Blood Trek - BlackBox 3City

Blood Trek

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 11 — 9

Larp popro­wa­dzo­no na:

To już jest inny wiek. Wyma­ga też inne­go rodza­ju zła. I to ja repre­zen­tu­ję to nowe zło…(…) Jestem wam­pi­rem na te nowe czasy.
Anna Rice, “Lestat”

Opis

Jest rok 2436. Ludzie wyru­szy­li w kosmos, dale­ko poza nasz układ sło­necz­ny. Tak­że wam­pi­ry posta­no­wi­ły eks­plo­ro­wać Wszech­świat, by urze­czy­wist­nić swo­je odwiecz­ne marze­nie: odna­leźć słoń­ce, któ­re ich nie zabije.

Ze sta­t­ku-mat­ki Wiecz­na Wędrów­ka wyru­szył na reko­ne­sans nowo odkry­tej pla­ne­ty nale­żą­cej do gwiaz­dy Tau X778A sta­tek zwia­dow­czy Cen­tu­rion V. Na pokła­dzie znaj­do­wa­ła się stan­dar­do­wa zało­ga: 10 wam­pi­rów oraz 2 ludzi z hodow­li (tzw. HR+ – Human Reso­ur­ces) jako źró­dło świe­żej krwi. Nikt z nich nie dostrzegł w porę nie­wiel­kiej aste­ro­idy, któ­ra uszko­dzi­ła jeden z silników.

Koli­zja zakoń­czy­ła się awa­ryj­nym lądo­wa­niem. Zosta­ły uszko­dzo­ne wszyst­kie urzą­dze­nia pomia­ro­we. Padło zasi­la­nie, więc krew w chło­dziar­ce już nie nada­je się do nicze­go. Ante­na też jest zepsu­ta. Macie dużo ran­nych i chy­ba za mało krwi, by wszy­scy mogli prze­żyć do powro­tu na Wiecz­ną Wędrów­kę. Pozo­sta­je tyl­ko jed­no: trze­ba rozej­rzeć się po nowej planecie.

Nie­ste­ty, panu­je na niej dzień.

Larp w kon­wen­cji SF, z przy­mru­że­niem oka mówią­cy o wam­pi­rach, eks­plo­ra­cji kosmo­su i Star Tre­ka (uprze­dza­my – tele­por­ta­cji nie będzie :) ). Przy­da­dzą się Wam umie­jęt­no­ści takie jak wola prze­trwa­nia, umie­jęt­ność życia na kra­wę­dzi oraz umie­jęt­ność dys­po­no­wa­niem wyczer­pu­ją­cy­mi się zaso­ba­mi. Spi­ski i intry­gi nale­żą do stan­dar­do­we­go wypo­sa­że­nia i nie ule­gły awarii 😉

Lista wakatów

1. [ZAREZERWOWANE] Dowód­ca wypra­wy. Dba o spraw­ne wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków przez wszyst­kich człon­ków załogi

2. [ZAREZERWOWANE] Zastęp­ca dowód­cy wypra­wy. Wspo­ma­ga dowód­cę w zarzą­dza­niu załogą. 

3. Pierw­szy ofi­cer nauko­wy. Pilot wam­pir, któ­ry spro­wa­dził was na tę planetę. 

4. [ZAREZERWOWANE] Dru­gi ofi­cer nauko­wy. Spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie Obce Świa­ty jego głów­nym zada­niem jest oce­nie­nie warun­ków panu­ją­cych na planecie.

5. [ZAREZERWOWANE] Trze­ci ofi­cer nauko­wy. Medyk i wam­pir, któ­ry dba o wasze życie i zdrowie. 

6. [ZAREZERWOWANE] Pierw­szy ofi­cer tech­nicz­ny. Zło­ta rącz­ka, któ­ra potra­fi napra­wić nie­mal wszystko. 

7. [ZAREZERWOWANE] Dru­gi ofi­cer tech­nicz­ny. Wspar­cie dla pierw­sze­go ofi­ce­ra technicznego.

8. [ZAREZERWOWANE] Spe­cja­li­sta od Pierw­sze­go Kon­tak­tu. Nie­oce­nio­na pomoc w przy­pad­ku kon­tak­tu z inny­mi rozum­ny­mi for­ma­mi życia.

9. [ZAREZERWOWANE] Pierw­szy koman­dos. Dowód­ca oddzia­łów porząd­ko­wych dba o bez­pie­czeń­stwo zało­gi pod­czas lotu.

10. [ZAREZERWOWANE] Dru­gi koman­dos. Wspo­ma­ga dowód­cę w zapew­nie­niu bez­pie­czeń­stwa na statku.

11. [ZAREZERWOWANE] HR+. Jedy­ny czło­wiek na pokła­dzie. Źró­dło poży­wie­nia dla wam­pi­rów (trud­na rola z powo­du wyklu­cze­nia przez innych graczy).

Wymagania

Naj­le­piej inspi­ro­wać się stro­ja­mi ze Star Tre­ka (patrz żół­te koszul­ki — dowódz­two, nie­bie­skie — ofi­ce­rzy nauko­wi, czer­wo­ne- inży­nie­ro­wie i woj­sko­wi, bia­łe — ludzie) Jeśli jed­nak nie jesteś w sta­nie zor­ga­ni­zo­wać sobie takie­go stro­ju, pro­si­my o przyj­ście w czar­nych ubra­niach bez żad­ne­go nadru­ku (np czar­ne dżin­sy lub bojów­ki, czar­ny golf lub t‑shirt).

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.