BlackBox No.116 — Seishi no sakai

Czas: 18.03.2023 r. godz. 17:00

W Black­bo­xo­wym śro­do­wi­sku rzad­ko kie­dy pada­ją proś­by o wypro­du­ko­wa­nie lar­pu w kul­tu­rze japoń­skiej. Jed­nak gdy tyl­ko zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy gę 44 Roni­nów bile­ty wyprze­da­wa­ły się na pniu. Dla­te­go zare­ago­wa­li­śmy z wiel­kim entu­zja­zmem, gdy oka­za­ło się, że Kse­nia Goliń­ska i Igna­cy Kitlow­ski two­rzą grę w mitycz­nej Japo­nii. Z mar­szu wpi­sa­li­śmy do nasze­go kalen­da­rza. larp

Seishi no sakai

Jeże­li jesteś fanem dra­ma­tów histo­rycz­nych, połą­czo­nych z reali­zmem magicz­nym i sce­na­riu­szy, w któ­rych jest wie­le miejsc na dopo­wie­dze­nia… Rezer­wuj week­end i ogar­niaj kostium!

Miejsce

Gra odbę­dzie się w pod­zie­miach Gdyń­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry (Jana z Kol­na 25), Moż­na przy­nieść swo­je jedze­nie i napo­je. Pro­si­my, by pro­wiant był odpo­wied­nio zama­sko­wa­ny. Kanap­ka z serem — Nie! Han­droll — jak najbardziej!

Procedura zapisów na larp:

  • Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp “Seishi no sakai” w cenie 30,00 zł.
  • Prze­czy­taj LISTĘ POSTACI w opi­sie gry, a następ­nie wybierz trzy posta­cie, w któ­re chcesz się wcielić.
  • Napisz maila z wybra­ny­mi waka­ta­mi na adres paulina.michalowska@bb3c.pl
  • Cze­kaj na odpo­wiedź z potwier­dze­niem wybo­ru posta­ci, a w mię­dzy­cza­sie szy­kuj strój na larp!

Bilety

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Seishi no Sakai

18.03.2023 r. godz. 17:00Cena bile­tu 30 zł.