrzy­ma pod koniec dnia spe­cjal­ną oce­nę od klien­tów, co zmo­ty­wu­je go do dzia­ła­nia w dniu następnym.
W Mer­ci nie tyl­ko zjesz dobrze, ale i znaj­dziesz inte­li­gent­nych rozmówców!
Zapra­sza­my do rezer­wo­wa­nia stolików!

Opis

Gra opar­ta o ideę oce­ny spo­łecz­nej zapre­zen­to­wa­ną w odcin­ku seria­lu „Black Mir­ror” o tytu­le „Nose­di­ve”. Pod­czas lar­pu moż­na wcie­lić się w KLIENTA lub KELNERA — każ­da z tych grup ma inny styl gry. Klient ode­gra trzy róż­ne role, wcie­la­jąc się w róż­nych gości pod­czas trzech testo­wych dni. Będzie roz­ma­wiał, oce­niał, jadł, pił i hała­so­wał. Gra­jąc klien­tem możesz poba­wić się kli­sza­mi spo­łecz­ny­mi, ste­reo­ty­pa­mi, ale też ode­grać emo­cjo­nal­ne sce­ny rodzin­ne. Oso­by, któ­re przyj­dą do Mer­ci będą zróż­ni­co­wa­ne pod wzglę­dem zamoż­no­ści oraz pozy­cji spo­łecz­nej, jaką sobie przy­pi­su­ją. Spo­dzie­wa­my się zatem wie­lu dram, co naj­mniej kil­ku kon­flik­tów pomię­dzy sto­li­ka­mi i –obo­wiąz­ko­wo – wybred­no­ścią i rosz­cze­nio­wo­ścią wobec obsłu­gi. Kel­ner otrzy­ma jed­ną rolę na począt­ku, a przez całą grę odczu­je jej prze­mia­nę. Pod czuj­nym okiem Sze­fa Sali nauczy się przy­rzą­dzać potra­wy, poda­wać kawę i kon­wer­so­wać z klien­ta­mi. Jego grę będzie cecho­wał stres, pre­sja psy­chicz­na oraz spe­cy­ficz­ne rela­cje z inny­mi pra­cow­ni­ka­mi. Oce­nio­ny, po każ­dym dniu będzie musiał nosić „łat­kę” i liczyć się z tym, że nastep­ny Klient będzie go trak­to­wał zgod­nie z oce­ną zawie­szo­ną na iden­ty­fi­ka­to­rze. Jeśli lubisz bawić się impro­wi­za­cją, zostań klien­tem restau­ra­cji Mer­ci. Chcesz zamiast tego zostać kel­ne­rem? Przy­go­tuj się na dużą pre­sję psy­chicz­ną i roz­bu­cha­ne emocje.