BlackBox No.42 — Xmas time

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 17.12.2017 r. godz. 18:00

#Xma­sTi­me ozna­cza dla nas #Larp­Nie­spo­dzian­ka­Ti­me! Po raz trze­ci zapra­sza­my na rado­sną cele­bra­cję poło­wi­nek sezo­nu, czy­li Świą­tecz­ny Larp Nie­spo­dzian­kę. Nie­spo­dzian­ki rzą­dzą się swo­imi pra­wa­mi, dla­te­go tra­dy­cyj­nie nie zdra­dzi­my wię­cej szcze­gó­łów. Zde­cy­do­wa­li­śmy się jed­nak na pod­rzu­ce­nie gar­ści nie­zbęd­nych infor­ma­cji tym spo­śród was, któ­rzy towa­rzy­szą nam od nie­daw­na. Cze­go może­cie się spo­dzie­wać pod­czas nasze­go spotkania? 
 • gry typu fre­eform, trwa­ją­cej oko­ło 2 godzin…
 • … z licz­ny­mi wąt­ka­mi i nawią­za­nia­mi do tema­ty­ki prze­ło­mu roku, Świąt Boże­go Naro­dze­nia i zimo­we­go przesilenia;
 • oglo­sze­nia pla­nów na dru­ga część sezo­nu, czy­li okres sty­­czeń-maj 2018;
 • jedze­nia cia­stek, sło­dy­czy i dzie­le­nia się mandarynkami.
Co zabrać ze sobą? 
 • man­da­ryn­ki;
 • świą­tecz­ne dro­bia­zgi (ser­wet­ka, bomb­ka, cze­ko­la­do­wy mikołaj);
 • man­da­ryn­ki;
 • świą­tecz­ne akce­so­ria (czap­ka miko­ła­ja, skar­pe­ta etc);
 • wię­cej mandarynek;
 • coś słod­kie­go;
 • i kil­ka mandarynek.
Widzi­my się 17 grud­nia o godzi­nie 18:00 w Klu­bo­ga­le­rii Bun­kier w Gdań­sku. Ho, ho, ho! p.s. Weź­cie ze sobą jakieś man­da­ryn­ki, bo zawsze zja­da­my ich tonę. 

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Xmas Special

Wstęp wolny.