Xmas Special

For­mat: larp

Kon­wen­cja: kome­dia

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Larp popro­wa­dzo­no na:

Lista rze­czy do zro­bie­nia:

1. Powie­sić Cho­in­kę.
2. Zaśpie­wać Pre­zen­ty.
3. Pod­ło­żyć Śnieg.
4. Spaść Kolę­dę.
5. Zapa­lić Bomb­kę.

Albo jakoś tak. Jak ci się nie uda, po pro­stu ustaw to w gwiazd­kę! Będą zado­wo­le­ni!
Idę na fabry­kę, prze­pra­szam, że ze wszyst­kim nie uda­ło mi się zdą­żyć na mojej zmia­nie.
Ale wiesz. Cze­ko­lad­ki się same nie zapa­ku­ją w sre­ber­ka.
Miłej zmia­ny!

C.

Opis

Tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na świą­tecz­ny larp-nie­spo­dzian­kę!

Posta­ra­my się, aby było weso­ło i post­mo­der­ni­stycz­nie, wymie­sza­my naj­now­sze lar­po­we tren­dy z wago­nem bożo­na­ro­dze­nio­wych sym­bo­li, tych praw­dzi­wych i tych zro­dzo­nych z kul­tu sia­na.

Sami sobie nie pora­dzi­my! Potrze­bu­je­my Cie­bie.

Albo Świąt nie będzie.

Wymagania

Dystans do świą­tecz­ne­go sza­leń­stwa.
Zie­lo­ne i czer­wo­ne ele­men­ty stro­jów mile widzia­ne.

Infografiki

Wymagane strojeGra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stro­ju.
No painNo pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dys­kom­for­tu.
Gra porusza tematykę religijnąGra poru­sza tema­ty­kę reli­gij­ną.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystaniaGra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wyko­rzy­sta­nia.
W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementyW grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we ele­men­ty.
Odgrywanie scen przemocyW grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.
W grze pojawia się hazardW grze poja­wia się hazard.