BlackBox No.54 — Golden Cobra

Czas: 18.11.2018 r. godz. 18:00

2 listo­pa­da, na kon­wen­cie Meta­to­pia w USA ogło­szo­no wyni­ki kon­kur­su lar­po­we­go Gol­den Cobra Chal­len­ge 2018. Co roku sta­ra­my się zapre­zen­to­wać Wam przy­naj­mniej kil­ka gier nagro­dzo­nych przez zacne ame­ry­kań­skie jury.  Na nasze 54-te spo­tka­nie przy­go­tu­je­my dla was 2 lar­py, któ­re naszym zdaniem: 
  • mają szan­sę tra­fić w Wasz gust;
  • są cie­ka­we, intry­gu­ją­ce i kor­ci nas, by je przetestować.
Po wczy­ta­niu się w zwy­cię­skie i wyróż­nio­ne sce­na­riu­sze (Wszyst­kie nade­sła­ne gry może­cie przej­rzeć TUTAJ) wybra­li­śmy gry: 
  • Who Do You Think You Are
  • Love in the Age of Sore-Cery
Spo­ty­ka­my się w Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych w Gdy­ni, o godzi­nie 18:00 (par­ter okrą­gla­ka budyn­ku IV PPNT, wej­ście od stro­ny przy­stan­ku SKM Gdy­nia Redło­wo). Moż­na przy­nieść wła­sne ciast­ki i bez­al­ko­ho­lo­we napo­je. Wstęp na wyda­rze­nie jest bezpłatny.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry: