BlackBox No.127 – Uciekinier z Piekła

Czas: 27.01.2024 r. godz. 15:00

Są takie gry, któ­re napraw­dę war­to powtó­rzyć. Kla­sy­ki gatun­ku, gry dopra­co­wa­ne w każ­dym szcze­gó­le, regry­wal­ne i od pre­mie­ry dosko­na­le przy­ję­te przez odbiorców.

Są też tacy auto­rzy, któ­rzy dają się nam na to namó­wić. Do tego gro­na nale­żą Artur Bie­sia­dow­ski i Mar­cin Zaj­del, któ­rzy ponow­nie popro­wa­dzą na sce­nie BB3C larp

Uciekinier z piekła

Ucie­ki­nier… to kame­ral­ny larp poli­tycz­ny, lek­ko inspi­ro­wa­ny cyklem ksią­żek Mody­fi­ko­wa­ny Węgiel Richar­da Mor­ga­na. Zapra­sza­my na wypra­wę do świa­ta, w któ­rym ludz­kość się­gnę­ła gwiazd, a sto­sy koro­we zapew­nia­ją prak­tycz­nie nie­śmier­tel­ność. Cywi­li­za­cja, w któ­rej dobro­byt jest powszech­ny na tyle, że ludzie popeł­nia­ją samo­bój­stwa wyłącz­nie z powo­du bra­ku koniecz­no­ści wal­ki o cokolwiek.

Miejsce

Gra odbę­dzie się w Pomor­skim Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­nym w Gdy­ni, w sali lazu­ro­wej w budyn­ku II (wej­ście od stro­ny Biblio­te­ki z Pasją).

Bilety

Bile­ty na larp będą dostęp­ne w ser­wi­sie EVENEA w cenie 40zł. Sprze­daż roz­pocz­nie się w ponie­dzia­łek, 15 stycz­nia, o godzi­nie 20:00.

Procedura zapisów na larp:

  • Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp.
  • Prze­czy­taj opis posta­ci w poniż­szej LIŚCIE WAKATÓW, a następ­nie wybierz trzy posta­cie, w któ­re chcesz się wcielić.
  • Napisz maila z wybra­ny­mi waka­ta­mi na adres ksenia.golinska@bb3c.pl
  • Cze­kaj na odpo­wiedź z potwier­dze­niem wybo­ru posta­ci, a w mię­dzy­cza­sie szy­kuj swój strój na larp!

Lista wakatów

Sel­by Saun­ders (M) – poli­tyk dostrze­ga­ją­cy korup­cję i nad­uży­cia led­wo przy­kry­te płasz­czem pra­wo­rząd­no­ści; nie­pew­ny czy da radę to zmie­nić, nie pod­da­jąc swo­jej duszy.

Poja­wił się prak­tycz­nie zni­kąd i zajął dru­gie miej­sce w pra­wy­bo­rach na sta­no­wi­sko Dyrek­to­ra do Spraw Kolo­ni­za­cji Nowych Świa­tów. Repre­zen­tu­je Neo­chrze­ści­jań­ską Par­tię Zdro­we­go Roz­sąd­ku, z podej­ściem do dal­sze­go roz­wo­ju Pro­tek­to­ra­tu zupeł­nie odmien­nym od obec­ne­go nur­tu poli­tycz­ne­go.
Sel­by to z jed­nej stro­ny dobry czło­wiek, god­ny zaufa­nia i wraż­li­wy na pro­ble­my. Z dru­giej upar­ty igno­rant, któ­ry nie potra­fi iść na kom­pro­mi­sy, śle­po prze­ko­na­ny do swo­ich racji i potra­fią­cy ich cha­ry­zma­tycz­nie bronić. 

Eva Ellis (K) asy­stent­ka odda­na Poli­ty­ko­wi bez­gra­nicz­nie, przy­tło­czo­na oso­bi­stą tra­ge­dią i peł­na naiw­nej wia­ry w moż­li­wo­ści zmian na lep­sze. Obec­nie moc­no zaan­ga­żo­wa­na w jego kam­pa­nię. Sel­by Saun­ders spo­rą część suk­ce­su zawdzię­cza jej sumienności. 

Jest mło­da, peł­na zapa­łu i ener­gii. Wyróż­nia się pra­co­wi­to­ścią i pro­fe­sjo­na­li­zmem. Wie­rzy, że nowy pro­gram poli­tycz­ny spo­wo­du­je zmia­ny na lep­sze, dla­te­go jest tak odda­na spra­wie. Choć to bar­dzo inte­li­gent­na i kom­pe­tent­na dziew­czy­na, patrzy na świat nie­co naiw­nie, w uprosz­czo­ny spo­sób.
To dla niej inten­syw­ny czas. Stoi na roz­sta­ju dróg w swo­im życiu, przed nią roz­ta­cza się oce­an moż­li­wo­ści, a każ­dy wybór to obiet­ni­ca wiel­kich zmian.

Iosef More­no (U) nauko­wiec sta­ra­ją­cy się o lep­sze jutro dla wszyst­kich, bez wzglę­du na cenę.

Pra­co­wał poprzed­nio jako wice­mi­ni­ster nauki. Pro­mo­wał zwięk­sze­nie roli AI przy powta­rzal­nych i nie­bez­piecz­nych pra­cach oraz wyko­rzy­sta­nie sztucz­nych inte­li­gen­cji do polep­sza­nia jako­ści ludz­kie­go życia. Miał w tym obsza­rze ogrom­ne doko­na­nia jako twór­ca Pro­jek­tu Pio­nier — zaj­mo­wał się wyko­rzy­sta­niem pro­stych SI do popra­wy pozio­mu zado­wo­le­nia kolo­ni­za­to­rów na pla­ne­tach z trud­ny­mi warun­ka­mi i osią­gnął na tym polu wiel­kie suk­ce­sy.
W krót­kim cza­sie stał się nauko­wą gwiaz­dą Pro­tek­to­ra­tu. Życz­li­wi nazy­wa­li go geniu­szem i wizjo­ne­rem psy­cho­in­ży­nie­rii, inni maskot­ką Dyrek­to­ra Rodri­qu­eza i auty­stycz­nym tech­no­kra­tą. Potem został usu­nię­ty ze sta­no­wi­ska w atmos­fe­rze dzien­ni­kar­skie­go skan­da­lu i znik­nął z rada­ru wiel­kiej polityki.

Aaron Beau­mont (M)wysłan­nik pro­tek­to­ra­tu repre­zen­tu­ją­cy bie­żą­cy porzą­dek, świa­do­my, że gwał­tow­ne zmia­ny mogą kosz­to­wać miliar­dy ludz­kich istnień. 

Był pra­wą ręka nie­ży­ją­ce­go Ale­jan­dro Rodri­gu­eza. Choć pozo­sta­wał w cie­niu, w świat­ku poli­­ty­cz­no-dzie­n­ni­­ka­r­skim owia­ny jest złą sła­wą; mówi się, że nie war­to z nim zadzie­rać. Jego rolą było usu­wa­nia prze­szkód dla swo­je­go pra­co­daw­cy, aby ten mógł sku­pić się na naj­waż­niej­szych spra­wach. Nad­cho­dzą­ce wybo­ry na następ­cę Rodri­gu­eza to waż­ny etap w jego karie­rze.
Jest pro­fe­sjo­nal­ny i uprzej­my, ale nigdy ser­decz­ny. To oso­ba bar­dzo inte­li­gent­na, zdy­stan­so­wa­na i ważą­ca słowa.

Bar­ba­ra Kel­ler (K) dzien­ni­kar­ka, któ­rej dni świet­no­ści upły­wa­ją i kur­czo­wo trzy­ma się nadziei, że TEN mate­riał pozwo­li jej wró­cić na szczyt.

Zdo­by­ła sła­wę jako dzien­ni­karz śled­czy oraz głów­na pre­zen­ter­ka w pre­sti­żo­wym “Pri­me News”. Jej repor­ta­że dema­sku­ją­ce afe­ry finan­so­we i powią­za­nia prze­stęp­ców z wła­dzą były wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne. Nie­daw­no tra­fi­ła do tele­wi­zji śnia­da­nio­wej, “Deli­cio­us Mor­ning”, któ­ra jest naj­po­pu­lar­niej­szym pro­gra­mem tego for­ma­tu w Pro­tek­to­ra­cie. 
Jest bystra, ener­gicz­na i bez­po­śred­nia. Przez cię­ty język i cel­ne uwa­gi łatwo zysku­je tak przy­ja­ciół, jak i wrogów.

Kaine Wic­kens (U)nad­zor­ca spra­wu­ją­cy opie­kę nad pla­ne­tą, z któ­rej wydo­by­to już wszyst­kie surow­ce i pozo­sta­wio­no pusty świat pełen reli­gij­nych fanatyków.

Zaj­mu­je dyrek­tor­ski sto­łek w Quick Sand Con­sul­ting, kor­po­ra­cji odpo­wie­dzial­nej za Pla­ne­tę Pro­ro­ka. Wia­do­mo o nim nie­wie­le — infor­ma­cje o Wic­ken­sie są trud­no dostęp­ne nawet dla tych, któ­rzy mają zarów­no moty­wa­cję, by je zdo­być, jak i sze­ro­ką sieć kon­tak­tów. Do tej pory jego spra­wy nie budzi­ły szer­sze­go zain­te­re­so­wa­nia — ale to wkrót­ce się może zmie­nić.
Czło­wiek szorst­ki i nie­przy­jem­ny w oby­ciu. Nie mie­sza uczuć do inte­re­sów i nie oka­zu­je emo­cji. Ci, któ­rzy mie­li wąt­pli­wą przy­jem­ność go poznać od gor­szej stro­ny, twier­dzą, że to psy­cho­pa­ta i okrutnik.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Uciekinier z piekła

27.01.2024 r. godz. 15:00Cena bile­tu 40 zł.