Strona główna » Larpy » Seishi no Sakai

Autor/zy:

Licz­ba uczest­ni­ków: 13

W tym

3
5
5

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Mia­sta odbu­do­wa­ne na cmen­ta­rzach, w któ­rych potem ludzie żyją tak jak­by umarli”.

Olga Tokar­czuk

Opis

‘Seishi no sakai’ jest oni­rycz­ną histo­rią osa­dzo­ną w kon­wen­cji reali­zmu magicz­ne­go. Gra­cze prze­nio­są się do mitycz­nej Japo­nii, w któ­rej histo­rie z legend i wie­rzeń sta­ją się real­no­ścią, a ska­la­ni krwią i śmier­cią ludzie są wyga­nia­ni ze spo­łe­czeń­stwa, by żyć na jego mar­gi­ne­sie. Rze­czy­wi­stość nie jest tak pro­sto­li­nij­na i oczy­wi­sta, gdyż czas i miej­sca prze­pla­ta­ją się ze sobą na prze­strze­ni wie­ków, przez co trud­no odróż­nić sen od jawy. 

Larp prze­zna­czo­ny jest dla gra­czy, któ­rzy lubią: 

 • gry ze sztyw­ną struk­tu­rą (sce­na­riusz podzie­lo­ny jest na akty);
 • kli­ma­tycz­ne kar­ty posta­ci, w któ­rych jest dużo miej­sca na wła­sne dopowiedzenia;
 • wspól­ne opo­wia­da­nie historii.

Larp nie jest prze­zna­czo­ny dla gra­czy, którzy:

 • ocze­ku­ją jasno okre­ślo­nych celów postaci;
 • chcą wygrać grę;
 • ocze­ku­ją wie­lo­wąt­ko­wej histo­rii peł­nej zwro­tów akcji.

Lista Postaci

 • RZEKA PROWADZĄCA DO ZAŚWIATÓW; zawód: myje cia­ła zmar­łych przed pogrze­bem [postać męska] 
 • PUSTA W ŚRODKU TRUMNA; zawód: gra­barz [postać unisex] 
 • CZŁOWIEK Z DUCHEM NA PLECACH; zawód: wytwa­rzacz bęb­nów [postać unisex] 
 • WYSZCZERBIONY, PORDZEWIAŁY TASAK; zawód: rzeź­nik [postać męska] 
 • WYRZUTEK; nikt do koń­ca nie wie, czym się zaj­mu­je [postać kobieca] 
 • TRUCHŁO MARTWEGO PSA; dziec­ko [postać kobieca] 
 • KOBIETA, KTÓRA PRZYBYŁA PODCZAS ZAMIECI [postać kobie­ca] Hinin — zesła­ni przestępcy: 
 • CHODZĄCY WŁASNYMI ŚCIEŻKAMI; mor­der­ca [postać unisex] 
 • LOJALNY AŻ PO GRÓB; łow­ca [postać unisex] 
 • NIGDY NIE PRZEBACZY; mści­ciel [postać uni­sex] Przy­by­sze z zewnątrz 
 • PORCELANOWY TALERZ; słu­żą­ca [postać żeńska] 
 • NIESIONY PRZEZ WIATR; obroń­ca [postać męska] 
 • ZESŁANA Z KSIĘŻYCA; wyso­ko uro­dzo­na [postać żeńska]

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­ju inspi­ro­wa­nym samu­raj­ską Japo­nią (niż­sze gru­py społeczne).

Ważne

Gra poru­sza tema­ty­kę kasty bura­ku­min — wyklu­cza­nej kasty w japoń­skim spo­łe­czeń­stwie. Z tego powo­du glo­bal­nym wąt­kiem jest wyklu­cze­nie społeczne.
Ponad­to gra moc­no esk­plo­ru­je tema­ty­kę śmier­ci i woj­ny, ocie­ra­jąc się o sty­li­sty­kę “gore”.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry