Strona główna » Larpy » To nie mogło zdarzyć się dwa razy

Autor/zy:

For­mat: freeform, larp

Licz­ba uczest­ników: 6 — 12

Larp poprowad­zono na:

- Nie rusza się.
— Ale co dokładnie?
— Cały ten pieprzony zawór. No nie rusza się no. Ku%#a.
— No i jak ja, egzol­ing­wist­ka, mam ci w tym pomóc?
— Nie wiem, pomyślmy. Co jeszcze potrafisz?
— Ama­torsko śpiewałam w operze. To poma­ga na zawory?
— Teo­re­ty­cznie… Gdy­byś weszła w wysok­ie C i utrzy­mała je przez chwilę, a ja wtedy stuknąłbym młotkiem o tutaj…

Opis

Wyprawy w kos­mos — kiedy już ludzkość będzie w stanie je pod­jąć — na pewno będą trud­niejszym wyzwaniem, niż się komukol­wiek dziś wyda­je. Niniejsza gra jest kome­diowa symu­lacją wielo­let­niego lotu statkiem ekspedy­cyjnym. Jego zało­ga to najlep­si z najlep­szych. Nie są jedynie tech­nika­mi, mechanika­mi, egzo­bi­ologa­mi czy naw­iga­tora­mi. Każ­da z osób na pokładzie ma jeszcze inne tal­en­ty i umiejęt­noś­ci, które świad­czą o jej wyjątkowoś­ci. Taniec, rzeź­bi­e­nie w mydle, żon­gler­ka talerza­mi… Tak. na pokład tego statku nie było łat­wo się dostać…

Larp jest freeformem — skła­da się ze scen, które sym­bol­izu­ją kole­jne kryzysy z który­mi mierzą się astronau­ci w kos­micznej otchłani. Zadaniem graczy będzie staw­ić im czoło korzys­ta­jąc ze swoich umiejęt­noś­ci. Wszys­t­kich, które posi­ada­ją. Same kryzysy losowane będą za pośred­nictwem spec­jal­nego gen­er­a­to­ra. Czy w trak­cie gry wpad­niecie w rzekę mete­o­ry­tów, czy spotka­cie opuszc­zony statek obcych? Pękną zbiorni­ki z tlen­em, wpad­niecie w pętle cza­sową. Cóż tego dowiemy się dopiero w trak­cie gry.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry