Moon - BlackBox 3City

Moon

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

W tym

6
1
3

Larp popro­wa­dzo­no na:

Pew­ne­go dnia świat stał się za mały dla nas wszyst­kich. Zaczę­li­śmy więc zasie­dlać inne pla­ne­ty. Roz­po­czę­ła się ter­ra­for­ma­cja. I wszyst­ko się zmieniło.
Wie­lu z nas sta­ło się poszu­ki­wa­cza­mi przy­gód, szu­ka­ją­cy­mi wol­no­ści i nie­za­leż­no­ści. Ale z wiel­ką mocą wią­że się rów­nie wiel­ka odpo­wie­dzial­ność… Nikt z nas nie miał jesz­cze poję­cia, do cze­go będzie zdol­ny „Sojusz”…

“(…) Take my home, take my land,
take me whe­re I can­not stand.
I don’t care, I’m still free,
you can’t take the sky from me…”

- frag­ment “The Bal­lad of Sere­ni­ty”, tytu­ło­wej pio­sen­ki seria­lu “Fire­fly”.

Opis

Moon to kame­ral­ny larp dla 10 osób, któ­ry osa­dzo­ny jest w uni­wer­sum kul­to­we­go seria­lu Fire­fly. Jego kon­wen­cja to mariaż wester­nu z scien­ce fic­tion — jeśli taka sty­li­sty­ka jest ci bli­ska, zna­jo­mość fil­mu nie jest potrzeb­ne do tego, by cie­szyć się roz­gryw­ką. Sama gra skry­wa jed­nak pod płasz­czem fan­ta­sty­ki znacz­nie wię­cej. Ten cze­ski sce­na­riusz zada­je trud­ne (choć zaska­ku­ją­co aktu­al­ne) pyta­nia i jest meta­fo­rą kon­kret­nych, histo­rycz­nych wyda­rzeń. Sku­pia się przede wszyst­kim na ana­li­zie mecha­ni­zmów podej­mo­wa­nia decy­zji. Auto­rom gry zale­ża­ło, by ten pro­ces poka­zać w jego całym spek­trum: od drob­nych, codzien­nych wybo­rów, po geo­po­li­tycz­ne roz­gryw­ki wpły­wa­ją­ce na losy świata. 

Gra powsta­ła w 2011 i od tej pory mia­ła kil­ka­dzie­siąt odsłon w kil­ku­na­stu kra­jach. Zosta­łą wyda­na dru­kiem w ramach anto­lo­gii Czech Larps. Auto­rem pol­skiej wer­sji języ­ko­wej jest Piotr Nowakowski.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­jach nawią­zu­ją­cych do kon­wen­cji i este­ty­ki gry. Niech twój kostium sprze­da­je komu­ni­kat “tam, gdzie western spo­ty­ka fantastykę”!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.