Strona główna » Larpy » Ostatnia aukcja Strategosa Remusa

Autor/zy:

For­mat: larp

Kon­wenc­ja: fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 15 godziny

Licz­ba uczest­ników: 40 +

Larp poprowad­zono na:

Zaprosze­nie

W pier­wszym dniu miesią­ca Kraneios, przeży­wszy lat 1002, Strat­e­gos Remus zade­cy­dował o swoim ode­jś­ciu.

Począwszy od tego dnia jego majęt­noś­ci są stop­niowo przekazy­wane osobom, które zasłużyły na jego sza­cunek i miłość.

Życze­niem strat­egosa Remusa jest, aby w jego ostat­ni dzień życia odbyła się aukc­ja.
Przed­miotem aukcji będą najz­namien­it­sze okazy ludzi ze słyn­nej kolekcji gospo­darza. Strat­e­gos Remus jest niezwyk­le przy­wiązany do każdego z nich i chce ode­jść ze świado­moś­cią, że dostały się w troskli­we ręce.
Egzem­plarze, które nie zna­jdą naby­w­ców, dotrzy­ma­ją strat­egosowi towarzyst­wa w drodze ku Zaświatom.

Strat­e­gos zezwala, by czcigod­ni goś­cie przy­wiedli ze sobą najlep­sze sztu­ki z włas­nych hodowli, ku zwięk­sze­niu wid­owiskowoś­ci pokazów. One również mogą być przed­miotem wymi­any i hand­lu.
Obow­iązu­je lim­it trzech egzem­plarzy na del­e­gację.

Czcigod­ni Goś­cie

Pięt­nastego dnia miesią­ca gamil­ios, strat­e­gos Remus powi­ta Was kolacją.
Do zachodu słoń­ca dnia następ­nego trwać będą pokazy umiejęt­noś­ci i tal­en­tów okazów wys­taw­ionych na sprzedaż.

Szes­nastego dnia miesią­ca gamil­ios po kolacji odbędzie się aukc­ja ostat­nich niesprzedanych egzem­plarzy.
Po jej zakończe­niu, gdy zapad­nie zmierzch i ostat­nie promie­nie słoń­ca pad­ną na świat, życze­niem strat­egosa Remusa jest zażyć tru­ciznę.

Decyzją strat­egosa pałac i wszelkie nieru­chomoś­ci na włoś­ci­ach będą­cych pod jego panowaniem zostały roze­brane, aby laty­fun­dia zostały oczyszc­zone ze śladów czy­je­jkol­wiek woli i mocy.
Niechaj ziemia przy­pad­nie w udziale temu, kto wyciąg­nie po nią rękę, zdoła pochwycić i utrzy­mać a następ­nie uksz­tał­tować ją podług włas­nego upodoba­nia.

Siedem­nastego dnia miesią­ca gamil­ios o świcie gwar­dia strat­egosa zakończy swo­ją służbę i sowicie wyna­grod­zona opuś­ci włoś­ci swego doty­chcza­sowego Pana.

W trosce o bez­pieczeńst­wo szanownych Goś­ci zale­ca się, aby udali się w drogę powrot­ną niezwłocznie po ode­jś­ciu strat­egosa Remusa z tego świa­ta.

Aetius, phy­larch domu strat­egosa Remusa

Opis

Nasza gra jest podróżą do świa­ta, którego obcość i inność poz­woli pod­jąć próbę spo­jrzenia przez fan­tasty­czny pryz­mat na prob­lematykę podzi­ałów społecznych i rasiz­mu oraz znalezienia nowych odpowiedzi na pytanie o możli­we i akcep­towalne ceny kup­na i sprzedaży wol­noś­ci.

Inspiracje

Pier­wszy larp w świecie Raas­tram odbył się w 2002 roku na pier­wszej edy­cji kon­wen­tu Flam­berg (w lat­ach 1997 — 2001 kon­went nosił nazwę Glad­ion). Tam poz­nał się nasz autors­ki tan­dem. Tam spotkali się islays­ki mag, elf Noor i ludz­ka kobi­eta, arcykapłan­ka Domu Losu, Kadaan. Pokochal­iśmy ten dzi­wny, inspirowany indyjską kul­turą świat. Zafas­cynował nas tak bard­zo, że włączyliśmy się jako twór­cy do współt­worzenia tego uni­ver­sum. Zuza pisała religi­jne księ­gi i poe­maty, mnie pochłonęły dzieje raash­tram­s­kich rodów, his­to­ria imperi­um i opowieść o Sir­darze, najbardziej tajem­niczym z trzech elfich królestw. Kil­ka lat później opuś­cil­iśmy Raash­tram. Ale to, że przestal­iśmy bywać nie znaczy, że zatarły się wspom­nienia spęd­zonych wspól­nie chwil. Raash­tram tkwi ukryte głęboko w naszych ser­cach i w naszej pamię­ci. Pełne miejsc, które czeka­ją na odkrycie. Chce­my powró­cić do krain, które wciąż nas fas­cynu­ją. Naszą desty­nacją będzie Islay, królest­wo elfów, najwięk­szy wróg imperi­um ludzi. Przez lata set­ki graczy o Islayu jedynie słysza­ły. Odgry­wane posta­cie bały się elfów, pog­a­rdza­ły nimi, ginęły od ich strzał, zdarza­ło się, że ostrza swoich mieczy zat­api­ały w ich ciałach. Kolaborowały z ich wysłan­nika­mi, szpiegowały dla ich możnych, hand­lowały i marzyły o powro­cie wspól­nego wład­cy (był taki etap w his­torii tego świa­ta). Najwyższy czas zobaczyć jak wyglą­da świat po drugiej stron­ie grani­cy. Chodź­cie z nami.

Fabuła

Stary elf jest zmęc­zony. Jest jed­nym z najs­tarszych w całym Islayu. Jego oczy widzi­ały set­ki bitew. Jego usta wypowiedzi­ały set­ki prawd i mil­iony kłamstw. Z jego rozkazów zginęły tysiące. Ile ciał pieś­ciły jego dłonie – tego nigdy nie liczył. Czas umier­ać. Nie pozostało nic, czym nie zdążył się nasy­cić. Nie ma niczego, nad czym się nie zas­tanow­ił. Postanow­ił zro­bić po sobie miejsce. Rozkazał wyburzyć pałace i altany, kruche mosty i szem­rzące fontan­ny, solidne sta­jnie i dumne wia­tra­ki, młyny, spichrze, zagrody dla bydła, ludzi i dro­biu. Niech ktoś god­ny zajmie ziemię, którą on sobie wywal­czył, obronił przed zakusa­mi innych i uksz­tał­tował ku radoś­ci swych zmysłów. Lecz zan­im przyjdzie Nowe, jego ukochanym ludziom trze­ba zapewnić god­ną przyszłość. Ostat­nia aukc­ja. Roześle zaproszenia do najz­namien­it­szych kolekcjon­erów i hodow­ców. Pokazy, roz­mowy, muzy­ka, dobre jedze­nie. Licy­tac­ja, pożeg­nanie, tru­ciz­na. Naresz­cie.

Co będziemy robić?

Aukcja

Strat­e­gos Remus wie­ki temu zasłynął jako orga­ni­za­tor najlep­szych aukcji ludzi w całym Islayu. Udzi­ał w takim wydarze­niu był prawdzi­wym zaszczytem. Remus nigdy nie ograniczał się do banal­nej prezen­tacji swoich okazów na wybiegu czy are­nie. Aukc­je strat­egosa miały zawsze niepow­tarzal­ny sznyt. Ludzie byli dobrze wychowani, potrafili należy­cie odzy­wać się do kupców. No i pokazy! Parze­nie herbaty, kom­ponowanie per­fum, układanie kwia­towych kom­pozy­cji… Sama przy­jem­ność! Sko­ro ta aukc­ja ma być ostat­nią — wszyscy spodziewa­ją się, że pro­gram przyć­mi pozostałe wydarzenia.

Ludzkie sprawy

Wśród wielu ludz­kich niewol­ników aukc­ja wzbudza niemałe zain­tere­sowanie. Niek­tórzy liczą na poprawę swo­jego losu albo nawet osiąg­nię­cie kole­jnego ważnego eta­pu w kari­erze. Inni snu­ją plany uciecz­ki do domu, do Raash­tram. Ktoś ma nadzieję spotkać ukochaną, która lata temu została sprzedana na dru­gi koniec Islay do innego kolekcjon­era. Ktoś zna­jdzie miłość życia, cho­ci­aż jeszcze o tym nie wie. Nad głowa­mi ludzi z rąk do rąk będą prze­chodz­iły złote mon­e­ty, które zade­cy­du­ją o ich losie. Same okazy nie pozostaną jed­nak bez wpły­wu na bieg wydarzeń.

Elfie sprawy

Dla wielu elfów udzi­ał w aukcji jest spełnie­niem marzeń. Ich zain­tere­sowanie ludzki­mi okaza­mi z kolekcji Remusa jest całkowicie szczere. Część z nich przy­wiezie też swoich ulu­bieńców, w nadziei na ubi­cie dobrych interesów. Niek­tórzy goś­cie przy­byli z innych przy­czyn. Niefor­mal­na, luź­na atmos­fera sprzy­ja temu, by piec­zołowicie tkane intry­gi ujrza­ły światło dzi­enne. Więk­szość przy­byłych to znane oso­bis­toś­ci, potężni magnaci, gen­er­al­ic­ja, ambasadorzy. Będzie o czym roz­maw­iać, szep­tać, negocjować. Dla wielu z nich aukc­ja — to skom­p­likowana gra. Naby­wanie konkret­nych egzem­plarzy — to wiado­moś­ci, zna­ki, syg­nały, przysię­gi. Jed­no łączy wszys­tkie zapros­zone per­sony. Nie mogą się doczekać szes­nastego dnia miesią­ca gamil­ios.

Informacje praktyczne

Larp potr­wa pół­torej doby z prz­er­wą na sen. Odbędzie się na tere­nie gospo­darst­wa agro­tu­rysty­cznego “Przys­tanek Alas­ka”, które położone jest na skra­ju lasu otacza­jącego mal­own­icze jezioro Kamieniczno. Do dys­pozy­cji graczy odd­amy więc praw­ie 40 hek­tarów zale­sionych wzgórz, kil­ka polan, plażę i więk­szość budynków infra­struk­tu­ry “Przys­tanku”, które na czas gry symu­lować będą lik­wid­owany fol­wark i włoś­ci strat­egosa Remusa. Kom­pendi­um wiedzy o świecie Raas­tram: ENCYKLOPEDIA RAASHTRAM Chcesz wybrać postać dla siebie? Prze­jrzyj LISTĘ WAKATÓW

Harmonogram:

Niedziela, 14 lip­ca: 14:00 Rozpoczę­cie  Gry 22:00 Zakończe­nie Gry

Dla kogo jest ten larp?

Zagraj, jeżeli:
 • lubisz gdy two­ja postać ma do wyko­na­nia konkretne dzi­ała­nia;
 • spraw­ia ci fra­jdę współt­worze­nie więk­szej opowieś­ci;
 • podoba­ją ci się sce­nar­iusze wypełnione ques­ta­mi i wyzwa­ni­a­mi;
 • cenisz gry o wyraźnej struk­turze i har­mono­gramie wydarzeń;
 • do dobrej zabawy nie potrze­bu­jesz gęstej sieci pre­defin­iowanych relacji z inny­mi posta­ci­a­mi i dobrze się czu­jesz naw­iązu­jąc więzi już w trak­cie gry;
 • lubisz larpy, które dzieją się w świecie znacznie różnią­cym się od naszego na polu wartoś­ci, norm społecznych i kul­tur­owych;
 • umiesz odd­zielić własne Ja od odgry­wanej przez siebie Postaci;
 • lubisz być goś­ciem dużego, specy­ficznego uni­w­er­sum;
 • lubisz opowieś­ci niejed­noz­naczne, pełne niuan­sów i pod­wójnych znaczeń.
Odpuść, jeżeli:
 • oczeku­jesz symu­lacji wal­ki bronią bez­pieczną lub lubisz rozwiązy­wa­nia fab­u­larnych kon­flik­tów meto­da­mi siłowy­mi;
 • oczeku­jesz gry w iluzji 360°;
 • nie przykładasz wagi do detali świa­ta, w którym toczy się gra;
 • chcesz zagrać jedynie z powodów towarzys­kich lub sen­ty­men­tal­nych;
 • nie czu­jesz się kom­for­towo z myślą o grze postacią pog­a­rdzaną lub gardzącą inny­mi;
 • wąt­ki prze­mo­cy emocjon­al­nej mogą spraw­ić ci przykrość i krzy­wdę.

Powyższy opis zaw­iera jedynie pod­sta­wowe infor­ma­c­je o grze. Kom­plet infor­ma­cji zostanie opub­likowany w Doku­men­cie Pro­jek­towym.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stro­ju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wyko­rzys­ta­nia.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny sek­su.

Przewiń do góry