Strona główna » Larpy » Who Do You Think You Are?

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: świat współczes­ny

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3 — 7

Larp poprowad­zono na:

The race is on to get out of the bot­tom
The top is high so your roots are for­got­ten
Giv­ing is good as long as you’re get­ting
What’s dri­ving you is ambi­tion I’m bet­ting

Zaczął się wyś­cig, by wyr­wać się z dna
Korzeni nie widać ze szczy­tu hen tam
Dawanie jest spoko, gdy w zami­an coś jest
Gna cię ambic­ja, i nie kręć, że nie

-Spice Girls “Who Do You Think You Are?”

Opis

Gracze wciela­ją się w rolę grupy dziew­cząt zrekru­towanych przez menag­ment dużej wytwórni pły­towej do nowego, innowa­cyjnego pro­jek­tu. Pow­sta­je pier­wsza, żeńs­ka gru­pa skon­struowana na tych samych zasadach co święcące tryum­fy na lis­tach prze­bo­jów boys­bandy. Pro­jekt wypal­ił nad­spodziewanie dobrze i przez krót­ki czas zespół odnosił ogromne sukcesy. Dziew­czyny pojaw­iały się w licznych rekla­mach, pub­licznie zabier­ały głos w ważnych sprawach społecznych, a nawet wypro­dukowały film, który do dziś ma sta­tus kul­towego. Nieste­ty, gdy jed­na z nich postanaw­ia ode­jść, wszys­tko przes­tało dzi­ałać. Pow­stał ostat­ni, pożeg­nal­ny album i dro­gi każdej z dziew­cząt rozeszły się na zawsze. Wyróżniony w konkur­sie Gold­en Cobra 2018 freeform inspirowany jest his­torią zespołu Spice Girls, jed­nak nie jest skierowany jedynie do fanów super­grupy. Niesie ze sobą uni­w­er­salne prawdy o mech­a­niz­mach rządzą­cych show­biz­ne­sem i posi­a­da unikalną mechanikę budowa­nia postaci. Każ­da z ról skła­da się z dwóch częś­ci, stop­niowo rozwi­janych pod­czas całej gry. Per­sona to osobowość na pokaz, prezen­towana na sce­nie, w trak­cie wywiadów i w kostiu­mie. Zakulisowe Ja  to dobrze ukry­ta, prawdzi­wa twarz każdej z członkiń zespołu. Dla każdej z nich amerykańs­ka autor­ka larpu, Kat Jones, znalazła odpowied­nie miejsce w doskonale wytak­towanym,  czteroak­towym sce­nar­iuszu.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Przewiń do góry