Strona główna » Larpy » Miłość w czasie Czarazy

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: fan­ta­sy, kome­dia

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3 — 12

Larp poprowad­zono na:

Wita­my, drodzy członkowie Grupy Wspar­cia dla Osób Cier­pią­cych na Społeczno­tau­matur­giczne Klątwy, Przek­leńst­wa i Inne Intymne Dolegli­woś­ci prowad­zonej przez lokalny Między­wyz­nan­iowe Sto­warzysze­nie Kleryków i Druidów. Znalazłeś/aś nowego kochanka / kochankę lub w inny sposób naw­iąza­łeś miłos­ny kon­takt z nie­ludziem? Coś ci wyskoczyło? Zła­pałeś smokowack­ozę lub zakaże­nie socio­tau­matur­giczne (STI)?

Nie martw się!!! Cza­sa­mi to po pros­tu magia i odpor­na na lecze­nie for­ma małych jaszczurek pach­winowych obdar­zonych mocą Księżyca.
Cza­sa­mi two­je rodowe kle­jno­ty mogą wye­wolu­ować i rozwinąć włas­ną “broń wyde­chową” zada­jącą w nieporzą­danych momen­tach obraże­nia (wymień part­nera lub part­nerkę na istotę o zwięk­szonej odpornoś­ci rasowej). Cza­sa­mi “te miejs­ca” mogą przy­brać smocze oblicze i stroić miny. Nazy­wamy to smokowack­a­mi, ponieważ mężczyźni mają ten­dencję do bycia bardziej narażeni na ich ksenofilne zachowa­nia i związane z tym kon­sek­wenc­je, ale zapew­ni­am cię! Vagyverny są tak samo trudne do poko­na­nia — i równie okrutne…

Opis

Najbardziej niegrzeczny freeform spośród zgłos­zonych do konkur­su Gold­en Cobra 2018. Nie dostał nagrody ani wyróżnienia, ale po przeczy­ta­niu sce­nar­iusza — skradł nasze ser­ca. Rzad­ko prezen­tu­je­my gry 18+, ale tym razem nie może­my się pow­strzy­mać. Za bard­zo lubimy grę fab­u­larną Dun­geons and Drag­ons i komiksy spod szyl­du Oglafa. Lek­ka gra dla dorosłych fanów jed­nego i drugiego tytułu.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Przewiń do góry