Who Do You Think You Are? - BlackBox 3City

Who Do You Think You Are?

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 — 7

Larp popro­wa­dzo­no na:

The race is on to get out of the bottom
The top is high so your roots are forgotten
Giving is good as long as you’re getting
Wha­t’s dri­ving you is ambi­tion I’m betting

Zaczął się wyścig, by wyrwać się z dna
Korze­ni nie widać ze szczy­tu hen tam
Dawa­nie jest spo­ko, gdy w zamian coś jest
Gna cię ambi­cja, i nie kręć, że nie

-Spi­ce Girls “Who Do You Think You Are?”

Opis

Gra­cze wcie­la­ją się w rolę gru­py dziew­cząt zre­kru­to­wa­nych przez menag­ment dużej wytwór­ni pły­to­wej do nowe­go, inno­wa­cyj­ne­go pro­jek­tu. Powsta­je pierw­sza, żeń­ska gru­pa skon­stru­owa­na na tych samych zasa­dach co świę­cą­ce try­um­fy na listach prze­bo­jów boys­ban­dy. Pro­jekt wypa­lił nad­spo­dzie­wa­nie dobrze i przez krót­ki czas zespół odno­sił ogrom­ne suk­ce­sy. Dziew­czy­ny poja­wia­ły się w licz­nych rekla­mach, publicz­nie zabie­ra­ły głos w waż­nych spra­wach spo­łecz­nych, a nawet wypro­du­ko­wa­ły film, któ­ry do dziś ma sta­tus kul­to­we­go. Nie­ste­ty, gdy jed­na z nich posta­na­wia odejść, wszyst­ko prze­sta­ło dzia­łać. Powstał ostat­ni, poże­gnal­ny album i dro­gi każ­dej z dziew­cząt roze­szły się na zawsze. Wyróż­nio­ny w kon­kur­sie Gol­den Cobra 2018 fre­eform inspi­ro­wa­ny jest histo­rią zespo­łu Spi­ce Girls, jed­nak nie jest skie­ro­wa­ny jedy­nie do fanów super­gru­py. Nie­sie ze sobą uni­wer­sal­ne praw­dy o mecha­ni­zmach rzą­dzą­cych show­biz­ne­sem i posia­da uni­kal­ną mecha­ni­kę budo­wa­nia posta­ci. Każ­da z ról skła­da się z dwóch czę­ści, stop­nio­wo roz­wi­ja­nych pod­czas całej gry. Per­so­na to oso­bo­wość na pokaz, pre­zen­to­wa­na na sce­nie, w trak­cie wywia­dów i w kostiu­mie. Zaku­li­so­we Ja  to dobrze ukry­ta, praw­dzi­wa twarz każ­dej z człon­kiń zespo­łu. Dla każ­dej z nich ame­ry­kań­ska autor­ka lar­pu, Kat Jones, zna­la­zła odpo­wied­nie miej­sce w dosko­na­le wytak­to­wa­nym,  czte­ro­ak­to­wym scenariuszu.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.