Konwencja: dramat polityczny

 • Moon

  Moon

  Moon to kame­ral­ny larp dla 10 osób, któ­ry osa­dzo­ny jest w uni­wer­sum kul­to­we­go seria­lu Fire­fly. Jego kon­wen­cja to mariaż wester­nu z scien­ce fic­tion — jeśli taka sty­li­sty­ka jest ci bli­ska, zna­jo­mość fil­mu nie jest potrzeb­ne do tego, by cie­szyć się roz­gryw­ką. Sama gra skry­wa jed­nak pod płasz­czem fan­ta­sty­ki znacz­nie wię­cej. Ten cze­ski sce­na­riusz zada­je trud­ne…

 • Drabina i Korona

  Drabina i Korona

  Bliż­nia­czo podob­na do Zie­mi pla­ne­ta Wburg prze­ży­wa kry­zys kli­ma­tycz­ny wywo­ła­ny prze­lud­nie­niem. Wyso­ki roz­wój tech­ni­ki nie poszedł w parze z roz­wo­jem spo­łecz­nym. Co praw­da na pla­ne­cie Wubrg uda­ło się zakoń­czyć epo­kę wojen, ale ludz­kość wciąż pochła­nia eko­sys­tem swo­jej pla­ne­ty w zastra­sza­ją­cym tem­pie. Ludzi na Wubrg jest po pro­stu zbyt wie­lu. Lide­rzy pię­ciu naj­waż­niej­szych państw orga­ni­zu­ją cykl…

 • Między czarą a jabłonią

  Między czarą a jabłonią

  “Mię­dzy cza­rą a jabło­nią” to cham­ber­larp na 6 ról żeń­skich i 6 ról męskich, inspi­ro­wa­ny legen­da­mi artu­riań­ski­mi i roz­gry­wa­ją­cy się na zam­ku Kró­la Artu­ra Pen­dra­go­na pod­czas zwo­ła­nej przez nie­go nara­dy wojen­nej. Na nara­dę zapro­szo­ny jest każ­dy, kto może w jaki­kol­wiek spo­sób pomóc upo­rać się z zagro­że­niem ze stro­ny najeż­dża­ją­cych Came­lot Sak­so­nów. Oka­zu­je się jed­nak, że…

 • Uciekinier z piekła

  Uciekinier z piekła

  Z powo­du nie­spo­dzie­wa­nej śmier­ci jed­ne­go z człon­ków Dyrek­to­ria­tu Ale­xan­dra Rodri­gu­eza, za tydzień odbę­dą się wybo­ry uzu­peł­nia­ją­ce. Gra­cze repre­zen­tu­ją frak­cje, któ­rym może zale­żeć na wyni­ku wybo­rów. Sytu­ację dodat­ko­wo kom­pli­ku­je ucie­ki­nier z pla­ne­ty, któ­ra nie powin­na istnieć… Gra będzie odby­wać się w trzech aktach, oddzie­lo­nych od sie­bie o kil­ka dni in-game, pod­czas któ­rych posta­ci będą mia­ły szan­sę…

 • Szpony Zachodzącego Słońca

  Szpony Zachodzącego Słońca

  Kostiu­mo­wa roz­ryw­ka dla pięt­na­stu dżen­tel­me­nów i dam oraz kra­sno­lu­dów z impe­rium Sig­ma­ra, w któ­rej uczest­ni­cy są zachę­ca­ni do demon­stro­wa­nia wyso­kie­go pozio­mu dra­ma­tu i niskich walo­rów moral­nych. Poli­tycz­ny larp w kla­sycz­nym wyda­niu: nego­cja­cje, intry­gi, spi­ski i dba­nie o wła­sny inte­res gdy za okna­mi pło­nie zna­ny nam świat. Sce­na­riusz prze­no­si gra­czy do sła­wet­ne­go Alt­dor­fu, naj­więk­sze­go mia­sta impe­rium ludzi,…