Ostatnia aukcja Strategosa Remusa - BlackBox 3City

Ostatnia aukcja Strategosa Remusa

Autor/zy:

For­mat: larp

Kon­wen­cja: fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 15 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 40 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Zapro­sze­nie

W pierw­szym dniu mie­sią­ca Kra­ne­ios, prze­żyw­szy lat 1002, Stra­te­gos Remus zade­cy­do­wał o swo­im odejściu.

Począw­szy od tego dnia jego majęt­no­ści są stop­nio­wo prze­ka­zy­wa­ne oso­bom, któ­re zasłu­ży­ły na jego sza­cu­nek i miłość.

Życze­niem stra­te­go­sa Remu­sa jest, aby w jego ostat­ni dzień życia odby­ła się aukcja.
Przed­mio­tem aukcji będą naj­zna­mie­nit­sze oka­zy ludzi ze słyn­nej kolek­cji gospo­da­rza. Stra­te­gos Remus jest nie­zwy­kle przy­wią­za­ny do każ­de­go z nich i chce odejść ze świa­do­mo­ścią, że dosta­ły się w tro­skli­we ręce.
Egzem­pla­rze, któ­re nie znaj­dą nabyw­ców, dotrzy­ma­ją stra­te­go­so­wi towa­rzy­stwa w dro­dze ku Zaświatom.

Stra­te­gos zezwa­la, by czci­god­ni goście przy­wie­dli ze sobą naj­lep­sze sztu­ki z wła­snych hodow­li, ku zwięk­sze­niu wido­wi­sko­wo­ści poka­zów. One rów­nież mogą być przed­mio­tem wymia­ny i handlu.
Obo­wią­zu­je limit trzech egzem­pla­rzy na delegację.

Czci­god­ni Goście

Pięt­na­ste­go dnia mie­sią­ca gami­lios, stra­te­gos Remus powi­ta Was kolacją.
Do zacho­du słoń­ca dnia następ­ne­go trwać będą poka­zy umie­jęt­no­ści i talen­tów oka­zów wysta­wio­nych na sprzedaż. 

Szes­na­ste­go dnia mie­sią­ca gami­lios po kola­cji odbę­dzie się aukcja ostat­nich nie­sprze­da­nych egzemplarzy.
Po jej zakoń­cze­niu, gdy zapad­nie zmierzch i ostat­nie pro­mie­nie słoń­ca pad­ną na świat, życze­niem stra­te­go­sa Remu­sa jest zażyć truciznę.

Decy­zją stra­te­go­sa pałac i wszel­kie nie­ru­cho­mo­ści na wło­ściach będą­cych pod jego pano­wa­niem zosta­ły roze­bra­ne, aby laty­fun­dia zosta­ły oczysz­czo­ne ze śla­dów czy­jej­kol­wiek woli i mocy.
Nie­chaj zie­mia przy­pad­nie w udzia­le temu, kto wycią­gnie po nią rękę, zdo­ła pochwy­cić i utrzy­mać a następ­nie ukształ­to­wać ją podług wła­sne­go upodobania. 

Sie­dem­na­ste­go dnia mie­sią­ca gami­lios o świ­cie gwar­dia stra­te­go­sa zakoń­czy swo­ją służ­bę i sowi­cie wyna­gro­dzo­na opu­ści wło­ści swe­go dotych­cza­so­we­go Pana.

W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo sza­now­nych Gości zale­ca się, aby uda­li się w dro­gę powrot­ną nie­zwłocz­nie po odej­ściu stra­te­go­sa Remu­sa z tego świata. 

Aetius, phy­larch domu stra­te­go­sa Remusa

Opis

Nasza gra jest podró­żą do świa­ta, któ­re­go obcość i inność pozwo­li pod­jąć pró­bę spoj­rze­nia przez fan­ta­stycz­ny pry­zmat na pro­ble­ma­ty­kę podzia­łów spo­łecz­nych i rasi­zmu oraz zna­le­zie­nia nowych odpo­wie­dzi na pyta­nie o moż­li­we i akcep­to­wal­ne ceny kup­na i sprze­da­ży wol­no­ści.

Inspiracje

Pierw­szy larp w świe­cie Raastram odbył się w 2002 roku na pierw­szej edy­cji kon­wen­tu Flam­berg (w latach 1997 — 2001 kon­went nosił nazwę Gla­dion). Tam poznał się nasz autor­ski tan­dem. Tam spo­tka­li się islay­ski mag, elf Noor i ludz­ka kobie­ta, arcy­ka­płan­ka Domu Losu, Kada­an. Poko­cha­li­śmy ten dziw­ny, inspi­ro­wa­ny indyj­ską kul­tu­rą świat. Zafa­scy­no­wał nas tak bar­dzo, że włą­czy­li­śmy się jako twór­cy do współ­two­rze­nia tego uni­ver­sum. Zuza pisa­ła reli­gij­ne księ­gi i poema­ty, mnie pochło­nę­ły dzie­je raash­tram­skich rodów, histo­ria impe­rium i opo­wieść o Sir­da­rze, naj­bar­dziej tajem­ni­czym z trzech elfich kró­lestw. Kil­ka lat póź­niej opu­ści­li­śmy Raash­tram. Ale to, że prze­sta­li­śmy bywać nie zna­czy, że zatar­ły się wspo­mnie­nia spę­dzo­nych wspól­nie chwil. Raash­tram tkwi ukry­te głę­bo­ko w naszych ser­cach i w naszej pamię­ci. Peł­ne miejsc, któ­re cze­ka­ją na odkry­cie. Chce­my powró­cić do kra­in, któ­re wciąż nas fascy­nu­ją. Naszą desty­na­cją będzie Islay, kró­le­stwo elfów, naj­więk­szy wróg impe­rium ludzi. Przez lata set­ki gra­czy o Islayu jedy­nie sły­sza­ły. Odgry­wa­ne posta­cie bały się elfów, pogar­dza­ły nimi, ginę­ły od ich strzał, zda­rza­ło się, że ostrza swo­ich mie­czy zata­pia­ły w ich cia­łach. Kola­bo­ro­wa­ły z ich wysłan­ni­ka­mi, szpie­go­wa­ły dla ich moż­nych, han­dlo­wa­ły i marzy­ły o powro­cie wspól­ne­go wład­cy (był taki etap w histo­rii tego świa­ta). Naj­wyż­szy czas zoba­czyć jak wyglą­da świat po dru­giej stro­nie gra­ni­cy. Chodź­cie z nami.

Fabuła

Sta­ry elf jest zmę­czo­ny. Jest jed­nym z naj­star­szych w całym Islayu. Jego oczy widzia­ły set­ki bitew. Jego usta wypo­wie­dzia­ły set­ki prawd i milio­ny kłamstw. Z jego roz­ka­zów zgi­nę­ły tysią­ce. Ile ciał pie­ści­ły jego dło­nie – tego nigdy nie liczył. Czas umie­rać. Nie pozo­sta­ło nic, czym nie zdą­żył się nasy­cić. Nie ma nicze­go, nad czym się nie zasta­no­wił. Posta­no­wił zro­bić po sobie miej­sce. Roz­ka­zał wybu­rzyć pała­ce i alta­ny, kru­che mosty i szem­rzą­ce fon­tan­ny, solid­ne staj­nie i dum­ne wia­tra­ki, mły­ny, spi­chrze, zagro­dy dla bydła, ludzi i dro­biu. Niech ktoś god­ny zaj­mie zie­mię, któ­rą on sobie wywal­czył, obro­nił przed zaku­sa­mi innych i ukształ­to­wał ku rado­ści swych zmy­słów. Lecz zanim przyj­dzie Nowe, jego uko­cha­nym ludziom trze­ba zapew­nić god­ną przy­szłość. Ostat­nia aukcja. Roze­śle zapro­sze­nia do naj­zna­mie­nit­szych kolek­cjo­ne­rów i hodow­ców. Poka­zy, roz­mo­wy, muzy­ka, dobre jedze­nie. Licy­ta­cja, poże­gna­nie, tru­ci­zna. Naresz­cie.

Co będziemy robić?

Aukcja

Stra­te­gos Remus wie­ki temu zasły­nął jako orga­ni­za­tor naj­lep­szych aukcji ludzi w całym Islayu. Udział w takim wyda­rze­niu był praw­dzi­wym zaszczy­tem. Remus nigdy nie ogra­ni­czał się do banal­nej pre­zen­ta­cji swo­ich oka­zów na wybie­gu czy are­nie. Aukcje stra­te­go­sa mia­ły zawsze nie­po­wta­rzal­ny sznyt. Ludzie byli dobrze wycho­wa­ni, potra­fi­li nale­ży­cie odzy­wać się do kup­ców. No i poka­zy! Parze­nie her­ba­ty, kom­po­no­wa­nie per­fum, ukła­da­nie kwia­to­wych kom­po­zy­cji… Sama przy­jem­ność! Sko­ro ta aukcja ma być ostat­nią — wszy­scy spo­dzie­wa­ją się, że pro­gram przy­ćmi pozo­sta­łe wyda­rze­nia.

Ludzkie sprawy

Wśród wie­lu ludz­kich nie­wol­ni­ków aukcja wzbu­dza nie­ma­łe zain­te­re­so­wa­nie. Nie­któ­rzy liczą na popra­wę swo­je­go losu albo nawet osią­gnię­cie kolej­ne­go waż­ne­go eta­pu w karie­rze. Inni snu­ją pla­ny uciecz­ki do domu, do Raash­tram. Ktoś ma nadzie­ję spo­tkać uko­cha­ną, któ­ra lata temu zosta­ła sprze­da­na na dru­gi koniec Islay do inne­go kolek­cjo­ne­ra. Ktoś znaj­dzie miłość życia, cho­ciaż jesz­cze o tym nie wie. Nad gło­wa­mi ludzi z rąk do rąk będą prze­cho­dzi­ły zło­te mone­ty, któ­re zade­cy­du­ją o ich losie. Same oka­zy nie pozo­sta­ną jed­nak bez wpły­wu na bieg wyda­rzeń.

Elfie sprawy

Dla wie­lu elfów udział w aukcji jest speł­nie­niem marzeń. Ich zain­te­re­so­wa­nie ludz­ki­mi oka­za­mi z kolek­cji Remu­sa jest cał­ko­wi­cie szcze­re. Część z nich przy­wie­zie też swo­ich ulu­bień­ców, w nadziei na ubi­cie dobrych inte­re­sów. Nie­któ­rzy goście przy­by­li z innych przy­czyn. Nie­for­mal­na, luź­na atmos­fe­ra sprzy­ja temu, by pie­czo­ło­wi­cie tka­ne intry­gi ujrza­ły świa­tło dzien­ne. Więk­szość przy­by­łych to zna­ne oso­bi­sto­ści, potęż­ni magna­ci, gene­ra­li­cja, amba­sa­do­rzy. Będzie o czym roz­ma­wiać, szep­tać, nego­cjo­wać. Dla wie­lu z nich aukcja — to skom­pli­ko­wa­na gra. Naby­wa­nie kon­kret­nych egzem­pla­rzy — to wia­do­mo­ści, zna­ki, sygna­ły, przy­się­gi. Jed­no łączy wszyst­kie zapro­szo­ne per­so­ny. Nie mogą się docze­kać szes­na­ste­go dnia mie­sią­ca gami­lios.

Informacje praktyczne

Larp potrwa pół­to­rej doby z prze­rwą na sen. Odbę­dzie się na tere­nie gospo­dar­stwa agro­tu­ry­stycz­ne­go “Przy­sta­nek Ala­ska”, któ­re poło­żo­ne jest na skra­ju lasu ota­cza­ją­ce­go malow­ni­cze jezio­ro Kamie­nicz­no. Do dys­po­zy­cji gra­czy odda­my więc pra­wie 40 hek­ta­rów zale­sio­nych wzgórz, kil­ka polan, pla­żę i więk­szość budyn­ków infra­struk­tu­ry “Przy­stan­ku”, któ­re na czas gry symu­lo­wać będą likwi­do­wa­ny fol­wark i wło­ści stra­te­go­sa Remu­sa. Kom­pen­dium wie­dzy o świe­cie Raastram: ENCYKLOPEDIA RAASHTRAM Chcesz wybrać postać dla sie­bie? Przej­rzyj LISTĘ WAKATÓW

Harmonogram:

Nie­dzie­la, 14 lipca: 14:00 Roz­po­czę­cie  Gry 22:00 Zakoń­cze­nie Gry

Dla kogo jest ten larp?

Zagraj, jeżeli: 
 • lubisz gdy two­ja postać ma do wyko­na­nia kon­kret­ne działania;
 • spra­wia ci fraj­dę współ­two­rze­nie więk­szej opowieści;
 • podo­ba­ją ci się sce­na­riu­sze wypeł­nio­ne questa­mi i wyzwaniami;
 • cenisz gry o wyraź­nej struk­tu­rze i har­mo­no­gra­mie wydarzeń;
 • do dobrej zaba­wy nie potrze­bu­jesz gęstej sie­ci pre­de­fi­nio­wa­nych rela­cji z inny­mi posta­cia­mi i dobrze się czu­jesz nawią­zu­jąc wię­zi już w trak­cie gry;
 • lubisz lar­py, któ­re dzie­ją się w świe­cie znacz­nie róż­nią­cym się od nasze­go na polu war­to­ści, norm spo­łecz­nych i kulturowych;
 • umiesz oddzie­lić wła­sne Ja od odgry­wa­nej przez sie­bie Postaci;
 • lubisz być gościem duże­go, spe­cy­ficz­ne­go uniwersum;
 • lubisz opo­wie­ści nie­jed­no­znacz­ne, peł­ne niu­an­sów i podwój­nych znaczeń.
Odpuść, jeżeli: 
 • ocze­ku­jesz symu­la­cji wal­ki bro­nią bez­piecz­ną lub lubisz roz­wią­zy­wa­nia fabu­lar­nych kon­flik­tów meto­da­mi siłowymi;
 • ocze­ku­jesz gry w ilu­zji 360°;
 • nie przy­kła­dasz wagi do deta­li świa­ta, w któ­rym toczy się gra;
 • chcesz zagrać jedy­nie z powo­dów towa­rzy­skich lub sentymentalnych;
 • nie czu­jesz się kom­for­to­wo z myślą o grze posta­cią pogar­dza­ną lub gar­dzą­cą innymi;
 • wąt­ki prze­mo­cy emo­cjo­nal­nej mogą spra­wić ci przy­krość i krzywdę.

Powyż­szy opis zawie­ra jedy­nie pod­sta­wo­we infor­ma­cje o grze. Kom­plet infor­ma­cji zosta­nie opu­bli­ko­wa­ny w Doku­men­cie Projektowym.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.