Szpony Zachodzącego Słońca - BlackBox 3City

Szpony Zachodzącego Słońca

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 — 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jest to rok nasze­go Pana Sig­ma­ra 2051. Od lat prze­klę­te armie nie­umar­łe­go, Wład­cy Wam­pi­rów, Vla­di­mi­ra von Car­ste­ina, masze­ru­ją coraz dalej na pół­noc. Pra­wie całe Impe­rium padło już pod napo­rem jego siły. Każ­da bitwa jedy­nie zwięk­sza sze­re­gi legio­nów jego zombie.
Aktu­al­nie ogrom­na armia Vla­da oble­ga mury Alt­dor­fu, sto­li­cy Impe­rium i naj­po­tęż­niej­sze­go z miast. Jeśli Alt­dorf upad­nie, los Impe­rium i ludzi będzie prze­są­dzo­ny. Wie­lu jest prze­ko­na­nych, że to nie­unik­nio­ne i prze­gra­na jest nie­unik­nio­na. Plot­ki gło­szą, że Vlad nosi pier­ścień, któ­ry czy­ni go nie­po­ko­na­nym i nie­śmier­tel­nym. W obli­czu takich rewe­la­cji nie­je­den roz­wa­ża uciecz­kę lub kapitulację.
W koń­cu bycie wam­pi­rem nie jest takie naj­gor­sze… Moż­na żyć wiecz­nie, spę­dzać czas z Tymi Boga­ty­mi i Pięk­ny­mi. I oczy­wi­ście nie zosta­nie się zamor­do­wa­nym przez żoł­nie­rzy Vlada…

Opis

Kostiu­mo­wa roz­ryw­ka dla pięt­na­stu dżen­tel­me­nów i dam oraz kra­sno­lu­dów z impe­rium Sig­ma­ra, w któ­rej uczest­ni­cy są zachę­ca­ni do demon­stro­wa­nia wyso­kie­go pozio­mu dra­ma­tu i niskich walo­rów moral­nych. Poli­tycz­ny larp w kla­sycz­nym wyda­niu: nego­cja­cje, intry­gi, spi­ski i dba­nie o wła­sny inte­res gdy za okna­mi pło­nie zna­ny nam świat.

Sce­na­riusz prze­no­si gra­czy do sła­wet­ne­go Alt­dor­fu, naj­więk­sze­go mia­sta impe­rium ludzi, obec­nie oble­ga­ne­go przez prze­wa­ża­ją­ce siły wro­ga. Szpo­ny, kły, tru­ci­zna, poca­łu­nek śmier­ci (a może wiecz­ne­go życia), czy­li 100% fan­ta­sy pro­sto z Nowej Zelandii. 

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­ju ade­kwat­nym do odgry­wa­nej posta­ci i nawią­zu­ją­cym do sty­li­sty­ki gry fabu­lar­nej Warhammer.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.