Konwencja: gra negocjacyjna

  • Spisana przez Zwycięzców

    Spisana przez Zwycięzców

    Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, dla­cze­go w cza­sie woj­ny dzia­ła­nia jed­nej stro­ny kon­flik­tu wyda­ją się jej cał­ko­wi­cie uza­sad­nio­ne, pod­czas gdy aktyw­ność wro­ga jest uoso­bie­niem bar­ba­rzyń­stwa i czy­ste­go zła? Czy mie­li­ście kie­dyś oka­zję wysłu­chać obu stron spo­ru i nie byli­ście w sta­nie oce­nić kto jest ofia­rą a kto opraw­cą? A może lubi­cie i czę­sto peł­ni­cie rolę media­to­ra w…