BlackBox No.73 – Xmas Special No5

Czas: 29.12.2019 r. godz. 18:00

Jak co roku zapra­sza­my was na wyjąt­ko­wą, świą­tecz­ną edy­cję Black­Bo­xu. W poprzed­nich latach spę­dza­li­śmy z wami świę­ta w kosmo­sie Małe­go Księ­cia (Gwiaz­do­zbior­ca i Paste­rze Pla­net), na Mar­sie (8 minut), w fabry­ce Świę­te­go Miko­ła­ja (Potrze­bu­je­my Cie­bie!) i w wir­tu­al­nej rze­czyw­si­to­ści czar­ne­go zwier­cia­dła (Rzeź).

Xmas Special No5

Poza tym w programie:

  • dzie­le­nie się man­da­ryn­ka­mi (weź­cie ze sobą po kil­ka, bo zawsze ktoś zapo­mni i zawsze zja­da­my nadprogramowe);
  • jedze­nie ciast­ków i pier­nicz­ków (też dobrze mieć jakieś ze sobą, naj­le­piej domo­wej roboty);
  • gada­nie o larpach;
  • gada­nie o innych rzeczach;
  • życze­nie sobie miłych rze­czy na przy­szły rok.

Do zoba­cze­nia! Wstęp wolny!

Rejestracja

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Xmas Special No5

29.12.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 0 zł.