Strona główna » Larpy » Dawno, dawno temu

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: baśń

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12

W tym

7
5

Larp poprowad­zono na:

Dawno, dawno temu w odległym królest­wie, w przepięknym pałacu żyła Królowa.

Jej uro­da wzbudza­ła zach­wyt mężczyzn i zaz­drość kobi­et. Artyś­ci tworzyli jej portre­ty i rzeź­by, a pieś­niarze sław­ili jej imię. W królest­wie nie było niko­go, kto mógł­by rzec o Królowej choć jed­nego złego słowa.

Tylko stare kobi­ety z wiosek opo­dal zamku cza­sem wzdy­chały: „Jak to może tak być? Królowa bez króla?” Tym­cza­sem minęło już pięć lat od śmier­ci poprzed­niego monar­chy i zdawało się, że Królowa nigdy już nie porzu­ci wdowiej czerni. Gdy wszyscy zaczęli tracić już nadzieję na szczęśli­we zakończe­nie tej his­torii, pojaw­ił się Książę…

Nie minęło wiele cza­su, a rozesłano wieś­ci o królews­kich zrękow­inach i przy­go­towa­nia cer­e­monii poszły w ruch. Zatem spiesz­cie drodzy goś­cie, aby zdążyć na królews­ki ślub!

Opis

Larp prze­niesie graczy do baśniowej krainy, gdzie zanurzą się oni na nowo w bajkach i his­to­ri­ach z dziecińst­wa. Gra, choć jest inspirowana klasy­czną his­torią, nie pozosta­je jej wierną kopią, dzię­ki czemu gracze będą mogli stworzyć włas­ną baśń.

Lista postaci

Królowa Anna – pięk­na i wciąż mło­da kobi­eta, przy­cią­ga wzrok, wzbudza zach­wyt i zaz­drość. Wdowa po poprzed­nim Królu, macocha Królewny Auro­ry. Królest­wem rządz­iła niepodziel­nie od śmier­ci Króla, ter­az ma się to jed­nak zmienić, gdyż zbliża się ślub Królowej z Księ­ciem Erykiem.

Książę Eryk – najmłod­szy spośród pię­ciu synów wład­cy sąsied­niego księst­wa. Przys­to­jny, choć trochę spoko­jny młodzie­niec. Złośli­wi mówią, że czeka go jedynie rola króla-małżon­­ka. Jed­nak dwór jeszcze słabo go zna – najbliższy czas być może poz­woli odkryć, jakim człowiekiem jest Książę.

Królew­na Auro­ra – cór­ka Króla z pier­wszego małżeńst­wa. Pięk­na i dobra dziew­czy­na, która w przyszłoś­ci miała zasiąść na tron­ie ojca – jed­nak wraz ze ślubem Królowej wszys­tko może się odmienić. Dwór aż drży z napię­cia, oczeku­jąc jakie decyz­je pode­jmą Królew­na oraz jej macocha i jak ułożą się dal­sze sto­sun­ki tych dwóch niezwykłych kobiet.

Nad­worny Łow­czy, sir Sebas­t­ian – przys­to­jny mężczyz­na, który wzbudza zain­tere­sowanie wszys­t­kich dam na dworze. On sam intere­su­je sie jed­nak tylko łowa­mi, koń­mi i bronią strz­elecką. Jego kom­plet­ny brak zain­tere­sowa­nia najnowszy­mi ploteczka­mi z życia dworu zaskaku­je rozmów­ców. Zyskał sobie przez to nawet opinię gbu­ra i odludka.

Pias­tun­ka, pani Mał­gorza­ta – troskli­wa, ciepła i mądra kobi­eta, która po śmier­ci pier­wszej królowej zajęła się wychowaniem Królewny. Ze wzglę­du na swój wiek nie zaj­mu­je się już baw­ie­niem szlachec­kich dzieci, jed­nak pozostała na dworze i czuwa nad młody­mi dwórka­mi. Potrze­bu­ją­cy zawsze ze swoi­mi troska­mi mogą znaleźć u niej słowo otuchy i dobrą radę.

Dworzanin, sir Karol – spoko­jny i zdys­tan­sowany mężczyz­na, nad którego rodem cie­niem kładzie się jak­iś dawny skan­dal. Minęło jed­nak tak wiele lat, że mało kto zna szczegóły tej his­torii. Jed­nak sir Karol zda­je się starać całym swoim postępowaniem zetrzeć tą skazę ze swo­jego herbu.

Dwór­ka, lady Julia – towarzysz­ka i przy­jaciół­ka Królewny jeszcze z dziecię­cych lat. Mło­da pan­na szcz­erze odd­ana rodzinie królewskiej. Pomi­mo, iż praw­ie całe życie spędz­iła na dworze, zda­je się być trochę onieśmielona przepy­chem trwa­ją­cych przy­go­towań przedślubnych.

Dwór­ka, lady Ani­ta – pięk­na mło­da dama, która niedawno stała się pewną siebie kobi­etą. Drob­ne dworskie plotecz­ki już jej nie intere­su­ją. Prob­le­my zarządza­nia dworem zda­ją się ją znacznie bardziej frapować.

Dworzanin, sir Michał – człowiek światły i śmi­ało wyraża­ją­cy swo­je opinie. Głośno twierdz­ił, że Królowa powin­na ustąpić i zrzec się władzy na rzecz Królewny – jedynej pra­wowitej spad­ko­bier­czyni tronu i korony. Jego postępowanie zaskoczyło wielu spośród dworzan, jed­nak wzbudz­iło też spory szacunek.

Nad­worny Medyk, pan Hieron­im – wiekowy mężczyz­na, który troszczył się o zdrowie dworzan jeszcze za cza­sów, które więk­szość obec­nie tu zebranych zna tylko z opowieś­ci. To człowiek solid­ny i odpowiedzial­ny, w pełni odd­any swo­je­mu powoła­niu. Ostat­nio jed­nak coś zda­je się go trapić – czyż­by poszuki­wał god­nego następ­cy na swo­je stanowisko?

Dowód­ca Straży, sir Ger­ard – chłod­ny i zasad­niczy człowiek, sku­pi­ony na swoich obow­iązkach. Poczu­cia humoru raczej nie moż­na się po nim spodziewać, nato­mi­ast o bez­pieczeńst­wo dworu i jego mieszkańców dba bardziej niż o własne życie.

Gość, sir Sew­eryn – właśnie przy­był do tego królest­wa i pałacu w związku ze zbliża­ją­cym się ślubem panu­jącej Królowej Anny i najmłod­szego syna książęcej pary z sąsied­niego księst­wa. Niefra­sobli­wy i wesoły jego­mość, który lubi z każdym zagadać i pożartować.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry