Konwencja: baśń

 • Xmas Special No5

  Xmas Special No5

  Świą­tecz­na gra nie­spo­dzian­ka. Nie napi­sze­my o czym, bo to sekret. Tak jak nie moż­na prze­ko­py­wać się przez sza­fy w poszu­ki­wa­niu pre­zen­tów, tak o tej grze niko­mu ani słowa!

 • Xmas Special IV

  Xmas Special IV

  Tra­dy­cyj­nie tajem­ni­cza, świą­tecz­na gra nie­spo­dzian­ka. Tym razem o zim­nie. I o cie­ple. Bo dooko­ła zim­no. A w środ­ku powin­no być cie­pło. Cho­ciaż też bywa zimno…

 • Dawno, dawno temu

  Dawno, dawno temu

  Larp prze­nie­sie gra­czy do baśnio­wej kra­iny, gdzie zanu­rzą się oni na nowo w baj­kach i histo­riach z dzie­ciń­stwa. Gra, choć jest inspi­ro­wa­na kla­sycz­ną histo­rią, nie pozo­sta­je jej wier­ną kopią, dzię­ki cze­mu gra­cze będą mogli stwo­rzyć wła­sną baśń. Lista postaci Kró­lo­wa Anna – pięk­na i wciąż mło­da kobie­ta, przy­cią­ga wzrok, wzbu­dza zachwyt i zazdrość. Wdo­wa po poprzed­nim…