Birdman - BlackBox 3City

Birdman

Autor/zy:

For­mat: larp

Kon­wen­cja: dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

W tym

3
3

Larp popro­wa­dzo­no na:

Rig­gan Thom­son, aktor odgry­wa­ją­cy nie­gdyś fil­mo­wą postać kul­to­we­go super­bo­ha­te­ra, wyzna­cza sobie zada­nie wysta­wie­nia sztu­ki na deskach słyn­ne­go teatru przy Broad­wayu. Cel nie jest łatwy do osią­gnię­cia, a przy­go­to­wa­nia są naje­żo­ne nie­ocze­ki­wa­ny­mi trud­no­ścia­mi i zwro­ta­mi akcji, któ­re czę­sto doty­czą spraw dużo bar­dziej przy­ziem­nych, niż broad­way­ow­ska sztu­ka. Do pre­mie­ry pozo­stał mniej niż tydzień, a jak­by pro­ble­mów było mało, na sku­tek nie­szczę­śli­we­go wypad­ku, z udzia­łu w spek­ta­klu musiał zre­zy­gno­wać jeden z głów­nych akto­rów. Kto wie jak roz­wi­nie się ta sytu­acja i czy zwy­cię­sko wyj­dzie z niej Sztu­ka czy pro­ble­my dnia codziennego…

Opis

Powyż­szy opis sta­no­wi wstęp fabu­lar­ny do lar­pa autor­stwa Jaku­ba Barań­skie­go. Gra jest lar­po­wą adap­ta­cją fil­mu Bird­man, któ­ra sku­pi się na wybra­nych wąt­kach fil­mo­we­go pier­wo­wzo­ru. Uczest­ni­cy wcie­lą się w posta­ci zaan­ga­żo­wa­ne w przy­go­to­wa­nie i wysta­wie­nie sztu­ki na deskach słyn­ne­go broad­way­ow­skie­go teatru. Gra będzie cecho­wa­ła się dużą umow­no­ścią. W jej trak­cie uczest­ni­cy otrzy­ma­ją moż­li­wość stwo­rze­nia wspól­nej opo­wie­ści o kil­ku dniach poprze­dza­ją­cych pre­mie­rę. Całość będzie pró­bą stwo­rze­nia pew­ne­go rodza­ju komen­ta­rza do pojęć takich jak: teatr, sztuka,artysta, popu­lar­ność, suk­ces, ambi­cja. Nie będzie tu epic­kich scen, wie­lo­wąt­ko­wych intryg czy roz­wią­zy­wa­nia zaga­dek. Spo­dzie­wać się moż­na raczej dużej daw­ki mówie­nia, prze­my­śleń, komen­to­wa­nia i oce­nia­nia rze­czy­wi­sto­ści i innych osób. Grę poprze­dzą obo­wiąz­ko­we warsztaty.

Ważne

1. Film Bird­man to świet­na pro­duk­cja, któ­ra zosta­ła nagro­dzo­na Osca­rem w kate­go­rii naj­lep­szy film. Gra z pew­no­ścią zdra­dzi pew­ne ele­men­ty tej histo­rii, więc jeże­li nie mie­li­ście oka­zji zapo­znać się z fil­mem, to zasta­nów­cie się dwa razy nad udzia­łem w grze.

2. Waż­nym ele­men­tem gry będą mono­lo­gi wygła­sza­ne i oce­nia­ne przez gra­czy. Każ­dy z uczest­ni­ków będzie musiał zmie­rzyć się z tym zada­niem i tema­tem wska­za­nym przez pro­wa­dzą­ce­go. Ten ele­ment zosta­nie prze­ćwi­czo­ny na obo­wiąz­ko­wych warsz­ta­tach, któ­re poprze­dzą grę.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.