Mężowie - BlackBox 3City

Mężowie

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wen­cja: kome­dia

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jesteś męż­czy­zną moje­go życia. Pamię­tasz, jak się pozna­li­śmy wte­dy w Cie­cho­cin­ku? W Kry­ni­cy? Wybacz kocha­nie, za dużo wina… Prze­cież w Cie­cho­cin­ku byli­śmy dopie­ro póź­niej. Nie byli­śmy? Wła­śnie, dla­cze­go nigdy nie zabra­łeś mnie do Cie­cho­cin­ka, zawsze tam chcia­łam poje­chać. W ten week­end? Wybacz, ale mam już pla­ny, jadę na kon­fe­ren­cję do Warszawy…

Kie­dy każ­de­mu mężo­wi wma­wia się, że jest tym jedy­nym, bar­dzo łatwo się w tym pogubić…

Opis

Zapra­sza­my w otchłań miło­sne­go sza­leń­stwa i kome­dii wykrę­tów. Jak dłu­go spryt­na, acz nie­zde­cy­do­wa­na dama jest w sta­nie zwo­dzić kawa­le­rów, a wła­ści­wie wła­snych mężów? Po czy­jej stro­nie opo­wie się publiczność?

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.