Xmas Special VIII - BlackBox 3City

Xmas Special VIII

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 60 — 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Zapra­sza się.
Wiesz na co. Miłych i w ogóle.

Szef.

Opis

Świą­tecz­na gra nie­spo­dzian­ka. Aby tra­dy­cji sta­ło się zadość, nie wol­no pisać ani mówić, o czym jest. Hu hu ha! Zna­ki na nie­bie zde­cy­du­ją o tym co na Zie­mi, albo na odwrót. Podej­mo­wa­nie decy­zji znaj­dzie się na pozio­mie trud­no­ści rów­nym wybie­ra­niu pre­zen­tów w ostat­niej chwi­li. Dawa­nie i otrzy­my­wa­nie. Nadzie­ja, ocze­ki­wa­nie, nie­pew­ność i spo­kój. Wstąż­ka świa­tła roz­wią­zu­je tajemnicę.

Komu jesz­cze jed­ną mandarynkę?

Wymagania

Pro­si­my przyjść w stro­jach, w jakich wybra­li­by­ście się na spo­tka­nie świą­tecz­ne w lubia­nym przez was miej­scu pra­cy. Koniecz­ne xma­so­we akcen­ty: kolo­ry lub dodatki.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.