Strona główna » Larpy » Spisana przez Zwycięzców

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: gra negoc­ja­cyj­na

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 +

Larp poprowad­zono na:

Pon­ad stulet­ni bój pomiędzy Erin a Umią zakończył się roze­jmem znanym jako Wielkie Pojed­nanie.

Pod­czas trwa­nia wojny obie strony pisały i zmieni­ały wspól­ną his­torię pod­grze­wa­jąc tym samym kon­flikt.

Jed­nak po Wielkim Pojed­na­niu uzgod­niono, iż od tej pory obow­iązy­wać będzie tylko jed­na, jedy­na i ofic­jal­na wer­s­ja wydarzeń zaak­cep­towana przez Erin i Umię.

Posłowie z Erin i Umii zjeżdża­ją się co kil­ka lat by spisy­wać i kory­gować his­torię. Mimo tego, że fak­ty pozosta­ją takie same, his­to­ria zmienia się diame­tral­nie.

Opis

Czy zas­tanaw­ial­iś­cie się kiedyś, dlaczego w cza­sie wojny dzi­ała­nia jed­nej strony kon­flik­tu wyda­ją się jej całkowicie uza­sad­nione, pod­czas gdy akty­wność wro­ga jest uoso­bi­e­niem bar­barzyńst­wa i czys­tego zła? Czy mieliś­cie kiedyś okazję wysłuchać obu stron sporu i nie byliś­cie w stanie ocenić kto jest ofi­arą a kto opraw­cą? A może lubi­cie i częs­to pełni­cie rolę medi­a­to­ra w cza­sie sytu­acji kon­flik­towych? W tym larpie będziecie mogli wejść w skórę wro­ga i spróbować poko­jowo rozwiązać zaszłoś­ci pomiędzy dwoma kra­ja­mi. Wcieli­cie się w role posłów dwóch państw: Erin i Umii, którzy spo­tyka­ją się pięć razy po zakończe­niu wojny. Pier­wsze spotkanie odbędzie się 10 lat po Wielkim Pojed­na­niu, a kole­jne 50, 100, 150 i 300 lat później. Na każdym ze spotkań pow­stanie frag­ment ofic­jal­nej his­torii trag­icznego kon­flik­tu sprzed lat. Gra otrzy­mała Wyróżnie­nie w amerykańskim konkur­sie lar­powym Gold­en Cobra 2015.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uza­leżnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we ele­men­ty.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny sek­su.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze pojaw­ia się haz­ard.

Przewiń do góry