BlackBox No.125 – Xmas Special 9

Czas: 30.12.2023 r. godz. 17:00

Ho Ho Ho!

Nie ma sezo­nu bez świą­tecz­ne­go spo­tka­nia! Jak co roku zapra­sza­my was na spe­cjal­ny, świą­tecz­ny Black­Box! Tym razem widzi­my się w Gdy­ni, w gościn­nych pro­grach kawiar­ni CAFE KULTURA, znaj­du­ją­cej się na par­te­rze Kon­su­la­tu Kultury.

Tradycyjnie!

Black­Box ma swo­je świą­tecz­ne zwy­cza­je. Nale­żą do nich:

  • dzie­le­nie się man­da­ryn­ka­mi (weź­cie ze sobą po kil­ka, bo zawsze ktoś zapo­mni i zawsze zja­da­my nadprogramowe);
  • jedze­nie ciast­ków i pier­nicz­ków (też dobrze mieć jakieś ze sobą, naj­le­piej domo­wej roboty);
  • strój w świą­tecz­nym kli­ma­cie lub kolo­rze (tego wie­czo­ru biel, zie­leń, czer­wień, sre­bro, zło­to… no i swe­ter­ki od cio­ci Kry­sty­ny z hafto­wa­nym reni­fe­rem TO JEST TO!)
  • gada­nie o larpach;
  • gada­nie o wszyst­kim tyl­ko nie o larpach;
  • życze­nie sobie miłych rze­czy na przy­szły rok;
  • LARP NIESPODZIANKA!

O lar­pie nie­spo­dzian­ce nie powie­my nic wię­cej, poza tym, że w jakiś spo­sób nawią­zu­je do świą­tecz­nych kli­ma­tów. W poprzed­nich latach spę­dza­li­śmy z wami świę­ta w kosmo­sie Małe­go Księ­cia (Gwiaz­do­zbior­ca i Paste­rze Pla­net), na Mar­sie (8 minut), w fabry­ce Świę­te­go Miko­ła­ja (Potrze­bu­je­my Cie­bie!) i w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści czar­ne­go zwier­cia­dła (Rzeź). Nie wszyst­kie z tych gier były rado­sne i weso­łe, ale jako że ten roku miał swo­je jasne i ciem­ne stro­ny, obie­cu­je­my: będzie dobrze, a nawet lepiej.

Ubierz­cie się świą­tecz­nie i do zobaczenia!!! :)))

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Xmas Special VIII

30.12.2023 r. godz. 17:00 Wstęp wolny.