Wiedźmin i czarodziejki - BlackBox 3City

Wiedźmin i czarodziejki

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wen­cja: kome­dia

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4

Larp popro­wa­dzo­no na:

„Z cze­go mam w tym cza­sie żyć? Skrzyk­nąć kil­ka panie­nek, kupić wóz i zor­ga­ni­zo­wać objaz­do­wy dom rozpusty?”

Geralt do Nen­ne­ke, któ­ra suge­ro­wa­ła by prze­stał być wiedźminem

„A tak wła­śnie było w przy­pad­ku dziew­czy­nek uro­dzo­nych po zaćmie­niu, u któ­rych stwier­dzo­no wręcz nie­po­czy­tal­ną skłon­ność do okru­cień­stwa, agre­sji, gwał­tow­nych wybu­chów gnie­wu, a tak­że wybu­ja­ły tem­pe­ra­ment. – U każ­dej baby moż­na stwier­dzić coś takiego.”

roz­mo­wa Geral­ta z cza­ro­dzie­jem Stregoborem 

„Z miło­ścią – powie­dzia­ła wol­no Frin­gil­la – jest jak z kol­ką ner­ko­wą. Dopó­ki nie chwy­ci cię atak, nawet sobie nie wyobra­żasz, co to takie­go. A gdy ci o tym opo­wia­da­ją, nie wierzysz.”

Frin­gil­la Vigo w roz­mo­wie Z Geraltem

Opis

Wiedź­min Geralt, jak powszech­nie wia­do­mo, łatwe­go życia nie miał. Zwłasz­cza oso­bi­ste­go. I uczu­cio­we­go. Lawi­ro­wa­nie pomię­dzy cza­ro­dziej­ka­mi darzą­cy­mi go sze­ro­kim wachla­rzem uczuć było tak samo pro­ste i przy­jem­ne, jak życie w gnieź­dzie nek­ke­rów. Geralt przy­zwy­cza­ił się do takie­go życia. I nawet je lubił. Jeśli chce­cie wcie­lić się w role cza­ro­dzie­jek z loży, któ­re mają ocho­tę bli­żej poznać bia­ło­wło­se­go wiedź­mi­na… Jeśli macie ocho­tę poczuć, jak to jest lawi­ro­wać pomię­dzy uczu­cia­mi dam wła­da­ją­cych groź­ną magią… Jeśli chce­cie pośmiać się z uni­wer­sal­nych dow­ci­pów o miło­ści, pożą­da­niu i całej resz­cie, to gra dla Was. Sce­na­riusz napi­sa­ny w opar­ciu o grę Jaku­ba Tabi­sza Mężo­wie.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.