BlackBox No.60 — Miłość w czasie Awarii

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 17.02.2019 r. godz. 18:00

Data nasze­go 60go spo­tka­nia to 17 lute­go — niby już po Walen­tyn­kach… Ale posta­no­wi­li­śmy pod­rą­żyć ser­dusz­ko­wą tema­ty­kę jesz­cze przez chwi­lę. Przy­naj­mniej przez poło­wę wie­czo­ru. Dla­te­go popro­wa­dzi­my dla Was aż dwie gry. Pierw­sza z nich to

Miłość w cza­sach czarazy

któ­rą wydo­by­li­śmy z archi­wum tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su Gol­den Cobra. Mie­li­śmy w pla­nach jej pre­zen­ta­cję pod­czas 54go spo­tka­nia, ale dru­gi larp zapla­no­wa­ny na ten wie­czór, gra Who Do You Think You Are zabra­ła nam wię­cej cza­su i ener­gii niż pla­no­wa­li­śmy. Na Miłość w cza­sach Cza­ra­zy zabra­kło nam wte­dy cza­su. Jed­nak nie zamie­rza­my odpusz­czać — fan­ta­stycz­ne tłu­ma­cze­nie magicz­nych cho­rób natu­ry wene­rycz­nej autor­stwa Pau­li­ny Micha­łow­skiej po pro­stu Nie Może Się Zmar­no­wać. Dru­gi sce­na­riusz to kolej­ny fre­eform z ogro­du Hard­kon Lar­pers’ Retre­at 2018.

To nie mogło zda­rzyć się dwa razy 

jest kome­dią SF o peł­nej przy­gód podró­ży przez pust­kę wszech­świa­ta ku Wiel­kim Odkry­ciom. Mecha­ni­ka kry­zy­sów, kata­strof i awa­rii jest loso­wa, o ich ska­li i cha­rak­te­rze decy­du­je rzut kost­ką K6. Nie może­my więc prze­wi­dzieć z jak trud­nym sce­na­riu­szem przyj­dzie się wam zmie­rzyć. Swo­je prze­zna­cze­nie wyge­ne­ru­je­cie sami. Wstęp na obie gry jest dar­mo­wy. Na wyda­rze­nie pro­si­my nie przy­no­sić wła­snych napoi i jedze­nia.

Do zoba­cze­nia!

 

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry: