Seishi no Sakai - BlackBox 3City

Seishi no Sakai

Autor/zy:

Licz­ba uczest­ni­ków: 13

W tym

3
5
5

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Mia­sta odbu­do­wa­ne na cmen­ta­rzach, w któ­rych potem ludzie żyją tak jak­by umarli”.

Olga Tokar­czuk

Opis

‘Seishi no sakai’ jest oni­rycz­ną histo­rią osa­dzo­ną w kon­wen­cji reali­zmu magicz­ne­go. Gra­cze prze­nio­są się do mitycz­nej Japo­nii, w któ­rej histo­rie z legend i wie­rzeń sta­ją się real­no­ścią, a ska­la­ni krwią i śmier­cią ludzie są wyga­nia­ni ze spo­łe­czeń­stwa, by żyć na jego mar­gi­ne­sie. Rze­czy­wi­stość nie jest tak pro­sto­li­nij­na i oczy­wi­sta, gdyż czas i miej­sca prze­pla­ta­ją się ze sobą na prze­strze­ni wie­ków, przez co trud­no odróż­nić sen od jawy. 

Larp prze­zna­czo­ny jest dla gra­czy, któ­rzy lubią: 

  • gry ze sztyw­ną struk­tu­rą (sce­na­riusz podzie­lo­ny jest na akty);
  • kli­ma­tycz­ne kar­ty posta­ci, w któ­rych jest dużo miej­sca na wła­sne dopowiedzenia;
  • wspól­ne opo­wia­da­nie historii.

Larp nie jest prze­zna­czo­ny dla gra­czy, którzy:

  • ocze­ku­ją jasno okre­ślo­nych celów postaci;
  • chcą wygrać grę;
  • ocze­ku­ją wie­lo­wąt­ko­wej histo­rii peł­nej zwro­tów akcji.

Prze­czy­taj MANIFEST PROJEKTOWY

Lista Postaci

Mieszkańcy wioski — burakumin:

HAKA HORI | PUSTA W ŚRODKU TRUMNA; zawód: gra­barz [postać męska] 

Jed­na z naj­star­szych i naj­bar­dziej sza­no­wa­nych osób w wio­sce. Ze wzglę­du na swój zawód mógł opusz­czać co jakiś czas wieś Seishi. Nie­gdyś przy­uczał Shin­jie­go do swo­je­go zawo­du. Obec­nie lek­ko odcho­dzi od swo­ich zmy­słów i nie pamię­ta już dobrze histo­rii wioski.

SHINJI | RZEKA PROWADZĄCA DO ZAŚWIATÓW; zawód: myje cia­ła zmar­łych przed pogrze­bem [postać męska] 

Kie­dyś pra­co­wał jako cze­lad­nik pana Hori, cza­sa­mi nawet mógł wyjeż­dżać poza teren wio­ski, gdy odpra­wia­no cere­mo­nie. Obec­nie pro­wa­dzi znaj­du­ją­cą się w Seishi łaź­nię. Oże­nił się z Oyuki, ale nie mogą mieć dzieci.

TAKESHI | WYSZCZERBIONY, PORDZEWIAŁY TASAK; zawód: rzeź­nik [postać męska] 

Rzeź­nik, któ­ry kil­ka dekad temu został prze­gna­ny do wio­ski. W trak­cie podró­ży stra­cił swo­ją żonę, a jego syn kil­ka lat póź­niej zagi­nął. Take­shie­mu uda­ło się zbu­do­wać w wio­sce pokaź­ny mają­tek, choć nie dało mu to szczę­ścia z powo­du tego, co przy­da­rzy­ło mu się wcze­śniej. Chcąc mieć namiast­kę rodzi­ny, wziął też pod opie­kę lokal­ną sierotę. 

YUZUKI | WYRZUTEK; nikt do koń­ca nie wie, czym się zaj­mu­je [postać kobieca] 

Na sta­rość osia­dła w tym spo­koj­nym i cichym miej­scu, nikt jej tu nie zawra­ca gło­wy. Tutaj może spo­koj­nie zamknąć się w swo­jej chat­ce i kon­ty­nu­ować swo­je bada­nia zwią­za­ne ze sna­mi i prze­po­wia­da­niem przy­szło­ści. Aż do momen­tu, gdy coś nie do koń­ca poszło po jej myśli…

MITSUKI | TRUCHŁO MARTWEGO PSA; dziec­ko [postać kobieca] 

Dziew­czyn­ka, któ­ra na co dzień jest pogod­nym, pomoc­nym i roz­kosz­nym dziec­kiem, jed­nak zaczy­na się robić nie­zręcz­nie, gdy cią­gle powta­rza, że widzia­ła się ze śmier­cią. Bar­dzo tęsk­ni za swo­imi praw­dzi­wy­mi rodzi­ca­mi, któ­rych widu­je tyl­ko we snach.

OYUKI | KOBIETA, KTÓRA PRZYBYŁA PODCZAS ZAMIECI [postać kobieca] 

Przy­szła pod­czas zamie­ci, ubra­na jedy­nie w bia­łe kimo­no. Według nie­któ­rych jej nadej­ście zwia­sto­wa­ło śmierć. Nie­wie­le mówi­ła. Zaopie­ko­wał się nią Shin­ji, wła­ści­ciel łaź­ni. Póź­niej popro­sił ją o rękę, a ona się zgo­dzi­ła. Nie utrzy­mu­je dużo kon­tak­tów z więk­szo­ścią spo­łecz­no­ści. Arche­typ fem­me fatale. 

MEI | CZŁOWIEK Z DUCHEM NA PLECACH; zawód: wytwa­rzacz bęb­nów [postać unisex] 

Oso­ba, któ­ra uwa­ża, że zna­la­zła się w nie­koń­czą­cym się kosz­ma­rze, a jej praw­dzi­wa rze­czy­wi­stość znaj­du­je się w cał­kiem innym cza­sie i miej­scu. Pró­bu­je zro­zu­mieć, czy nadal tyl­ko śni, czy na dobre utknę­ła w tej prze­klę­tej wiosce.

Hinin — zesłani przestępcy:

HIGE | CHODZĄCY WŁASNYMI ŚCIEŻKAMI; wędro­wiec [postać unisex] 

Miły czło­wiek, któ­ry wie­le już widział w życiu, prze­był wie­le ście­żek. Wyda­je się być po pro­stu star­szym, sym­pa­tycz­nym wędrow­cem, lecz niko­mu nie zdra­dził, dla­cze­go został wygna­ny do wio­ski, ani jakie posia­da skry­te umiejętności.

KENSHI | LOJALNY AŻ PO GRÓB; łow­ca [postać unisex] 

Zadzior­na, pew­na sie­bie oso­ba, któ­ra nie boi nicze­go, po pro­stu przy­ję­ła zle­ce­nie na nie­od­po­wied­nią oso­bę. Jed­nak jej zawód nadal jest w cenie, nawet na wygna­niu. Jej dzi­ka, zwie­rzę­ca natu­ra cza­sem wymy­ka się spod kontroli. 

TOKU | NIGDY NIE PRZEBACZY; mści­ciel [postać unisex] 

Sta­re rany nadal się nie goją, a obra­zy z prze­szło­ści nawie­dza­ją ją nie­ustan­nie. Wie­rzy, że po jej stro­nie jest opatrz­ność bogów, bo doko­na­ła już wie­le, cze­go oso­ba z dna nie mogła­by nigdy zro­bić. Do wio­ski tra­fi­ła, gdy wygna­no ją z mia­sta za kradzież. 

Przybysze z zewnątrz:

NIESIONY PRZEZ WIATR; obroń­ca [postać męska] 

Czło­wiek, któ­ry odciął się od swo­ich korze­ni, by z same­go dna spo­łe­czeń­stwa, dzię­ki dobre­mu loso­wi, dostać się na sam szczyt, by osta­tecz­nie zno­wu upaść. Tym razem jed­nak wie­dział, że to, co robi, jest słusz­ne, a odpo­wie­dzial­ność, któ­ra na nim cią­ży, nie doty­czy już tyl­ko jego.

PORCELANOWY TALERZ; słu­żą­ca [postać kobieca] 

Nauczo­na była, by wyko­ny­wać pole­ce­nia. Robi­ła wszyst­ko naj­le­piej jak mogła, a to było i tak zbyt mało, przez co zosta­ła wrzu­co­na do stud­ni. Jed­nak jej los obrał bar­dziej pomyśl­ny kie­ru­nek, gdy ktoś podał jej pomoc­ną dłoń i dał jej dru­gą szansę. 

ZESŁANA Z KSIĘŻYCA; wyso­ko uro­dzo­na [postać kobieca] 

Zamknię­ta całe życie w klat­ce, w koń­cu ma szan­sę ode­tchnąć peł­ną pier­sią i poczuć, że żyje. Jej spoj­rze­nie na rze­czy­wi­stość jest bar­dzo wykrzy­wio­ne i nie­re­ali­stycz­ne, a to, co uwa­ża­ła za pew­nik, wca­le nie jest takie oczy­wi­ste. Wie, że nie będzie mogła już nigdy wró­cić do tego co było. 

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­ju inspi­ro­wa­nym samu­raj­ską Japo­nią (niż­sze gru­py społeczne).

Ważne

Gra poru­sza tema­ty­kę kasty bura­ku­min — wyklu­cza­nej kasty w japoń­skim spo­łe­czeń­stwie. Z tego powo­du glo­bal­nym wąt­kiem jest wyklu­cze­nie społeczne.
Ponad­to gra moc­no esk­plo­ru­je tema­ty­kę śmier­ci i woj­ny, ocie­ra­jąc się o sty­li­sty­kę “gore”.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.