Autor/zy:

Kon­wenc­ja: dra­mat, sci­ence fiction

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12 — 20

Larp poprowad­zono na:

Budzisz się ze swoi­mi wspom­nieni­a­mi rozprysku­ją­cy­mi się wokół ciebie.
Idziesz dokądś i coś jest nie tak. Znasz tych ludzi tutaj, z tobą… A może tylko myślisz, że tak jest?
Jedyne, co rozpoz­na­jesz bez prob­le­mu, to ten prze­j­mu­ją­cy dźwięk.
Uderzenia dzwonu.

Opis

Dzwon to jest trzy­ma­ją­ca w napię­ciu gra sci­ence fic­tion inspirowana taki­mi dzieła­mi kul­tu­ry jak filmy The Foun­tain (Dar­ren Aronof­sky), Five-Twelfths Heav­en (Melis­sa Scott) czy Vac­u­um Flow­ers (Michael Swanwick). 

Gracze wcielą się w załogę i pasażerów statku kos­micznego o nazwie Dusza, który podróżu­je na plan­etę Castil­ia i napo­ty­ka na prob­le­my tech­niczne. Zwykły lot nie jest intere­su­ją­cy; ludzie zwyk­le przesyp­i­a­ją więk­szość podróży, a zało­ga budzi się od cza­su do cza­su na krótko by wykon­ać naprawy, których statek sam nie jest w stanie zro­bić sam. W trak­cie gry statek jest poważnie uszkod­zony, są prob­le­my z sys­tema­mi podtrzymy­wa­nia życia, naw­igacją i przenosze­niem pamię­ci. Uczest­ni­cy budzą się z amnezją i częś­ciowy­mi wspom­nieni­a­mi o tym, kim są i dlaczego właśnie tu. 

Statek zna­j­du­je się w warst­wie hiper­przestrzeni zwanej Przestrzeń‑H (zwanej przez niek­tórych “niebem”), którą charak­teryzu­ją głębok­ie doświad­czenia misty­czne i duchowe. 

Bohaterowie gry zna­j­du­ją na to różne wyjaśnienia: niek­tórzy anal­izu­ją je pod kątem specy­ficznych zjawisk fizy­cznych, takich jak dźwięk biologii ludzkiego mózgu; inni trak­tu­ją swój czas w Przestrzeni‑H jako ważne duchowe doświad­cze­nie i aby zrozu­mieć, co się wokół nich dzieje, się­ga­ją do metafizyki.

Z każdym uderze­niem tytułowego dzwonu gracze dowiadu­ją się więcej i więcej o sobie i celu swo­jej podróży…

Wymagania

W miarę możli­woś­ci prosimy o przy­by­cie w jed­no­li­tych, czarnym lub ciem­nym stro­ju bez nadruków i napisów.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Przewiń do góry