Opóźnienie może ulec zmianie - BlackBox 3City

Opóźnienie może ulec zmianie

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 13

W tym

5
5
3

Larp popro­wa­dzo­no na:

Każ­dy, kto kie­dy­kol­wiek podró­żo­wał pol­ski­mi pocią­ga­mi, spo­tkał się ze zda­niem wydo­by­wa­ją­cym się z trzesz­czą­ce­go gło­śni­ka na obskur­nym pero­nie – „Panie i Pano­wie. Pociąg przy­je­dzie z opóź­nie­niem… Opóź­nie­nie może ulec zmia­nie…” – Fru­stru­ją­ce, praw­da? Cza­sem, od tego cze­ka­nia zapo­mi­na się o sen­sie wła­snej podró­ży i jedy­ne cze­go w takiej chwi­li się pra­gnie, to po pro­stu odejść w siną dal. Tym razem jed­nak tak nie będzie. Tym razem, Wy wszy­scy, jadą­cy do rodzi­ny, szko­ły, pra­cy czy by spo­tkać wła­sną miłość, prze­ko­na­cie się, że cze­ka­nie na sta­cji na opóź­nio­ny pociąg jest niczym. Zapra­sza­my i życzy­my uda­nej podróży…

Opis

Gra o ludziach. O prze­cięt­nym życiu, w nie­co­dzien­nym wyda­niu. Przyj­mu­jąc świat za oczy­wi­sty, prze­ko­na­cie się, że życie potra­fi zasko­czyć swo­ją zło­żo­no­ścią. Nie wszyst­ko jest zawsze tym czym się wyda­je. Grę poprze­dza brie­fing, pod­czas któ­re­go wyja­śnio­na zosta­nie mecha­ni­ka, mode­ra­cja i sytu­acja w jakiej się znaj­dzie­cie. Wte­dy też sta­nie­cie się pasa­że­ra­mi pocia­gu zmie­rza­ją­cy­mi do tak waż­nej dla każ­de­go sta­cji. Larp może wywo­ły­wać sil­ne emo­cje i kre­ować sce­ny, któ­re mogą ura­zić lub obrzy­dzić nie­któ­rych gra­czy. Zachę­ca­my by otwo­rzyć umysł, odrzu­cić skrę­po­wa­nie i po pro­stu dobrze się bawić.

Wymagania

Suge­ru­je­my przy­by­cie w ubra­niach codzien­nych, stylizowanych/inspirowanych modą pol­ską lat 80/90-tych.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.