Xmas Special No5 - BlackBox 3City

Xmas Special No5

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 30 — 5

Larp popro­wa­dzo­no na:

Coś mignę­ło.
Co to było?
Sufit czar­ny i ciemny.
Gwiazdka?
Marzenie?

Brrr.…
Zim­no, bia­ło… I wszę­dzie czai się ten… Ten… Zapach…

Opis

Świą­tecz­na gra nie­spo­dzian­ka. Nie napi­sze­my o czym, bo to sekret. Tak jak nie moż­na prze­ko­py­wać się przez sza­fy w poszu­ki­wa­niu pre­zen­tów, tak o tej grze niko­mu ani słowa!

Wymagania

Stro­je w bie­li, czer­wie­ni i zie­le­ni mile widzia­ne. Jeśli masz samo­no­śne, zasi­la­ne bate­ria­mi ledo­we lamp­ki, któ­ry­mi możesz się owi­nąć — to extra. Pamię­taj­cie, że na zmas spe­cia­lach bro­kat jest jak mała czar­na sukien­ka w sza­fie każ­dej kobie­ty: na miejscu.

Ważne

Ta gra nie jest poważ­na i nie nale­ży tak jej traktować 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.