BlackBox No.78 — Szpony Zachodzącego Słońca

Czas: 08.03.2020 r. godz. 18:00

Odkąd w 1994 roku wyda­no pol­ską wer­sję sys­te­mu RPG War­ham­mer, regu­lar­nie poja­wia­ją się lar­py osa­dzo­ne w jego uni­wer­sum. Wie­my, jak bar­dzo lubi­cie ten sys­tem, dla­te­go sta­ra­my się przy­naj­mniej raz do roku popro­wa­dzić dla Was war­ham­me­ro­wy sce­na­riusz. Tym razem nasz wybór padł na grę Sun­set Claws autor­stwa Ste­va­’a Dar­lin­got­na. Może­cie spo­dzie­wać się intryg, spi­sków, poli­ty­ko­wa­nia i zdra­dy. Zapra­sza­my do oblę­żo­ne­go Alt­dor­fu na larp

Szpony Zachodzącego Słońca

Grę popro­wa­dzi dla Was gościn­nie Míchał Tala­ška. Gościć nas będzie gdań­ska Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier. Bilet w cenie 40zł upraw­nia do otrzy­ma­nia dowol­ne­go napo­ju do 10zł gra­tis. Pro­si­my o przy­by­cie na grę w stro­jach ade­kwat­nych do wybra­nej roli i set­tin­gu larpu. 

Bilety

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Szpony Zachodzącego Słońca

08.03.2020 r. godz. 18:00Cena bile­tu 30 zł.