Strona główna » Larpy » Wiedźmin i czarodziejki

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wenc­ja: kome­dia

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4

Larp poprowad­zono na:

„Z czego mam w tym cza­sie żyć? Skrzyknąć kil­ka panienek, kupić wóz i zor­ga­ni­zować objaz­dowy dom roz­pusty?”

Ger­alt do Nen­neke, która sug­erowała by przes­tał być wiedźminem

„A tak właśnie było w przy­pad­ku dziew­czynek urod­zonych po zaćmie­niu, u których stwierd­zono wręcz niepoczy­tal­ną skłon­ność do okru­cieńst­wa, agresji, gwał­townych wybuchów gniewu, a także wybu­jały tem­pera­ment. – U każdej baby moż­na stwierdz­ić coś takiego.”

roz­mowa Ger­al­ta z czar­o­dziejem Stre­go­b­orem

„Z miłoś­cią – powiedzi­ała wol­no Fringilla – jest jak z kolką nerkową. Dopó­ki nie chwyci cię atak, nawet sobie nie wyobrażasz, co to takiego. A gdy ci o tym opowiada­ją, nie wierzysz.”

Fringilla Vigo w roz­mowie Z Ger­al­tem

Opis

Wiedźmin Ger­alt, jak powszech­nie wiado­mo, łatwego życia nie miał. Zwłaszcza oso­bis­tego. I uczu­ciowego. Lawirowanie pomiędzy czar­o­dziejka­mi darzą­cy­mi go sze­rokim wach­larzem uczuć było tak samo proste i przy­jemne, jak życie w gnieździe nekkerów. Ger­alt przyzwycza­ił się do takiego życia. I nawet je lubił. Jeśli chce­cie wcielić się w role czar­o­dziejek z loży, które mają ochotę bliżej poz­nać białowłosego wiedźmi­na… Jeśli macie ochotę poczuć, jak to jest lawirować pomiędzy uczu­ci­a­mi dam włada­ją­cych groźną mag­ią… Jeśli chce­cie pośmi­ać się z uni­w­er­sal­nych dow­cipów o miłoś­ci, pożą­da­niu i całej resz­cie, to gra dla Was. Sce­nar­iusz napisany w opar­ciu o grę Jaku­ba Tabisza Mężowie.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełno­let­nich.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny sek­su.

Przewiń do góry