Konwencja: wampir

  • Blood Trek

    Blood Trek

    Jest rok 2436. Ludzie wyru­szy­li w kosmos, dale­ko poza nasz układ sło­necz­ny. Tak­że wam­pi­ry posta­no­wi­ły eks­plo­ro­wać Wszech­świat, by urze­czy­wist­nić swo­je odwiecz­ne marze­nie: odna­leźć słoń­ce, któ­re ich nie zabije. Ze stat­ku-mat­ki Wiecz­na Wędrów­ka wyru­szył na reko­ne­sans nowo odkry­tej pla­ne­ty nale­żą­cej do gwiaz­dy Tau X778A sta­tek zwia­dow­czy Cen­tu­rion V. Na pokła­dzie znaj­do­wa­ła się stan­dar­do­wa zało­ga: 10 wam­pi­rów…

  • Świat Mroku i larpy – spotkanie dla początkujących i powracających

    Świat Mroku i larpy – spotkanie dla początkujących i powracających

    Lar­py osa­dzo­ne w świe­cie zna­nym z gier fabu­lar­nych wydaw­nic­twa Whi­te Wolf, czy­li takich jak Wam­pir: Świat Mro­ku czy Wam­pir: Maska­ra­da odby­wa­ją się w Pol­sce już dwie deka­dy. Cza­sem ich popu­lar­ność rośnie, cza­sem maleje. Jeśli: dopie­ro zaczy­nasz lar­po­wać, ale “mrocz­no­ści” są ci bliskie; lar­pu­jesz już jakiś czas, ale nie w kli­ma­cie Wam­pi­ra (lub innych sys­te­mów ze…