Uciekinier z piekła - BlackBox 3City

Uciekinier z piekła

Świat, w któ­rym ludz­kość się­gnę­ła gwiazd, a sto­sy koro­we zapew­nia­ją prak­tycz­nie nie­śmier­tel­ność. Cywi­li­za­cja, w któ­rej dobro­byt jest powszech­ny na tyle, że ludzie popeł­nia­ją samo­bój­stwa z powo­du bra­ku koniecz­no­ści wal­ki o cokol­wiek. Raj rów­no­ści, szans i spra­wie­dli­wo­ści. W spo­łe­czeń­stwie, gdzie wszyst­ko jest dosłow­nie na wycią­gnię­cie ręki, drob­na nie­wy­go­da ura­sta do ran­gi bole­sne­go poświęcenia.

Opis

Z powo­du nie­spo­dzie­wa­nej śmier­ci jed­ne­go z człon­ków Dyrek­to­ria­tu Ale­xan­dra Rodri­gu­eza, za tydzień odbę­dą się wybo­ry uzu­peł­nia­ją­ce. Gra­cze repre­zen­tu­ją frak­cje, któ­rym może zale­żeć na wyni­ku wybo­rów. Sytu­ację dodat­ko­wo kom­pli­ku­je ucie­ki­nier z pla­ne­ty, któ­ra nie powin­na istnieć…

Gra będzie odby­wać się w trzech aktach, oddzie­lo­nych od sie­bie o kil­ka dni in-game, pod­czas któ­rych posta­ci będą mia­ły szan­sę wymie­nić się infor­ma­cja­mi, zawią­zać soju­sze lub przy­go­to­wać spi­ski. Pomię­dzy spo­tka­nia­mi będą podej­mo­wać decy­zje, któ­re wpły­ną póź­niej na histo­rię całe­go świata.

W grze występują:

  • Poli­tyk, dostrze­ga­ją­cy korup­cję i nad­uży­cia led­wo przy­kry­te płasz­czem pra­wo­rząd­no­ści; nie­pew­ny czy da radę to zmie­nić, nie pod­da­jąc swo­jej duszy.
  • Jego Asy­stent­ka, odda­na mu bez­gra­nicz­nie, przy­tło­czo­na oso­bi­stą tra­ge­dią i peł­na naiw­nej wia­ry w moż­li­wo­ści zmian na lepsze.
  • Nauko­wiec, sta­ra­ją­cy się o lep­sze jutro dla wszyst­kich, bez wzglę­du na cenę.
  • Wysłan­nik Pro­tek­to­ra­tu, repre­zen­tu­ją­cy bie­żą­cy porzą­dek, świa­do­my, że gwał­tow­ne zmia­ny mogą kosz­to­wać miliar­dy ludz­kich istnień.
  • Dzien­ni­kar­ka, któ­rej dni świet­no­ści upły­wa­ją i kur­czo­wo trzy­ma się nadziei, że TEN mate­riał pozwo­li jej wró­cić na szczyt.
  • Nad­zor­ca, spra­wu­ją­cy opie­kę nad pla­ne­tą, z któ­rej wydo­by­to już wszyst­kie surow­ce i pozo­sta­wio­no pusty świat pełen reli­gij­nych fanatyków.

… Oraz Ucie­ki­nier, któ­ry z tej pla­ne­ty zdo­łał uciec i chce opo­wie­dzieć o pie­kle, któ­re tam ludzie zgo­to­wa­li ludziom, o boga­czach poja­wia­ją­cych się na “safa­ri”, by gwał­cić i mor­do­wać, o spi­sku, któ­ry prze­ni­ka przez wszyst­kie war­stwy wła­dzy. Czy może Oszust, któ­ry to wszyst­ko zmy­ślił, żeby zdo­być swo­je 5 minut sła­wy? Kar­ty posta­ci będą roze­sła­ne na kil­ka dni przed grą. Gracz powi­nien zapo­znać się z przed­sta­wio­nym w nich lore świa­ta, któ­ry jest luź­no bazo­wa­ny na cyklu ksią­żek Mody­fi­ko­wa­ny Węgiel Richar­da Morgana.

Wymagania

Pro­si­my przy­być we współ­cze­snych stro­jach typu busi­ness casual.

Infografiki

No touch

No touch, czy­li nie­do­zwo­lo­ny żaden kon­takt fizycz­ny mię­dzy graczami.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.