Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.42 — Xmas time

Miejsce: Klubo­ga­le­ria Bunki­er

Czas: 17.12.2017 r. godz. 18:00

#Xmas­Time oznacza dla nas #Larp­Niespodzianka­Time! Po raz trze­ci zaprasza­my na rados­ną cel­e­brację połowinek sezonu, czyli Świąteczny Larp Niespodziankę. Niespodzian­ki rządzą się swoi­mi prawa­mi, dlat­ego trady­cyjnie nie zdradz­imy więcej szczegółów. Zde­cy­dowal­iśmy się jed­nak na podrzuce­nie garś­ci niezbęd­nych infor­ma­cji tym spośród was, którzy towarzyszą nam od niedaw­na. Czego może­cie się spodziewać pod­czas naszego spotka­nia?
 • gry typu freeform, trwa­jącej około 2 godzin…
 • … z liczny­mi wątka­mi i naw­iąza­ni­a­mi do tem­aty­ki przeło­mu roku, Świąt Bożego Nar­o­dzenia i zimowego prze­sile­nia;
 • ogloszenia planów na dru­ga część sezonu, czyli okres sty­czeń-maj 2018;
 • jedzenia ciastek, słody­czy i dzie­le­nia się mandarynka­mi.
Co zabrać ze sobą?
 • mandaryn­ki;
 • świąteczne dro­bi­az­gi (ser­wet­ka, bom­b­ka, czeko­lad­owy mikołaj);
 • mandaryn­ki;
 • świąteczne akce­so­ria (czap­ka mikoła­ja, skar­pe­ta etc);
 • więcej mandarynek;
 • coś słod­kiego;
 • i kil­ka mandarynek.
Widz­imy się 17 grud­nia o godzinie 18:00 w Klubo­ga­lerii Bunki­er w Gdańsku. Ho, ho, ho! p.s. Weź­cie ze sobą jakieś mandaryn­ki, bo zawsze zjadamy ich tonę.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Xmas Special

Wstęp wol­ny.

Przewiń do góry