Xmas Special - BlackBox 3City

Xmas Special

For­mat: larp

Kon­wen­cja: kome­dia

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Lista rze­czy do zrobienia:

1. Powie­sić Choinkę.
2. Zaśpie­wać Prezenty.
3. Pod­ło­żyć Śnieg.
4. Spaść Kolędę.
5. Zapa­lić Bombkę.

Albo jakoś tak. Jak ci się nie uda, po pro­stu ustaw to w gwiazd­kę! Będą zadowoleni!
Idę na fabry­kę, prze­pra­szam, że ze wszyst­kim nie uda­ło mi się zdą­żyć na mojej zmianie.
Ale wiesz. Cze­ko­lad­ki się same nie zapa­ku­ją w sreberka.
Miłej zmiany!

C.

Opis

Tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na świą­tecz­ny larp-nie­­spo­­dzia­n­kę! Posta­ra­my się, aby było weso­ło i post­mo­der­ni­stycz­nie, wymie­sza­my naj­now­sze lar­po­we tren­dy z wago­nem bożo­na­ro­dze­nio­wych sym­bo­li, tych praw­dzi­wych i tych zro­dzo­nych z kul­tu sia­na. Sami sobie nie pora­dzi­my! Potrze­bu­je­my Cie­bie. Albo Świąt nie będzie.

Wymagania

Dystans do świą­tecz­ne­go szaleństwa.
Zie­lo­ne i czer­wo­ne ele­men­ty stro­jów mile widziane.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.