BlackBox No.98 — Blood Trek

Czas: 16.01.2022 r. godz. 16:00

Patrząc na naszą pierw­szą grę w dru­giej czę­ści 8 sezo­nu BB3C, aż pro­si się, aby spa­ra­fra­zo­wać pew­ne­go XVI wiecz­ne­go poet i rzec “A nie­chaj lar­pow­cy wżdy postron­ni zna­ją, iż Gdańsz­cza­nie nie gęsi, iż swo­je lar­py mają” 

Oczy­wi­ście mowa tu o grze: 

Blood Trek

Jest to larp Mate­usza Zachcia­ła, któ­ry jest człon­kiem sąsiedz­kiej i rów­nie trój­miej­skiej gru­py lar­po­wej “Zardze­wia­ły topór”. O wybo­rze jego gry zde­cy­do­wa­ły wyni­ki ankie­ty w fejs­bu­ko­wej gru­pie Larp Trój­mia­sto. Na pyta­nie “W jakie set­tin­gach lar­po­wych chcie­li­by­ście zagrać” w top 4 waszych odpo­wie­dzi zna­la­zły się zarów­no wam­pi­ry i scie­n­ce-fic­tion. Naszym zda­niem gra Mate­usza wpa­su­je się ide­al­nie w wasze potrzeby. 

Gra odbę­dzie się w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia More­na w Gdań­sku Wrzesz­czu. Miej­sce to mogli­ście poznać pod­czas Black­bo­xa No. 96, gdy gości­li­śmy tam po raz pierwszy. 

Jak wziąć udział?

  • przej­rzyj listę wakatów;
  • wybierz 3, któ­re naj­bar­dziej Ci się podobają;
  • napisz mail do pro­wa­dzą­ce­go larp, Jakub Brzeź­nic­kie­go na adres jakub.brzeznicki@bb3c.pl i wymień w nim wybra­ne role.

Wstęp na grę jest wol­ny, moż­na zabrać ze sobą napo­je i krwi­ste przekąski! 

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Blood Trek

16.01.2022 r. godz. 16:00 Wstęp wolny.