Dzwon - BlackBox 3City

Dzwon

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat, scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12 — 20

Larp popro­wa­dzo­no na:

Budzisz się ze swo­imi wspo­mnie­nia­mi roz­pry­sku­ją­cy­mi się wokół ciebie.
Idziesz dokądś i coś jest nie tak. Znasz tych ludzi tutaj, z tobą… A może tyl­ko myślisz, że tak jest?
Jedy­ne, co roz­po­zna­jesz bez pro­ble­mu, to ten przej­mu­ją­cy dźwięk.
Ude­rze­nia dzwonu.

Opis

Dzwon to jest trzy­ma­ją­ca w napię­ciu gra scien­ce fic­tion inspi­ro­wa­na taki­mi dzie­ła­mi kul­tu­ry jak fil­my The Foun­ta­in (Dar­ren Aro­no­fsky), Five-Twe­l­fths Heaven (Melis­sa Scott) czy Vacu­um Flo­wers (Micha­el Swanwick). 

Gra­cze wcie­lą się w zało­gę i pasa­że­rów stat­ku kosmicz­ne­go o nazwie Dusza, któ­ry podró­żu­je na pla­ne­tę Casti­lia i napo­ty­ka na pro­ble­my tech­nicz­ne. Zwy­kły lot nie jest inte­re­su­ją­cy; ludzie zwy­kle prze­sy­pia­ją więk­szość podró­ży, a zało­ga budzi się od cza­su do cza­su na krót­ko by wyko­nać napra­wy, któ­rych sta­tek sam nie jest w sta­nie zro­bić sam. W trak­cie gry sta­tek jest poważ­nie uszko­dzo­ny, są pro­ble­my z sys­te­ma­mi pod­trzy­my­wa­nia życia, nawi­ga­cją i prze­no­sze­niem pamię­ci. Uczest­ni­cy budzą się z amne­zją i czę­ścio­wy­mi wspo­mnie­nia­mi o tym, kim są i dla­cze­go wła­śnie tu. 

Sta­tek znaj­du­je się w war­stwie hiper­prze­strze­ni zwa­nej Przestrzeń‑H (zwa­nej przez nie­któ­rych “nie­bem”), któ­rą cha­rak­te­ry­zu­ją głę­bo­kie doświad­cze­nia mistycz­ne i duchowe. 

Boha­te­ro­wie gry znaj­du­ją na to róż­ne wyja­śnie­nia: nie­któ­rzy ana­li­zu­ją je pod kątem spe­cy­ficz­nych zja­wisk fizycz­nych, takich jak dźwięk bio­lo­gii ludz­kie­go mózgu; inni trak­tu­ją swój czas w Przestrzeni‑H jako waż­ne ducho­we doświad­cze­nie i aby zro­zu­mieć, co się wokół nich dzie­je, się­ga­ją do metafizyki.

Z każ­dym ude­rze­niem tytu­ło­we­go dzwo­nu gra­cze dowia­du­ją się wię­cej i wię­cej o sobie i celu swo­jej podróży…

Wymagania

W mia­rę moż­li­wo­ści pro­si­my o przy­by­cie w jed­no­li­tych, czar­nym lub ciem­nym stro­ju bez nadru­ków i napisów.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.