Spisana przez Zwycięzców - BlackBox 3City
Spisana przez zwycięzców

Spisana przez Zwycięzców

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: gra nego­cja­cyj­na

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Ponad stu­let­ni bój pomię­dzy Erin a Umią zakoń­czył się rozej­mem zna­nym jako Wiel­kie Pojednanie.

Pod­czas trwa­nia woj­ny obie stro­ny pisa­ły i zmie­nia­ły wspól­ną histo­rię pod­grze­wa­jąc tym samym konflikt.

Jed­nak po Wiel­kim Pojed­na­niu uzgod­nio­no, iż od tej pory obo­wią­zy­wać będzie tyl­ko jed­na, jedy­na i ofi­cjal­na wer­sja wyda­rzeń zaak­cep­to­wa­na przez Erin i Umię. 

Posło­wie z Erin i Umii zjeż­dża­ją się co kil­ka lat by spi­sy­wać i kory­go­wać histo­rię. Mimo tego, że fak­ty pozo­sta­ją takie same, histo­ria zmie­nia się diametralnie.

Opis

Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, dla­cze­go w cza­sie woj­ny dzia­ła­nia jed­nej stro­ny kon­flik­tu wyda­ją się jej cał­ko­wi­cie uza­sad­nio­ne, pod­czas gdy aktyw­ność wro­ga jest uoso­bie­niem bar­ba­rzyń­stwa i czy­ste­go zła? Czy mie­li­ście kie­dyś oka­zję wysłu­chać obu stron spo­ru i nie byli­ście w sta­nie oce­nić kto jest ofia­rą a kto opraw­cą? A może lubi­cie i czę­sto peł­ni­cie rolę media­to­ra w cza­sie sytu­acji kon­flik­to­wych? W tym lar­pie będzie­cie mogli wejść w skó­rę wro­ga i spró­bo­wać poko­jo­wo roz­wią­zać zaszło­ści pomię­dzy dwo­ma kra­ja­mi. Wcie­li­cie się w role posłów dwóch państw: Erin i Umii, któ­rzy spo­ty­ka­ją się pięć razy po zakoń­cze­niu woj­ny. Pierw­sze spo­tka­nie odbę­dzie się 10 lat po Wiel­kim Pojed­na­niu, a kolej­ne 50, 100, 150 i 300 lat póź­niej. Na każ­dym ze spo­tkań powsta­nie frag­ment ofi­cjal­nej histo­rii tra­gicz­ne­go kon­flik­tu sprzed lat. Gra otrzy­ma­ła Wyróż­nie­nie w ame­ry­kań­skim kon­kur­sie lar­po­wym Gol­den Cobra 2015.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.