Miłość w czasie Czarazy - BlackBox 3City

Miłość w czasie Czarazy

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: fan­ta­sy, kome­dia

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 — 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

Wita­my, dro­dzy człon­ko­wie Gru­py Wspar­cia dla Osób Cier­pią­cych na Spo­łecz­no­tau­ma­tur­gicz­ne Klą­twy, Prze­kleń­stwa i Inne Intym­ne Dole­gli­wo­ści pro­wa­dzo­nej przez lokal­ny Mię­dzy­wy­zna­nio­we Sto­wa­rzy­sze­nie Kle­ry­ków i Dru­idów. Znalazłeś/aś nowe­go kochan­ka / kochan­kę lub w inny spo­sób nawią­za­łeś miło­sny kon­takt z nie­lu­dziem? Coś ci wysko­czy­ło? Zła­pa­łeś smo­ko­wac­ko­zę lub zaka­że­nie socio­tau­ma­tur­gicz­ne (STI)?

Nie martw się!!! Cza­sa­mi to po pro­stu magia i odpor­na na lecze­nie for­ma małych jasz­czu­rek pachwi­no­wych obda­rzo­nych mocą Księżyca.
Cza­sa­mi two­je rodo­we klej­no­ty mogą wyewo­lu­ować i roz­wi­nąć wła­sną “broń wyde­cho­wą” zada­ją­cą w nie­po­rzą­da­nych momen­tach obra­że­nia (wymień part­ne­ra lub part­ner­kę na isto­tę o zwięk­szo­nej odpor­no­ści raso­wej). Cza­sa­mi “te miej­sca” mogą przy­brać smo­cze obli­cze i stro­ić miny. Nazy­wa­my to smo­ko­wac­ka­mi, ponie­waż męż­czyź­ni mają ten­den­cję do bycia bar­dziej nara­że­ni na ich kse­no­fil­ne zacho­wa­nia i zwią­za­ne z tym kon­se­kwen­cje, ale zapew­niam cię! Vagy­ver­ny są tak samo trud­ne do poko­na­nia — i rów­nie okrutne…

Opis

Naj­bar­dziej nie­grzecz­ny fre­eform spo­śród zgło­szo­nych do kon­kur­su Gol­den Cobra 2018. Nie dostał nagro­dy ani wyróż­nie­nia, ale po prze­czy­ta­niu sce­na­riu­sza — skradł nasze ser­ca. Rzad­ko pre­zen­tu­je­my gry 18+, ale tym razem nie może­my się powstrzy­mać. Za bar­dzo lubi­my grę fabu­lar­ną Dun­ge­ons and Dra­gons i komik­sy spod szyl­du Ogla­fa. Lek­ka gra dla doro­słych fanów jed­ne­go i dru­gie­go tytułu.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.