Między czarą a jabłonią - BlackBox 3City

Między czarą a jabłonią

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

W tym

6
6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Nad całą Anglią roz­po­starł się zło­wro­gi płaszcz ciem­nych chmur.

Wła­dza Kró­la Artu­ra, któ­ry dotąd przez wie­le lat rzą­dził kró­le­stwem żela­zną ręką, słab­nie. Kon­flikt, roz­gry­wa­ją­cy się mię­dzy Ava­loń­ski­mi Cza­ro­dziej­ka­mi a tymi wal­czą­cy­mi w imię
Chry­stu­sa, gorze­je. A na domiar złe­go Sak­soń­skie woj­ska z każ­dym dniem coraz bar­dziej zbli­ża­ją się do bram zam­ku Camelot.

Wokół okrą­głe­go sto­łu zasia­da­ją Ci, w któ­rych Anglia pokła­da swo­je ostat­nie nadzie­je. Mię­dzy nimi panu­je gro­bo­wa cisza. I nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że jest to cisza przed burzą…

Opis

“Mię­dzy cza­rą a jabło­nią” to cham­ber­larp na 6 ról żeń­skich i 6 ról męskich, inspi­ro­wa­ny legen­da­mi artu­riań­ski­mi i roz­gry­wa­ją­cy się na zam­ku Kró­la Artu­ra Pen­dra­go­na pod­czas zwo­ła­nej przez nie­go nara­dy wojen­nej. Na nara­dę zapro­szo­ny jest każ­dy, kto może w jaki­kol­wiek spo­sób pomóc upo­rać się z zagro­że­niem ze stro­ny najeż­dża­ją­cych Came­lot Sak­so­nów. Oka­zu­je się jed­nak, że sta­re ura­zy, per­so­nal­ne dra­ma­ty i mrocz­ne tajem­ni­ce nie sprzy­ja­ją wspól­ne­mu podej­mo­wa­niu tak waż­nych decyzji. 

Na grze poja­wią się rów­nież takie wąt­ki jak: wal­ka o wła­dzę, wia­ra i reli­gia, magia, intry­gi, roman­se, zemsta, prze­trwa­nie, żało­ba, odna­le­zie­nie wła­snej ścież­ki oraz wyzwolenie.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.