Strona główna » Larpy » Birdman

Autor/zy:

For­mat: larp

Kon­wenc­ja: dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6

W tym

3
3

Larp poprowad­zono na:

Rig­gan Thom­son, aktor odgry­wa­ją­cy niegdyś fil­mową postać kul­towego super­bo­hat­era, wyz­nacza sobie zadanie wys­taw­ienia sztu­ki na deskach słyn­nego teatru przy Broad­wayu. Cel nie jest łatwy do osiąg­nię­cia, a przy­go­towa­nia są najeżone nieoczeki­wany­mi trud­noś­ci­a­mi i zwro­ta­mi akcji, które częs­to doty­czą spraw dużo bardziej przyziem­nych, niż broad­way­ows­ka sztu­ka. Do pre­miery pozostał mniej niż tydzień, a jak­by prob­lemów było mało, na skutek nieszczęśli­wego wypad­ku, z udzi­ału w spek­tak­lu musi­ał zrezyg­nować jeden z głównych aktorów. Kto wie jak rozwinie się ta sytu­ac­ja i czy zwycięsko wyjdzie z niej Sztu­ka czy prob­le­my dnia codziennego…

Opis

Powyższy opis stanowi wstęp fab­u­larny do larpa autorstwa Jaku­ba Barańskiego. Gra jest lar­pową adap­tacją fil­mu Bird­man, która skupi się na wybranych wątkach fil­mowego pier­wow­zoru. Uczest­ni­cy wcielą się w postaci zaan­gażowane w przy­go­towanie i wys­taw­ie­nie sztu­ki na deskach słyn­nego broad­way­owskiego teatru.

Gra będzie cechowała się dużą umownoś­cią. W jej trak­cie uczest­ni­cy otrzy­ma­ją możli­wość stworzenia wspól­nej opowieś­ci o kilku dni­ach poprzedza­ją­cych premierę.

Całość będzie próbą stworzenia pewnego rodza­ju komen­tarza do pojęć takich jak: teatr, sztuka,artysta, pop­u­larność, sukces, ambic­ja. Nie będzie tu epic­kich scen, wielowątkowych intryg czy rozwiązy­wa­nia zagadek. Spodziewać się moż­na raczej dużej daw­ki mówienia, prze­myśleń, komen­towa­nia i oce­ni­a­nia rzeczy­wis­toś­ci i innych osób.

Grę poprzedzą obow­iązkowe warsztaty.

Ważne

1. Film Bird­man to świet­na pro­dukc­ja, która została nagrod­zona Oscarem w kat­e­gorii najlep­szy film. Gra z pewnoś­cią zdradzi pewne ele­men­ty tej his­torii, więc jeżeli nie mieliś­cie okazji zapoz­nać się z filmem, to zas­tanów­cie się dwa razy nad udzi­ałem w grze.

2. Ważnym ele­mentem gry będą monolo­gi wygłaszane i oce­ni­ane przez graczy. Każdy z uczest­ników będzie musi­ał zmierzyć się z tym zadaniem i tem­atem wskazanym przez prowadzącego. Ten ele­ment zostanie przećwic­zony na obow­iązkowych warsz­tat­ach, które poprzedzą grę.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry